Katarzyna Wikström ny socialchef i Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2020 09:00 CET

Katarzyna Wikström anställs som ny socialchef i Skellefteå kommun. Hon börjar sin nya tjänst 1 mars 2021.

​Extern utredning ska kartlägga jävsproblematiken

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2020 13:07 CET

Skellefteå kommun kommer att tillsätta en extern utredning för att undersöka om den jävsproblematik som rör förvaltningen för arbetsmarknad och utbildning, UTB, är ett kulturellt betingat fenomen eller om det rör sig om enstaka fall.

Eftersom flera ärenden inkommit till Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion gällande jäv på UTB har kommundirektör Kristina Sundin Jonsson fattat beslutet att:

 • Tillsätta en extern utredning där uppdraget blir att undersöka huruvida jävsproblematiken är kulturellt betingad eller om det handlar om enstaka fall på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad.
 • Personalchefen i samarbete med kommunjuristen gör en översyn av organisationen på förvaltningen för arbetsmarknad och utbildning för att utifrån aktuella fall förhindra att jäv förekommer framöver i organisationen.
 • Förstärka de pågående utbildningarna i jävsfrågor i hela organisationen.
 • Se över rekryteringsprocessen för att undvika jävsituationer i den.

- Jäv ska inte förekomma i Skellefteå kommun. Och för att verkligen gå till botten med problemet vill vi att en extern expert utreder frågan ordentligt. Förtroendet för det offentliga skadas när sådant här inträffar. Det är allvarligt och kräver kraftfulla åtgärder, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör.

Under de närmaste dagarna kommer en extern utredare att anlitas. Därefter kommer utredningen att påbörjas omgående. Skellefteå kommun kommer att kommunicera en tidsplan för såväl utredningens genomförande som för de resultat och åtgärder som den kommer att resultera i.

- Skellefteås invånare ska ha högt ställda förväntningar på kommunens chefer. De ska kunna vara säkra på att våra processer fungerar och att allt går rätt till när det gäller rekryteringar. Därför är det av största vikt att vi påbörjar arbetet omgående och vidtar alla åtgärder som krävs för att återuppbygga förtroendet, säger Kristina Sundin Jonsson och tillägger

- De pågående utredningarna och granskningarna har visat att såväl arbetet som kunskapen kring jäv behöver förstärkas på många olika sätt.

För mer information:
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
070 608 89 69

Skellefteå kommun kommer att tillsätta en extern utredning för att undersöka om den jävsproblematik som rör förvaltningen för arbetsmarknad och utbildning är ett kulturellt betingat fenomen eller om det rör sig om enstaka fall.

Läs vidare »

​Nu sker översyn av organisationen på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2020 17:23 CET

Under tisdagen kom resultatet av den utredning som Skellefteå kommun genomfört med anledning av en anmälan som inkommit till kommunens visselblåsarfunktion. Anmälan avser misstanke om jäv när det gäller tillsättningen av tjänsten som chef för digitalisering och innovation på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad, UTB. Kommundirektören ger personalchef, tillsammans med kommunjuristen, i uppdrag att se över organisationen och föreslå organisationsförändringar för att säkerställa att jäv inte förekommer. Kommunens rekryteringscenter kommer att se över rekryteringsriktlinjerna så att jävssituationer beaktas i rekryteringsprocessen.

Den inkomna anmälan riktade kritik mot hur tillsättningen av tjänsten som chef för digitalisering och innovation gick till i samband med omorganiseringen av förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad. Tjänsten gick till förvaltningschefens sambo som sedan tidigare var anställd vid förvaltningen. Anmälan riktar också kritik mot att annonseringen endast skedde internt och ifrågasätter även den korta ansökningstiden.

Utredningen påtalar vikten av att rekryterande chef följer kommunens rekryteringsprocess vilket är tveksamt om man gjort när det gäller annonseringstiden för tjänsten. Annonseringstiden brukar vara 14 dagar vid extern rekrytering och något kortare vid intern. I detta fall skedde annonseringen under fem dagar över en helg.

Förvaltningschefen deltog inte vid urvalet och intervjutillfällena i rekryteringsprocessen men genomförde formell samverkan vid tillsättningen, vilket är att betrakta som jäv.

Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson välkomnar utredningen och betonar att det finns många viktiga lärdomar att dra av det inträffade.

- Utredningen visar de delar som inte fungerade i rekryteringsprocessen utifrån just jävssynpunkt. Jag har haft en dialog med facken som satt med i den specifika samverkan och vi är eniga om att det finns många lärdomar att dra av den här. Sammanfattningsvis behöver det vidtas ytterligare åtgärder som kompletterar de redan vidtagna. Vi behöver också fortsätta våra utbildningar i exempelvis jäv. Jag är glad över att vi har infört visselblåsarfunktionen. I den framkommer det perspektiv och tankar som inte alltid är synliga för en ledning, säger Kristina Sundin Jonsson och fortsätter.

- Jag förstår att rekryteringsgruppen har fokuserat på kompetens och verksamhet vilket normalt sett alltid är huvudfokus och att de utifrån detta hittat den bästa personen för tjänsten. Men när det gäller situationer med närstående inblandade måste andra hänsyn tas. Jag borde givetvis ha krävt att förvaltningschefen rev upp den beslutade förändringen trots enigheten i samverkansgruppen. Detta eftersom riskerna med jäv var uppenbara. Men samtidigt hade vi en löpande dialog kring det hela, säger hon.

Översynen av organisationen på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad kommer att inledas omgående av personalchefen för att säkerställa att misstankar om jäv inte förekommer. Det sker i samarbete med kommundirektör och kommunjurist.

För mer information:
Birgitta Holmström, förhandlingschef
070 393 94 73

Under tisdagen kom resultatet av den utredning som Skellefteå kommun genomfört med anledning av en anmälan som inkommit till kommunens visselblåsarfunktion.

Läs vidare »

Smittspridning på kommunens vård- och omsorgsboenden

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2020 13:51 CET

Smittspridningen har tagit fart i hela länet och även i Skellefteå. Smittan kommer in på allt fler ställen i vårt samhälle och Covid-19 finns nu även på flera av Skellefteå kommuns vård- och omsorgsboenden.

I dagsläget är strax under 30 individer smittade på 7 olika boenden. Siffrorna ändras från dag till dag, och misstänkta fall provtas kontinuerligt.

-Tidigare har vi varit tämligen förskonade i Skellefteå kommun men nu är det inte längre så. Det är en stor utmaning att hålla smittan borta från våra verksamheter när spridningen i samhället är så omfattande. Vi behöver alla ta hänsyn till varandra och följa de skärpta råd som gäller, säger Staffan Näslund, förvaltningschef för Socialkontoret.

Skellefteå kommuns medarbetare följer tydliga rutiner för att förhindra smittspridning och för att så snabbt som möjligt säkra omsorg och vård av misstänkt eller konstaterad smittad. Noggrannheten med basala hygienrutiner är hög, skyddsutrustning finns på plats i verksamheterna och vi har fördjupat samarbetet med Smittskyddsenheten och Vårdhygien på Region Västerbotten.

När Covid-19 konstaterats på ett boende kontaktas såväl närmast anhöriga som berörda medboende och deras anhöriga.

-Jag vill vädja till alla er som har närstående på kommunens boenden att vara restriktiva med besök nu när smittspridningen är så hög, säger Ejja Häman Aktell, avdelningschef.

Kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef Socialkontoret, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, avdelningschef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Smittspridningen har tagit fart i hela länet och även i Skellefteå. Smittan kommer in på allt fler ställen i vårt samhälle och Covid-19 finns nu även på flera av Skellefteå kommuns vård- och omsorgsboenden.

Läs vidare »

Vux och delar av gymnasiet får distansundervisning

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2020 13:00 CET

Kort efter de allmänna råden togs för Västerbotten har Utbildning och arbetsmarknad arbetat med att se över hur de kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningen skulle kunna bidra till att minska antalet sociala rörelser i samhället, och på så sätt bidra till en minskad smittspridning i samhället.

Det handlar både om minskad trängsel i kollektivtrafiken, i skolorna samt att minska antalet vuxna på skolorna. Nu har Anders Bergström, förvaltningschef för Utbildning och arbetsmarknad i samråd med Erik Burstrand, avdelningschef gymnasiet samt Simon Dahlgren, verksamhetschef för vuxenutbildning fattat beslut om distansundervisning fram till årsskiftet. Beslutet grundar sig i en dialog med Regionens smittskyddsenhet, andra kommuner i länet, fackliga organisationer och kommunens stabsledning.

-Vi börjar med distansundervisning nu, och vi ska fortlöpande följa utvecklingen, säger Anders Bergström, förvaltningschef för Utbildning och arbetsmarknad. Beroende på hur situationen utvecklas så kan vi komma att behöva fatta nya beslut framöver, säger han.

För gymnasieskolorna innebär det att antalet elever på skolorna minskar med cirka 30 procent. Det innebär att det blir mer utrymme till de som fortsätter att vara på skolorna, och lättare att hålla avstånd samt undvika trängsel vid skolmåltider.

- Under den här tiden kommer vi att följa elevernas utveckling och försöka hitta olika lösningar som gynnar elevernas undervisning, säger Erik Burstrand, avdelningschef för gymnasiet i Skellefteå kommun. Det är rektorerna som beslutar om en mindre elevgrupp behöver komma till skolan för exempelvis vissa moment i undervisningen; laborationer, vissa prov med mera, säger Burstrand.

Redan i dag, och från i våras, så bedrivs en stor del av vuxenutbildningen som distansundervisning. Nu ska alltså även SFI och vissa yrkesutbildningar helt- eller delvis övergå till distansundervisning.

-Vi tror att övergången till distansundervisning för de här eleverna kommer att minska belastningen i kollektivtrafiken, det blir färre människor i rörelse på Campus, och vi tror också att det bidrar till att minska trycket på exempelvis förskolan, säger Simon Dahlgren, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Skellefteå kommun.

Fakta om ändringarna

 • Den 19–20 november ska eleverna från Anderstorpgymnasiet och Baldergymnasiet arbeta hemma. Eleverna ska arbeta i sina ämnen, förbereda sig inför distans etc, ingen undervisning de dagarna på gymnasieskolorna.
 • Från och med måndag 23 november övergår årskurs 2 och 3 på de högskoleförberedande utbildningarna (ekonomi, samhälls, natur och teknik) till distansundervisning.
 • Från och med måndag 30 november övergår årskurs 1 på dessa program (ekonomi, samhälls, natur och teknik) till distansundervisning, de eleverna får en vecka på sig på skolan att förbereda sig på den tekniken.
 • Yrkesprogrammen fortsätter med skolförlagd utbildning, med viss distansundervisning.
 • Introduktionsprogrammen fortsätter med skolförlagd utbildning.
 • Gymnasiesärskolan fortsätter också med skolförlagd utbildning.
 • Vuxenutbildningen och delar av Yrkeshögskolan har sedan i våras bedrivit distansundervisning i många teoretiska kurser. Nu övergår de flesta övriga utbildningar förlagda på Campus successivt till distansundervisning från och med onsdag 18 november.

Mer information:

Kontaktperson är vidtalade att vara tillgängliga, skicka sms om det inte fungerar.

Anders Bergström
Förvaltningschef Utbildning och arbetsmarknad
Skellefteå kommun
anders.bergström@skelleftea.se
070-245 91 56

Erik Burstrand
Avdelningschef gymnasieskola
Skellefteå kommun
erik.burstrand@skelleftea.se
070-549 62 06

Simon Dahlgren
Verksamhetschef vuxenutbildning
Skellefteå kommun
076-107 12 28

Kort efter de allmänna råden togs för Västerbotten har Skellefteå kommun arbetat med att se över hur de kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningen skulle kunna bidra till att minska antalet sociala rörelser i samhället, och på så sätt bidra till en minskad smittspridning i samhället. Det handlar om minskad trängsel i kollektivtrafiken, i skolorna samt att minska antalet vuxna på skolorna.

Läs vidare »

Solkraft Rondellen och Solkraft Öst stängs tillfälligt

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2020 09:02 CET

Skellefteå kommun stänger tillfälligt större delen av verksamheterna Solkraft Rondellen och Solkraft Öst, under perioden 17 till 27 november. Detta då Covid-19-smitta har konstaterats i verksamheterna och vi vill förebygga ytterligare smittspridning.

Undantagna från stängningen är några separata verksamheter som arbetar med leverans av mat och utrustning, återbruk på återvinningscentralerna samt godsmottagning.

Totalt berörs ca 270 personer som har en anpassad anställning inom Solkraft. Under stängningen får de anställda stanna hemma med samma ersättning som om de hade arbetat. De uppmanas att vara extra uppmärksamma på om de får symtom som kan härledas till Covid-19, och i så fall provta sig.

Skellefteå kommun håller Smittskyddsenheten på Region Västerbotten informerad om läget.

Kontaktpersoner:

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Per Bergman, verksamhetschef Solkraft, 070-622 66 93

Anita Larsson, platschef Solkraft Rondellen, 070-254 65 64

Skellefteå kommun stänger tillfälligt större delen av verksamheterna Solkraft Rondellen och Solkraft Öst, under perioden 17 till 27 november. Detta då Covid-19-smitta har konstaterats i verksamheterna och vi vill förebygga ytterligare smittspridning.

Läs vidare »

​Snabb samhällsomvandling innebär utmaningar trots stark tillväxt

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2020 13:10 CET

Då en helt ny industri är under framväxande i Skellefteå befinner sig kommunen i en snabb samhällsomvandling där kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att säkra välfärden. Samtidigt råder stark tillväxt i Skellefteå med hög sysselsättning, en växande befolkning och den högsta investeringstakten per invånare i hela landet. Under budget- och planperioden 2021-2025 fördelas fortsatt störst driftutrymme till skolan, vård och omsorg. Samtidigt planeras investeringar på drygt 13 miljarder i hela koncernen med tyngdpunkt på bostäder, infrastruktur, utbildning och energiförsörjning.

Skellefteå står inför flera utmaningar som är gemensamma för alla Sveriges 290 kommuner och 21 regioner. Det gäller inte minst den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Befolkningsutvecklingen, konjunkturläget och sysselsättningen är alla tre avgörande för Skellefteås framtida förmåga att säkra välfärden.

-Allt talar för att befolkningen kommer att fortsätta växa och att ökningen till stora delar kommer att utgöras av människor i arbetsför ålder, vilket är positivt för kommunens skatteintäkter. Den växande befolkningen kompenserar också i viss mån för de demografiska utmaningar som vi delar med övriga landet. Vi har kunnat justera upp vår befolkningsprognos och närmar oss nu vår vision om 80 000 invånare, något som är mycket glädjande, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå

Konjunkturläget är ytterligare en faktor som påverkar ekonomin i allra högsta grad. Redan i fjol skedde en avmattning i konjunkturen som sedan fortsatt på grund av coronapandemin. Konjunkturen har dock vänt uppåt sedan dess och Sveriges kommuner har fått förstärkning genom statliga anslag. Bedömningen är dock att det kommer att ta flera år innan konjunkturen återgår till det normala vilket ställer högre krav på kommunen att driva verksamheten effektivt och att hushålla med resurserna. När det gäller sysselsättningen ligger Skellefteå bra till med en låg arbetslöshet som bara påverkats marginellt av pandemin och som idag ligger 3 procent under riksgenomsnittet. För att säkra den framtida välfärden ställs dock stora krav på Skellefteås förmåga till kompetensförsörjning, inte minst med tanke på den nya industri som växer fram med nya företagsetableringar som följd. Att Skellefteå investerar mest per invånare i hela Sverige talar också till Skellefteås fördel

-Vi kommer att fortsätta hålla en hög investeringstakt även under kommande budget- och planperiod. Men en stark välfärd kräver inte bara investeringar utan också rätt prioriteringar och en långsiktigt hållbar finansieringsplan. Vi ska ta ansvar för dagens kostnader och de investeringar som genomförs ska vara viktiga för kommunens invånare, lägga grunden för ett växande Skellefteå och bidra till att attrahera nya invånare och företag. Det är också viktigt att andra än kommunen är med och investerar här i Skellefteå. Det är så vi tillsammans kan växa på ett ekonomiskt hållbart sätt, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå och tillägger

-Vi tillför också förstärkningar inom vård, skola och omsorg. Inom vård- och omsorg ökar vi det generella driftsstödet till 72 miljoner kronor varav 47 miljoner kronor riktas mot äldreomsorgen. Även inom skolan förstärker vi driftsutrymmet för att möta kostnadsökningar. Det gör vi genom att öka driftsutrymmet med 10 miljoner kronor till gymnasienämnden och 41 miljoner kronor till för- och grundskolenämnden.

Under budget- och planperioden 2021-2025 planeras investeringar på drygt 13 miljarder kronor i hela koncernen varav Skellefteå kommun kommer att investera 3,8 miljarder kronor. Enligt beräkningar kommer över 85 procent av kommunens investeringar att egenfinansieras under perioden. Under 10-årsperioden 2016–2025 utgör investeringar i infrastruktur det i särklass största området för kommunen med investeringar för nästan 3,8 miljarder kronor. Nästa stora investeringsområde är kommunens elförsörjning (vattenkraftverk som hyrs ut till Skellefteå Kraft) som uppgår till nästan 1,7 miljarder kronor under tioårsperioden. Där ligger även tyngdpunkten för den kommande planperioden 2021-2025.

Ett annat stort investeringsområde är skolan där investeringarna uppgår till 1,2 miljarder kronor under motsvarande 10-årsperiod. Om år 2015 inkluderas uppgår investeringarna till 1,5 miljarder kronor vilket är mycket högt i ett nationellt perspektiv.

Den globala coronapandemin har, precis som för Sveriges övriga kommuner, inneburit minskade skatteintäkter och ökade kostnader för att bromsa smittspridningen i kommunen. Under våren gick staten in med ett stort stöd till alla kommuner och regioner för att säkra verksamheterna. Under sommaren och hösten har stödet utökats ytterligare.

-Detta har gjort att vi har medel att fördela bland våra verksamheter så att vi kan fortsätta säkra och stärka välfärden även för 2021 och framåt, säger Lorents Burman.


Fakta budget och plan 2021-2025:

Utbildning

 • Omfattande investeringar i Jörns skola samt ny skolpaviljong i Hjoggböle.
 • Beredskap för en framtida expansion med möjligheter att använda en lokalbank för skolor (Kanalskolan, Moröskolan och ett antal mindre förskolor)
 • Förstärkt driftutrymme för att möta kostnadsökningar inom för- och grundskolenämnd (41 mnkr) samt gymnasienämnd (10 mnkr)
 • Ökade anslag för skolskjutsar (10 mnkr)
 • Medel för att utveckla genuspedagogiken inom skolan
 • Satsning på ett internationellt program på gymnasienivå (IB – International Baccalaureate). 


Industri

 • Port of Skellefteå – 600 mnkr till uppbyggnad av norra Sveriges logistikcenter
 • Utbyggnad av industriområden samt underlättande för nya etableringar

Bostadsbyggande

 • Förstärkningar för effektivare och snabbare processer för ett ökat bostadsbyggande.
 • Ökat anslag för studentlägenheter – för att upprätthålla bostadsgarantin för studenter

Vård och omsorg

 • Fortsatta satsningar på vård och omsorg med ett generellt driftstöd på 72 mnkr, varav 47 mnkr till äldreomsorg. Det handlar både om generella medel men också destinerade medel för att stärka kompetensen inom vård och omsorg. Exempelvis kan både ny och befintlig personal få möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde/undersköterska på arbetstid.
 • Förstärkt anslag för att kunna ta emot nya ansökningar om trygghetsboende
 • Fortsatt bevakning av frågan om nytt vård- och omsorgsboende.

Kultur och fritid

 • Som tidigare utlovats kompenseras kommunens hyresökning för kulturhuset genom ökat uttag från energiverksamheten – detta är en driftsatsning för kulturen på över 30 mnkr/år.
 • Avgiftsfri kulturskola fr.o.m. 1 januari 2021.
 • Ytterligare driftsmedel till fritidsnämnden för att säkra de stora satsningar som gjorts under de senaste 5 åren med exempelvis Balderhallarna, Örjanshallen, Flora idrottshall och Flora sporthall.

Infrastruktur

 • Bygget av Karlgårdsbron har inletts (227 mnkr)
 • Ökning av leveranssäkerheten i VA-nätet för Ursviken och Skelleftehamn (40 mnkr).
 • Utökad investeringsram för belysningsanläggningar utanför detaljplanerat område (56 mnkr).
 • Utökat årligt driftanslag för kollektivtrafiken (15 mnkr).
 • Fortsatta investeringar i fossilfri uppvärmning av kommunens lokaler under planperioden (16 mnkr)

För mer information:

Lorents Burman (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-243 07 00

Evelina Fahlesson (S), kommunalråd
Telefon:070-523 09 94

Agneta Hansson (V), kommunstyrelsens 2:a vice ordförande, gruppledare för Vänsterpartiet
Telefon: 070-605 77 18

Samuel Lundqvist, ekonomichef
Telefon: 070-371 19 58

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
Telefon: 070-608 89 69

Då en helt ny industri är under framväxande i Skellefteå befinner sig kommunen i en snabb samhällsomvandling där kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att säkra välfärden. Samtidigt råder stark tillväxt i Skellefteå med hög sysselsättning, en växande befolkning och den högsta investeringstakten per invånare i hela landet.

Läs vidare »

​Anpassningar inom Skellefteå kommuns verksamheter med anledning av skärpta allmänna råd

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2020 10:00 CET

Sedan igår, onsdag, gäller skärpta allmänna råd i Västerbotten. Beslutet kommer från Folkhälsomyndigheten efter samråd med Region Västerbotten och påverkar de kommunala verksamheterna på en rad sätt.

Inom förvaltningen för kultur och fritid kommer följande åtgärder att vidtas:

 • Samtliga badhus stängs för allmänheten. Undantaget är simskoleverksamhet, skolans idrotts- och simundervisning samt föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Samtliga kommunala gym stängs samt konferensen på Eddahallen.
 • Ishallarna håller öppet för föreningsledd ungdomsverksamhet för ungdomar födda 2005 eller senare samt för lag som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.
 • Bollhallarna håller öppet för träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Ombyte måste ske hemma då omklädningsrummen stänger.
 • E-bokningen för lokaler och anläggningar stängs för allmänheten och all uthyrning av sporthallar upphör.
 • Samtliga fritidsgårdar inklusive 51:an stängs, men kontakt sker digitalt samt via fältverksamhet.
 • Det rörliga friluftslivet dvs. skidspår, utegym, elljusspår, motionsstigar etc. är igång som vanligt.
 • Biblioteken håller enbart öppet för in- och utlån, men inte som mötesplats.
 • Kulturskolan kommer inte att genomföra elevkonserter/föreställningar och enbart bedriva verksamhet riktad till barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Konsthallen och muséet stänger, men caféet på Nordanå håller öppet.
 • Inom förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad är situationen just nu ansträngd. Eftersom frånvaron just nu är mycket hög och det dessutom råder stor brist på vikarier kommer man att behöva begränsa undervisningstiderna i grundskolan och öppettiderna på fritids och i förskola.

  Anpassningar inom utbildning och arbetsmarknad:

 • Öppna förskolor och familjecentraler pausar fram till årsskiftet pga. smittspridningen.
 • Elevcaféer stängs i grundskolan.
 • Simskola pågår som vanligt.
 • Fjärrundervisning i individuella valet och språklektioner.
 • Elever vid idrottsprogrammen NIU/LIU kommer att erbjudas alternativ undervisning för idrott under skoltid.
 • Läs vidare »

  ​Skärpta råd i Västerbotten och anpassningar i Skellefteå kommuns verksamheter

  Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2020 15:18 CET

  Från och med 10 november 2020 gäller skärpta allmänna råd i Västerbotten. Beslutet kommer från Folkhälsomyndigheten efter samråd med Region Västerbotten. Beslutet påverkar alla individer, och innebär också anpassningar av kommunala verksamheter. Det gäller till och med den 8 december 2020, men kan komma att förlängas.

  -Det är allvar nu. Därför är det mycket viktigt att vi alla tillsammans nu följer de skärpta allmänna råden som börjar gälla idag. Det här är inga frivilliga tips utan skarpa råd som ska följas. Enligt smittskyddslagen har var och en av oss ansvar för att bidra till att smittspridningen av Covid-19 minskar, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

  Skellefteå kommun bearbetar för närvarande de skärpta allmänna råden för att tillämpa dem i kommunens verksamheter. Det är dock redan beslutat att tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska inte ska genomföras. Digital medverkan ska alltid vara förstahandsvalet. Även interna möten inom Skellefteå kommun ska så långt som möjligt genomföras digitalt. De medarbetare som kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån ska arbeta på distans.

  -Vi arbetar redan för fullt med att bearbeta de skärpta allmänna råden och se över hur vi ska tillämpa dem i våra verksamheter. Detta kommer att ske skyndsamt och vi kommer att kommunicera besluten så fort arbetet är färdigt, säger Kristina Sundin Jonsson.

  Provtagningen av personer med misstänkt covid-19 är just nu väldigt hög och för att testerna ska kunna analyseras utan dröjsmål önskar Region Västerbotten att endast personer med symptom testar sig.

  Fortfarande gäller förstås de grundläggande åtgärderna som var och en kan bidra med för att stoppa smittspridningen – handhygien, fysiskt avstånd och att stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lindriga sådana, samt självtest vid symtom.

  För mer information:
  Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå
  070-608 89 69

  Patrik Nilsson, säkerhetschef Skellefteå kommun
  072-216 07 06


  Fakta skärpta allmänna råd

  Personligt ansvar

  De skärpta allmänna råden innebär att du som vistas i Västerbotten uppmanas att

  • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med, eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller anordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som exempelvis i vårdsituationer, omfattas inte av råden.
  • avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras, men tänk på att hålla avstånd.
  • avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Det finns även elitundantag från riksidrottsförbundet, t.ex. SHL som är undantaget.
  • avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom länet eller kommunen. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya fysiska kontakter så mycket som möjligt.


  Sammankomster

  • Det råder förbud – utan undantag – mot offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare.


  Allmänna råd som rör verksamheter och arbetsplatser

  Alla verksamheter i regionen eller regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att

  • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
  • öppettiderna anpassas
  • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

  Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att

  • uppmana personalen att arbeta hemifrån
  • erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån
  • tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.


  Anpassningar i Skellefteå kommuns verksamhet

  6 november

  • Tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska ska inte genomföras. Digital medverkan ska alltid vara förstahandsalternativet.
  • Även interna möten ska i första hand genomföras digitalt.
  • Om möjligt kan vissa medarbetare arbeta på distans under en begränsad period, förutsatt att medarbetaren i sitt nuvarande arbete har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån och redan har den utrustning som behövs för detta.
  • Inga julfester ska hållas inom Skellefteå kommun 2020.


  Folkhälsomyndigheten förklarar lokala allmänna råd

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/detta-innebar-lokala-allmanna-rad/

  www.skelleftea.se/coronavirus

  Från och med 10 november 2020 gäller skärpta allmänna råd i Västerbotten. Beslutet kommer från Folkhälsomyndigheten efter samråd med Region Västerbotten.

  Läs vidare »

  ​Miljardaffär ger Skellefteå 1 500 nya bostäder

  Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2020 11:00 CET

  Skellefteå kommun, Skebo och Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) genomför en stor affär som ger upp till 1 500 nya bostäder i Skellefteå.

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Press-och mediestrateg
  • caerroiiliagneez.tythokirezkn@feskepelyoleadftbweajt.sdjeys
  • 076-127 94 32

  Om Skellefteå kommun

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida