Socialkontorets medarbetare kan påverka sina arbetsscheman med nya arbetstidsmodellen

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2020 17:47 CET

Majoriteten av medarbetarna som använder den nya arbetstidsmodellen tycker att den har ökat deras möjlighet till påverkan och delaktighet när nya arbetsscheman ska läggas. Detta visar den enkätundersökning som nyligen har utförts och redovisades för socialnämnden den 29 oktober.

- Glädjande nog ansåg även de flesta att man i arbetsgruppen tog ett gemensamt ansvar för att få så bra scheman som möjligt utifrån behoven i verksamheten, berättar Camilla Lindström, HR-chef.

Arbetstidsmodellen är en ny modell för schemaläggning där medarbetaren har möjlighet att påverka. Modellen har tagits fram i samarbete mellan arbetsgivare och fack och infördes under 2019 som ett frivilligt val för arbetsplatserna.

- Målet var att den nya modellen skulle vara bra, enkel och med få regler. Den modell vi enats om gör heller inga avsteg från det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, berättar Malin Andersson, Kommunal.

Arbetsplatserna får själva välja om de går in i arbetstidsmodellen eller inte. Det är okey att välja att stå utanför. Då har man istället ”fasta scheman” som inte är påverkansbara.

I september 2020 schemalägger en fjärdedel av arbetsplatserna inom Vård och Omsorg och drygt en tredjedel inom Stöd och service enligt arbetstidsmodellen, vilket totalt motsvarar 900 medarbetare. Fler verksamheter är planerade under hösten att starta upp schemaläggning enligt arbetstidsmodellen. Detta görs i samverkan med facket.

Kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Malin Andersson, Kommunal, 073-045 37 82

​Majoriteten av medarbetarna som använder den nya arbetstidsmodellen tycker att den har ökat deras möjlighet till påverkan och delaktighet när nya arbetsscheman ska läggas. Detta visar den enkätundersökning som nyligen har utförts och redovisades för socialnämnden den 29 oktober.

Läs vidare »

Skellefteå kommun satsar vidare på våldsförebyggande arbete

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2020 17:44 CET

Våld är ett av de största samhällsproblemen i Sverige och orsakar både fysiskt och psykiskt lidande. För att bekämpa det arbetar Skellefteå kommun på flera sätt med våldsförebyggande arbete och för att stötta de som utsätts för våld i nära relationer. På torsdagen godkände socialnämnden att individ- och familjeomsorgen fortsätter sitt arbete i planerade och pågående projekt.

En av satsningarna som görs är Tryggare barn. Den vänder sig till föräldrar som använder våld i sitt föräldraskap och fokus ligger på att förebygga risksituationer och stärka barn- och föräldrarelationen. Via ”Tryggare barn” har tre personer på Familjegården i Skellefteå utbildat sig och hittills har uppskattningsvis tio familjer fått ta del av satsningen. Både barn och föräldrar har efteråt beskrivit att samvaron hemma blivit bättre och att konflikterna minskat.

En kommun fri från våld är ett annat projekt för att utveckla det våldsförebyggande arbetet. Arbetet ska bidra till ökad jämställdhet och minskat våld både i nära relationer och i offentliga miljöer. Under året 2020 genomförs ett kartläggningsarbete som ska utmynna i en plan för fortsatt arbete. Målet på sikt är att ett systematiskt våldsförebyggande arbete ska genomsyra hela kommunen och engagera flera aktörer inom kommunens olika förvaltningar, föreningslivet och civilsamhället.

Ytterligare ett projekt som pågår är Fråga om våld – arbetsgivarperspektivet. Utbildningen ska höja kunskapsnivån hos chefer när det gäller våld och dess processer, så att de tidigt kan se samband och fånga upp utsatthet hos medarbetarna.

Vill du veta mer om något av projekten?

Tryggare barn:

Nina Dahlgren-Sundqvist, enhetschef individ- och familjeomsorgen: 072-214 92 59

En kommun fri från våld:
Maria Bergström, socialsekreterare inom fältverksamheten: 070-673 53 62
Elenor Nygren, föräldrarådgivare: 073-059 57 21

Fråga om våld – arbetsgivarperspektivet:
Lena Stenvall, projektledare individ- och familjeomsorgen: 070-200 87 76
Åsa Forssell, verksamhetsutvecklare individ- och familjeomsorgen: 070-622 06 39

Övergripande frågor:
Linda Larsson, avdelningschef individ- och familjeomsorgen: 070-673 51 60
Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Socialnämnden: Iosif Karambotis, (S) ordförande: 072-249 92 26

Våld är ett av de största samhällsproblemen i Sverige och orsakar både fysiskt och psykiskt lidande. För att bekämpa det arbetar Skellefteå kommun i flera projekt med våldsförebyggande åtgärder och för att stötta de som utsätts för våld i nära relationer.

Läs vidare »

​Elev på Floraskolan smittad av covid-19

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2020 12:01 CET

En elev på Floraskolan i Skellefteå har konstaterats smittad av covid-19. Det stod klart under onsdagskvällen.
- Smittspårning är inledd och information om händelsen har skickats ut internt till berörda pedagoger, elever och övrig personal på skolan, säger Anders Bergström, förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad.

Eleven, som går på mellanstadiet på Floraskolan, har bekräftats smittad av covid-19. Skolans rektor har följt alla rutiner och informerat berörda pedagoger, elever och personal som rör sig i skolans lokaler.

-Igår meddelande region Västerbotten den högsta dygnssiffran hittills när det gäller konstaterade fall av covid-19 i Västerbotten. Den ökande smittspridningen visar sig givetvis även i Skellefteå kommuns olika verksamheter. Jag vet att många tycker att det är utmanande att hålla i och hålla ut men jag utgår från att alla följer riktlinjer och rekommendationer för att hålla nere smittspridningen, säger Anders Bergström.

För mer information:
Anders Bergström, förvaltningschef utbildning och arbetsmarknad
070 – 245 91 56

Läs vidare »

Ny helhetslösning för trygghetsskapande teknik i Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2020 10:25 CET

Skellefteå kommun har tecknat ett avtal gällande trygghetsskapande teknik med Everon. Det är en helhetslösning för hela socialförvaltningen och är unik i sitt slag i Sverige.
-Vad vi vet är vi de första som lyckas med en så här stor och övergripande upphandling för att få de produkter som vi verkligen vill ha, säger Michael Stiglund, utvecklare på socialkontoret, Skellefteå kommun.

Inom kommunen har det tidigare funnits flera olika larmlösningar. Nu blir det en gränsöverskridande lösning med ny teknik för hela socialförvaltningen. Vård och omsorg, stöd och service och individ- och familjeomsorgen kommer alla ha möjlighet att använda sig av en gemensam plattform.
-Vi går mot säkrare lösningar än de analoga produkter som vi haft tidigare. Det är den mest avgörande delen. Sedan finns det fler faktorer. Vi får till exempel en helt annan överblickbarhet än vi haft tidigare, säger Michael Stiglund.
-Vi river ner murar som vi tidigare har byggt upp och det ger möjlighet till mer flexibilitet och ett utökat samarbete i framtiden, säger Kenny Lundström, larmchef på Skellefteå kommun.

De som har trygghetslarm kommer ha samma larmfunktion som i dag.
-Skillnaden är att vi kommer kunna anpassa oss efter kundens behov på ett bättre sätt och kunna erbjuda funktioner som tidigare efterfrågats, säger Kenny Lundström.

För personalen blir det ett användarvänligt system där samtliga larm samlas i en app, vilket ger möjlighet att se vem som besvarar larmen.

- Det här är en del i framtiden för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och med teknikens möjlighet fortsätta göra skillnad för dem som vi är till för, säger Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgschef i Skellefteå kommun.

Avtalet med Everon sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning. Installationerna beräknas ske under första kvartalet 2021.


Kontaktpersoner:

Kenny Lundström, larmchef, Skellefteå kommun: 070-206 11 75

Michael Stiglund, utvecklare, socialkontoret, Skellefteå kommun: 070-673 49 58

​Skellefteå kommun har tecknat ett avtal gällande trygghetsskapande teknik med Everon. Det är en helhetslösning för hela socialförvaltningen och är unik i sitt slag i Sverige. ​-Vad vi vet är vi de första som lyckas med en så här stor och övergripande upphandling för att få de produkter som vi verkligen vill ha, säger Michael Stiglund, utvecklare på socialkontoret, Skellefteå kommun.

Läs vidare »

Helikopter skapar nya lekplatser med grus

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2020 13:48 CEST

Under nästa vecka med start måndag planeras det för helikopterflygningar i området mellan Kalvträsk – Bygdsiljum – Burtäsk.
- Vi har tänkt flyga ut med 400 ton grus till området för att tillföra grus som spolats bort från de forsar som rensades på sten i samband med flottningen, berättar Tony Söderlund, fiskerikonsulent vid Skellefteå kommun.


Under åren 2018-2020 har Skellefteå kommun tillsammans med de lokala fiskeföreningarna arbetat med miljöåterställning i Risån, Sikån och Tallån.
- Gruset ska utgöra nya lekområden för bland annat öring och harr för att ge dessa arter en chans till återhämtning, förklarar Tony Söderlund.
Platserna i vattendragen är ofta svårtillgängliga och för att minimera körning i terrängen har de planerat att flyga ut grus med helikopter till de områden som hittills återställts i dessa åar.

Det här är ett samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten och finansieras genom LOVA (Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö).


Fakta helikopterflygning

Under vecka 44 kommer en helikopter att flyga ut 400 ton grus från olika grusupplag i området Kalvträsk – Bygdsiljum – Burträsk.
Flygrutterna är anpassade för att störa så lite som möjligt.
Det kommer att ske en del flygningar vid låg höjd.


Är du intresserad av att komma ut och göra ett reportage kring detta, kontakta gärna fiskekonsulenten Tony Söderlund 070-270 08 10 för att komma överens om en tid och plats att träffas. Ett förslag är tisdag under nästa vecka.


Vill du ha ytterligare information kontakta:
Tony Söderlund, fiskerikonsulent, Kultur- och fritidskontoret Skellefteå kommun
070-270 08 10

Under nästa vecka med start måndag planeras det för helikopterflygningar i området mellan Kalvträsk – Bygdsiljum – Burtäsk. - Vi har tänkt flyga ut med 400 ton grus till området för att tillföra grus som spolats bort från de forsar som rensades på sten i samband med flottningen, berättar Tony Söderlund, fiskerikonsulent vid Skellefteå kommun.

Läs vidare »

Framtidens byggande diskuterades i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 10:30 CEST

Kunskapsdagen i Skellefteå om Materialoptimering för miljösmart byggande lockade drygt 220 personer från privat- och offentlig sektor, forskningsinstitut och branschorganisationer.
- Begreppet hållbart byggande är inget nytt, men spelplanen har förändrats. Livscykelanalyser, lagkrav på klimatdeklarationer, branschens egna färdplaner, certifieringar och internationella klimatåtaganden så som Agenda2030 driver utvecklingen snabbare framåt. Materialen vi bygger med spelar en stor och viktig roll i detta då materialens klimatavtryck är en stor del av byggnadens totala klimatbelastning, förklarar Carl Wangel, marknadschef för Luleå Business Region och moderator för dagen.

Kommunalrådet Evelina Fahlesson från Skellefteå kommun inledde dagen med att berätta om Skellefteås samhällsomvandling som nu pågår.
- Här i Skellefteå håller vi på att bygga upp en helt ny basindustri, och det är här den gröna omställningen kommer ta stora kliv. Det kommer att ske väldigt snabbt och det är därför viktigt att vi fattar beslut som styr mot en hållbar samhällsutveckling och där är materialvalen i byggandet en viktig beståndsdel. Den riktning vi väljer under kommande år kommer avgöra hur livet i Skellefteå kommer se ut under lång tid framöver.

Modeller som kan räkna på det gröna
Patrik Faming från Boverket och ordförande i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer talade under rubriken Grön stadsutveckling.
Han berättar att en gemensam nordisk praxis ska tas fram för att säkerställa och utveckla stadsgrönska och gröna värden i städer. Men även lärande exempel om stadsgrönska inom norden.
- Det handlar om att stärka argumenten varför de här frågorna är viktiga. Vi ska också jobba med modeller så att vi kan räkna på det gröna.

Balans är ledordet
Mikael Berglund, ordförande i Byggnadsnämnden vid Umeå kommun talade under rubriken Hur man som kommun kan befrämja krav eller stimulans.
Han berättade att om Umeå kommun ska växa och klara en hållbar tillväxt är det viktigt att de tittar på social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet.
- Balans är ledordet. Vi behöver gemensamma bilder för invånare, aktörer och företag. Översiktsplanen är ett viktigt dokument som speglar vart vi är på väg, förklarar han.

Tagit fram en vägledning
Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong AB var en av talarna under rubriken Branschorganisationernas roll och ansvar i samhällsbyggandet.
- Det handlar om vad vi kan göra redan i dag. Vi har tagit fram en vägledning för klimatförbättrad betong för att visa att redan i dag kan man beroende på konstruktionstyp minska klimatpåverkan upp till hälften. Men det handlar också om resurseffektiva konstruktioner, till exempel en vägg ska inte vara tjockare än den behöver. Politiken ska inte välja material utan det handlar om rätt material på rätt plats.

Vilken byggdel som är klimatbov
Anders Enquist, Regionchef Nord på WSP Byggprojektering om Materialval i byggprojekt.
Han berättar att de som teknikkonsulter med bland annat hållbarhetsscanning utifrån de 17 klimatmålen kan föreslå prioriteringar och åtgärder som ger snabbt och bra resultat.
- Med hjälp av vårt verktyg Klimatdata Light kan vi också se vilken del av en byggnad som är den största klimatboven, förklarar han.


Rätt mängd material
Moderatorn Carl Wangel avslutade med att konstatera att det finns en del punkter att arbeta med både nu och i framtiden och att ansvaret är delat.
- Det handlar om aktiva beställare, lagstiftning och överenskommelser för miljö och klimatnytta mellan byggkedjans parter i projekten. Ett stort ansvar vilar på materialleverantörerna. Här görs insatser med att reducera det fossila avtrycket i produktionen, exempelvis genom Hybrits satsning på fossilfritt stål, klimatförbättrad betong eller industriellt byggande med trä. Det handlar till stor del om att använda rätt material på rätt plats och rätt mängd.

Vill du ha ytterligare information kontakta gärna:
Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg Skellefteå kommun
070-242 79 19

Kunskapsdagen i Skellefteå om Materialoptimering för miljösmart byggande lockade drygt 220 personer från privat- och offentlig sektor, forskningsinstitut och branschorganisationer. - Begreppet hållbart byggande är inget nytt, men spelplanen har förändrats. Materialen vi bygger med spelar en stor och viktig roll, förklarar Carl Wangel, marknadschef för Luleå Business Region och moderator för dagen.

Läs vidare »

​Skellefteå Site East vill bli bäst inom hållbar exploatering

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2020 15:07 CEST

Skellefteå Site East är ett exploateringsprojekt för nya industritomter som kan förändra synen på hållbarhet för en hel bransch. I ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Skanska är målsättningen att projektet ska vara Sveriges mest hållbara hittills.
Vi vill vara föregångare och visa att exploateringsprojekt faktiskt kan vara väldigt hållbara, säger Karin Degerfeldt på Skellefteå kommun.

Industritomterna på Skellefteå Site East omfattar totalt 45 hektar och ska stå klara för etablering i början av 2022. Redan i upphandlingsförfarandet fanns det ett tydligt hållbarhetsfokus som tog avstamp i ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. För Skanska som vann upphandlingen och blev samarbetspartner i projektet var det en oerhört viktig aspekt.

- Vi på Skanska har självklart höga ambitioner men för att uppnå något verkligt bra krävs det att även beställaren har det, precis som Skellefteå kommun visade med sin upphandling. Om vi ska skapa förändring måste de stora beställarna ha just den inställningen till hållbarhet, säger David Nordberg, projektchef på Skanska.

Ambitionen i projektet är att maximera effekterna av såväl aktuell forskning som aktörernas egna erfarenheter och kunskaper för att uppnå maximal hållbarhet. Samtidigt tycker Karin Degerfeldt att en viktig aspekt är att inkludera alla perspektiv på hållbarhet

- Det är lätt att fokusera på det gröna perspektivet och där kommer vi självklart att ligga väldigt långt framme. Det handlar om alltifrån inköpsarbetet och innovativa arbetsmetoder, till energilösningar, bränslealternativ och klimatsmart projekthantering. Men vi har högre ambitioner än så, säger hon och fortsätter

- Det handlar också om att ha tidigt fokus på ekonomi och säkerställa att vi hanterar offentliga resurser på ett ansvarsfullt sätt, att med genomtänkt planering se till att den ekonomiska kalkylen kan följas och att de aktiviteter som genomförs är de rätta och underlättar försäljning av tomterna. Dessutom kan vi genom cirkulär massahantering ta tillvara överblivet material, vilket påverkar ekonomin positivt. Vi vill också bidra till bättre och arbetsrättsliga förhållanden och skapa möjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Karin Degerfeldt.

Arbetet genomförs i strukturella processer som har utgångspunkt i det upprättade hållbarhetsprogrammet. Utifrån klimatkalkylen ges en exakt bild av projektets klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. För att säkerställa att hållbarhetsmålen uppfylls har det avsatts en dedikerad hållbarhetsexpert på Skanska, som ska ansvara för kontinuerlig uppföljning.

- Mätning är en del i det hela men ännu viktigare är att vi hela tiden tar tillvara de erfarenheter vi gör. Det är en lärandeprocess och genom att hela tiden utvecklas kan vi på allvar påverka branschen i positiv riktning, säger David Nordberg.


För mer information:

Karin Degerfeldt, projektchef Skellefteå kommun
karin.degerfeldt@skelleftea.se
070-699 98 60

David Nordberg, projektchef Skanska
david@nordberg@skanska.se
010-448 48 08

Johan Gerklev, hållbarhetschef Skanska Sverige
johan.gerklev@skanska.se
070-542 30 10

Läs vidare »

​ULF ska föra in forskningen i skolan

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2020 13:24 CEST

ULF, utveckling, lärande, forskning, är ett nationellt försöksprojekt som genomförs på uppdrag av regeringen. Skellefteå kommun har tecknat ett ULF-avtal med Luleå Tekniska Universitet, LTU, där syftet är att olika yrkesgrupper inom skolan ska ta initiativ till forskningsprojekt som sedan genomförs i samverkan med forskare vid LTU.

-Genom samverkan mellan skolan och universitetet ska forskning bedrivas som är relevant för undervisningen och vars resultat kan tillämpas praktiskt i skolan. Det finns i dag ett upplevt glapp mellan teori och praktik i skolan. Det gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Förhoppningen är att de samverkansmodeller som ULF-projektet erbjuder ska råda bot på problemet, säger Maria Lindgren-Tuoma, utvecklingsstrateg vid förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad på Skellefteå kommun.

Det är alltså skolornas faktiska behov som ska utgöra grunden för de forskningsprojekt som kommer till stånd. Och på Baldergymnasiet i Skellefteå har ett projekt redan inletts. Där undersöks hur nya arbetssätt kan öka elevers motivation till läsning och leda till utvecklad läsförmåga och ökad måluppfyllelse. Tre lärare, en skolledare och en bibliotekarie ingår i forskningsprojektet tillsammans med Stefan Lundström, biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning.

-Genom att genomföra en läskartläggning där vi tittar på hur och vad ungdomarna läser vill vi hitta sätt för att öka motivationen till läsning och i slutändan öka läsförståelsen och måluppfyllelsen, säger Maria Berglund, en av de tre lärare på Baldergymnasiet som ingår i projektet.

Enligt skollagen ska all utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare och skolledare ska basera sin yrkesutövning på forskning och dessutom systematiskt utforska och pröva den egna verksamheten.

-Idag ser vi att detta sker i för liten utsträckning. ULF-projektet är ett sätt att försöka utveckla det här och göra det till en självklar del av lärarnas yrkesutövning, skapa samverkansmodeller mellan skola och akademi som håller över tid, säger Maria Berglund och tillägger

- Men det handlar inte bara om rena forskningsprojekt. Verksamma lärare i skolan kan också fungera som handledare och bollplank för lärarstudenter som skriver sitt examensarbete.

ULF-projektet löper fram till och med 2021. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller bli permanenta och användas nationellt. Tanken är att dessa modeller ska ligga till grund för lärarnas yrkesutövning och även för landets lärarutbildningar.

Torsdagen den 8 oktober klockan 13.00 är media välkomna att möta lärarna och några av eleverna i projektet. Samling i Baldergymnasiets entré 12.55.

För mer information:
Maria Lindgren-Tuoma, utvecklingsstrateg vid förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad
070- 236 58 55

Maria Berglund, lärare Baldergymnasiet
maria.m.berglund@skelleftea.se

Läs vidare »

​Karlgårdsbron får klartecken av mark-och miljödomstolen

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2020 12:08 CEST

Mark- och miljödomstolen har gett Skellefteå kommun sitt godkännande att bygga Karlgårdsbron.
-Vi befinner oss mitt i en samhällsomvandling som går rasande fort. Vi ser en positiv befolkningsutveckling som driver på förtätningar av bostäder, nya arbetsplatser och ökad handel. Karlgårdsbron är därför nödvändig i vår växande kommun, säger kommunalråd Evelina Fahlesson (S).

Bron, som ska byggas i Södra Lasarettsvägens förlängning söderut, kommer att binda ihop norr med söder och utgöra en del i huvudnätet för gång- och cykeltrafik. Bron kommer att utformas för stadstrafik och ha en tydlig träprofil.

Detaljplanen för området vann laga kraft 2016 och genom domen från mark- och miljödomstolen står det klart att Karlgårdsbron får byggas.

Karin Degerfeldt, funktionschef på Skellefteå kommun välkomnar domen:
- Det känns bra att vårt förslag till konstruktion prövats av mark- och miljödomstolen och att vi därmed vet att vårt byggprojekt genomförs på ett hållbart och säkert sätt. Det är en kvalitetssäkring där vi tagit hänsyn till såväl ekonomiska och ekologiska som sociala faktorer i vår konstruktion och i byggprocessen.

Mark- och miljödomstolens dom sätter ramar och villkor för byggprojektet när det gäller vissa konstruktionsprinciper som hur byggprocessen ska genomföras. Nu blir nästa steg att upphandla en entreprenör för att genomföra projektet tillsammans med Skellefteå kommun. Vinnaren av upphandlingen kommer att få detaljprojektera och ta fram den slutgiltiga gestaltningen.

Det finns dock några krav som vinnaren av upphandlingen måste möta. Bland annat ska konstruktionen vara av hängverkstyp med 400 meter mellan landfästena.

Bron ska också:

 • Anläggas med träöverbyggnad och ha trämaterial där dess egenskaper är lämpliga.
 • Vara utformad för bil- och kollektivtrafik, cykel och gående med fokus på det sistnämnda och med trygga passager och hög tillgänglighet.
 • Vara dimensionerad för bussar i linjetrafik samt räddnings- och renhållningsfordon. Däremot kommer inte tung trafik att tillåtas generellt.

Nu väntar en överprövningstid av domen innan den vinner laga kraft.

För mer information

Evelina Fahlesson (S), kommunalråd Skellefteå kommun
070-523 09 94

Karin Degerfeldt, funktionschef Skellefteå kommun
070 699 98 60

Läs vidare »

​Nya rutiner för personalprocesser i Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2020 09:43 CEST

Tydligare syften, nya rutiner och hantering av personalprocesserna är en punkt i den åtgärdsplan för en bättre arbetsmiljö som Skellefteå kommun har jobbat med sedan i somras.

Ett av områdena i åtgärdsplanen handlar om att tydliggöra syftet och hanteringen för hur olika personalprocesser ska skötas. Två av dessa rutiner handlar om hur överenskommelse om avslut ska hanteras i Skellefteå kommuns system. Att ta referenser på medarbetare hos tidigare chef är numera rutin och någon sådan uppmaning kommer inte längre att finnas i systemet. Om en överenskommelse om avslut av anställning görs på grund av misskötsamhet kommer det dock att framgå i systemet. Syftet med detta är att omständigheterna för ärendet ska finnas tillgängliga.

-Jag vill understryka att detta inte betyder att människor inte kan få en andra chans. Men det är viktigt att en beskrivning av det som tidigare hänt finns tillgänglig, säger Joakim Lundin, personalchef på Skellefteå kommun.

Arbetet med att tydliggöra syftet och hanteringen har behandlat följande processer:

 • Överenskommelser om avslut i rehabiliteringsprocessen
 • Överenskommelser om avslut i förhållande till uppsägning eller avsked vid misskötsamhet
 • Internutredning
 • Kränkande särbehandling

Syftet med de nya rutinerna som nu finns framtagna är att stötta i de olika processerna. En checklista har tagits fram för att hjälpa till i dialogen mellan chef och medarbetare. För att skapa en bred förankring har Skellefteå kommuns förhandlare ansvarat för arbetet i samarbete med HR-specialister, HR-chefer och de fackliga organisationerna.

- Vi har kommit en bit på väg när det gäller åtgärdsplanen som sådan, men när en åtgärd är genomförd betyder det inte att jobbet är klart, utan snarare att vi skapat förutsättningar för och bestämt riktning för arbetet. Nu krävs fortsatt arbete för att de nya rutinerna ska sätta sig i organisationen, säger Joakim Lundin.

Fakta åtgärdsplanen:
Efter medias granskning om arbetsmiljön inom Skellefteå kommun och kritik i sociala medier tillsattes våren 2020 en extern utredning för att kartlägga eventuella missförhållanden och ge förslag på förbättringar. Utredningen genomfördes av en fristående part och presenterades den 1 juni.

De åtgärder som utredningen föreslår är av olika karaktär; där några handlar om hur kommunen leds och styrs och vilken kultur som finns. Andra åtgärder är mer konkreta som översyn och förbättring av processer. Utifrån utredningens rekommendationer har en åtgärdsplan arbetats fram i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.

För mer information:
Joakim Lundin, personalchef
070-176 00 34

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Press-och mediestrateg
 • caygrogolikkneht.tzihoiorencn@hgskchelwcleucftsbeaaw.srteqg
 • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida