Följ Skellefteå kommun

Stark tillväxt parallellt med stora ekonomiska utmaningar

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2019 10:35 CEST

Skellefteå kommun befinner sig just nu i en stark tillväxtperiod med fortsatt låg arbetslöshet, ökad inflyttning, hög investeringstakt och ett stort intresse från omvärlden när det gäller etableringar av företag. Samtidigt står Skellefteå inför samma demografiska utmaningar som resten av Sverige och Europa med en ökande urbanisering och ett växande antal barn och äldre med stigande kostnader som följd. I kombination med en normalisering av konjunkturen kommer hårda prioriteringar att krävas för att ekonomin ska gå ihop under budget- och planperioden 2020-2024.

När högkonjunkturen börjar mattas av ställs Skellefteå kommun, liksom landets övriga kommuner, inför stora utmaningar. Skellefteå har dock lite bättre förutsättningar än många andra att klara utmaningen eftersom man har en fortsatt hög sysselsättning bland kommunens invånare och dessutom en positiv trend när det gäller befolkningens storlek, även om ökningstakten ännu är ganska svag. Ytterligare en fördel är att Skellefteå står inför en ovanligt stor industrietablering som beräknas tas i drift i en tid då konjunkturen avmattas. Detta kan sammantaget bidra till att minska effekterna av konjunkturens normalisering.

- Skellefteå växer och i jämförelse med många andra kommuner har vi ett bra utgångsläge. Våra långsiktiga investeringar kommer att öka vår attraktionskraft, vilket ger utdelning och positiva effekter på sikt. Men vi står inför utmaningar som vi måste möta med hårda prioriteringar för att ekonomin ska gå ihop, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

Skellefteås starka tillväxt är givetvis positiv men medför samtidigt stora utmaningar när det gäller att behålla en god och långsiktig betalningsförmåga. När investeringstrycket är högt är det av största vikt att den egenfinansiering som planeras verkligen efterlevs och att överskotten håller en tillräckligt hög nivå.

- För att klara de investeringar vi står inför har vi skrivit upp överskottet från 1,5 procent till 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Lånetaket på 40 000 kronor per invånare kvarstår liksom kravet på en soliditet på 60 procent, säger Maria Marklund.
 

Under perioden 2020 till 2024 har Skellefteå kommun en investeringsbudget på 3,7 miljarder kronor. Några investeringar belastar också den skattefinansierade driften, vilket främst rör investeringar som skolor, gator och vägar. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag stiger inte tillräckligt under de närmaste åren för att kunna möta de kostnadsökningar som uppstår i den befintliga verksamheten. Förutom vissa driftkonsekvenser till följd av investeringar handlar det om ökade kostnader till följd av löne- och prisökningar men också om kostnadsökningar till följd av demografin. Samtliga kommunens nämnder åläggs därför effektiviseringskrav på mellan 1 och 2 procent av omsättningen. För- och grundskolenämnden, gymnasienämnden och socialnämnden är de nämnder som i huvudsak ges kompensation för att möta kostnadsökningar.

- Vad gäller frågan om nya vård- och omsorgsboenden så skjuts frågan på framtiden. I dagsläget klarar vi köerna och har ingen direkt brist på platser. Budgetberedningen kommer att följa den utvecklingen noggrant under de kommande åren, säger Maria Marklund.


Nya investeringar i Investeringsbudget och plan 2020-2024:

Hamnen 2020 - 70 mnkr

Hamn 2030 - 520 mnkr (helt ny hamn)

Busshållplatser - 10 mnkr

Stadshuset ABW - 70 mnkr (samtidigt frigörs attraktiva lokaler i centrum)

Två nya förskolor (6 avdelningar vardera) - Brännan och Bergsbyn - 100 mnkr

Belysningsanläggningar utom detaljplanerat område - 35 mnkr.


Mer information:

Lorents Burman (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-243 07 00

Maria Marklund (S), kommunalråd
Telefon: 0910-73 50 03


Agneta Hansson (V), kommunstyrelsens 2:a vice ordförande
Telefon: 070-605 77 18


Caroline Thorén, press- och medieansvarig kommunikationsstrateg
Telefon: 076-127 94 32

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.