​​​Viss prognosavvikelse i kulturhusbygget i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2019 15:24 CEST

Ett år in i bygget av kulturhuset i Skellefteå pekar prognosen på en avvikelse på en knapp procent.

Hållbarhetsveckan 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2019 16:30 CEST

Mellan 16 och 22 september är det dags för årets upplaga av Hållbarhetsveckan.
- Tillsammans kan vi göra världen lite bättre, berättar Jenny Sundkvist, energi- och klimatrådgivare, Skellefteå kommun
.

Under hållbarhetsveckan kommer ett antal aktiviteter att erbjudas i Skellefteå kommun, bland annat Upplev Vitberget, Äpplets dag i Edelviks trädgård, Upplev älven och Bada fräscht. I återbrukets tecken kommer också en klädbytarvecka att äga rum. Övriga Västerbotten kommer också att erbjuda olika aktiviteter under hållbarhetsveckan.

Länkar
Här hittar du mer aktiviteter runt om i Skellefteå kommun. https://www.skelleftea.se/hallbarhetsveckan

Här hittar du övriga Västerbotten https://www.seehallbarhetsveckan.se/vasterbotten/

Vill du veta mer kan du gärna kontakta:
Jenny Sundkvist, energi- och klimatrådgivare, Skellefteå kommun
070-273 69 51 eller jenny.sundkvist@skelleftea.se

Mellan 16 och 22 september är det dags för årets upplaga av Hållbarhetsveckan. - Tillsammans kan vi göra världen lite bättre, berättar Jenny Sundkvist, energi- och klimatrådgivare, Skellefteå kommun som anordnar ett stort antal aktiviteter runt om i Skellefteå under veckan.

Läs vidare »

Skördemarknader blir kranmärkta

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2019 10:26 CEST

Skördemarknaderna i Bureå och Lövånger väljer bort vatten i flaskor i år och blir kranmärkta.
- Vi vill ta det ett steg längre och inte bara kranmärka vår skördemarknad. Därför har vi beslutat att i fortsättningen ersätta allt buteljerat vatten med vårt eget kranmärkta Bureåvatten, naturellt eller smaksatt, berättar Sven-Olof Andersson, ordförande i Bureå hembygdsförening.

Och det är först nu, när de tagit beslutet som de riktigt förstått innebörden av den.

- Vi har genom åren fått mycket beröm för vårt goda kaffe och nu har vi insett att det beror på det fina kranvatten vi har i Bureå, förklarar han.

Även Lövånger skördemarknad är inne på samma spår.
- Både jag och styrelsen välkomnar förslaget med kranmärkt. Folk borde verkligen sluta köpa buteljerat vatten. Det är vansinne att bära hem vatten och förbruka plastförpackningar när det finns i våra kranar, säger Kristina Bäckman, ansvarig för marknaden i Lövånger.

Skellefteå kommun kommer att delta på båda skördemarknaderna och servera ortens kranvatten smaksatt med lokalt odlade grönsaker, frukt och bär.

Mer information:
Jenny Sundkvist, energi- och klimatrådgivare, Skellefteå kommun
070-273 69 51 eller jenny.sundkvist@skelleftea.se

Bureå Skördemarknad
Datum:
Lördag 14 september
Tid: 11.00 – 14.00
Plats: Bureå Hembygdspark
https://visitskelleftea.se/evenemang/skordemarknadibureahembygdspark/


Lövånger Skördemarknad
Datum: Fredag och lördag 20-21 september
Tid: 10.00 – 15.00
Plats: Lövånger Kyrkstad
https://visitskelleftea.se/evenemang/lovangerskordemarknad/


Fakta
Kranmärkt Event
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
Genom kranmärkningen visar man att man tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten. Det finns mycket att vinna på att välja kranvatten istället för buteljerat vatten. Buteljerat vatten beräknas vara 250-1000 gånger dyrare per liter, jämfört med vatten direkt från kranen.
Dessutom är det en miljöfråga. Förpackat vatten kräver tillverkning och tunga transporter och orsakar onödiga utsläpp och avfall.
Kranvatten är alltid lokalproducerat och distribueras i ledningar, vilket är mycket energisnålt.
Att producera och leverera en liter förpackat vatten kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.

https://www.svensktvatten.se/medlemsservice/kampanjer/kranmarkt/http://kranmarkt.se/

Skördemarknaderna i Bureå och Lövånger väljer bort vatten i flaskor i år och blir kranmärkta. - Vi vill ta det ett steg längre och inte bara kranmärka vår skördemarknad. Därför har vi beslutat att i fortsättningen ersätta allt buteljerat vatten med vårt eget kranmärkta Bureåvatten, naturellt eller smaksatt, berättar Sven-Olof Andersson, ordförande i Bureå hembygdsförening.

Läs vidare »

Nu ställs planen för Skelleftedalen ut för andra gången

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2019 13:46 CEST

I våras var den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen utställd för samråd och utifrån synpunkterna som kom in har den omarbetats. Idag godkände kommunstyrelsen att planen ställs ut på nytt, med start på lördag.

Stark tillväxt parallellt med stora ekonomiska utmaningar

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2019 10:35 CEST

Skellefteå kommun befinner sig just nu i en stark tillväxtperiod med fortsatt låg arbetslöshet, ökad inflyttning, hög investeringstakt och ett stort intresse från omvärlden när det gäller etableringar av företag. Samtidigt står Skellefteå inför samma demografiska utmaningar som resten av Sverige och Europa med en ökande urbanisering och ett växande antal barn och äldre med stigande kostnader som följd. I kombination med en normalisering av konjunkturen kommer hårda prioriteringar att krävas för att ekonomin ska gå ihop under budget- och planperioden 2020-2024.

När högkonjunkturen börjar mattas av ställs Skellefteå kommun, liksom landets övriga kommuner, inför stora utmaningar. Skellefteå har dock lite bättre förutsättningar än många andra att klara utmaningen eftersom man har en fortsatt hög sysselsättning bland kommunens invånare och dessutom en positiv trend när det gäller befolkningens storlek, även om ökningstakten ännu är ganska svag. Ytterligare en fördel är att Skellefteå står inför en ovanligt stor industrietablering som beräknas tas i drift i en tid då konjunkturen avmattas. Detta kan sammantaget bidra till att minska effekterna av konjunkturens normalisering.

- Skellefteå växer och i jämförelse med många andra kommuner har vi ett bra utgångsläge. Våra långsiktiga investeringar kommer att öka vår attraktionskraft, vilket ger utdelning och positiva effekter på sikt. Men vi står inför utmaningar som vi måste möta med hårda prioriteringar för att ekonomin ska gå ihop, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

Skellefteås starka tillväxt är givetvis positiv men medför samtidigt stora utmaningar när det gäller att behålla en god och långsiktig betalningsförmåga. När investeringstrycket är högt är det av största vikt att den egenfinansiering som planeras verkligen efterlevs och att överskotten håller en tillräckligt hög nivå.

- För att klara de investeringar vi står inför har vi skrivit upp överskottet från 1,5 procent till 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Lånetaket på 40 000 kronor per invånare kvarstår liksom kravet på en soliditet på 60 procent, säger Maria Marklund.
 

Under perioden 2020 till 2024 har Skellefteå kommun en investeringsbudget på 3,7 miljarder kronor. Några investeringar belastar också den skattefinansierade driften, vilket främst rör investeringar som skolor, gator och vägar. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag stiger inte tillräckligt under de närmaste åren för att kunna möta de kostnadsökningar som uppstår i den befintliga verksamheten. Förutom vissa driftkonsekvenser till följd av investeringar handlar det om ökade kostnader till följd av löne- och prisökningar men också om kostnadsökningar till följd av demografin. Samtliga kommunens nämnder åläggs därför effektiviseringskrav på mellan 1 och 2 procent av omsättningen. För- och grundskolenämnden, gymnasienämnden och socialnämnden är de nämnder som i huvudsak ges kompensation för att möta kostnadsökningar.

- Vad gäller frågan om nya vård- och omsorgsboenden så skjuts frågan på framtiden. I dagsläget klarar vi köerna och har ingen direkt brist på platser. Budgetberedningen kommer att följa den utvecklingen noggrant under de kommande åren, säger Maria Marklund.


Nya investeringar i Investeringsbudget och plan 2020-2024:

Hamnen 2020 - 70 mnkr

Hamn 2030 - 520 mnkr (helt ny hamn)

Busshållplatser - 10 mnkr

Stadshuset ABW - 70 mnkr (samtidigt frigörs attraktiva lokaler i centrum)

Två nya förskolor (6 avdelningar vardera) - Brännan och Bergsbyn - 100 mnkr

Belysningsanläggningar utom detaljplanerat område - 35 mnkr.


Mer information:

Lorents Burman (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-243 07 00

Maria Marklund (S), kommunalråd
Telefon: 0910-73 50 03


Agneta Hansson (V), kommunstyrelsens 2:a vice ordförande
Telefon: 070-605 77 18


Caroline Thorén, press- och medieansvarig kommunikationsstrateg
Telefon: 076-127 94 32

Skellefteå kommun befinner sig just nu i en stark tillväxtperiod med fortsatt låg arbetslöshet, ökad inflyttning, hög investeringstakt och ett stort intresse från omvärlden när det gäller etableringar av företag.

Läs vidare »

Skellefteå kommun överklagar Datainspektionens beslut

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2019 14:21 CEST

Gymnasienämnden har idag enats om att överklaga Datainspektionens beslut att utfärda en sanktionsavgift på 200 000 kronor för Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå som på prov har använt ansiktsigenkänning via optisk lins för att registrera elevers närvaro. 

I december 2018 genomfördes ett småskaligt test med närvaroregistrering genom ansiktsigenkänning på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå. 22 ungdomar deltog i ett tre veckor långt test där både elever och vårdnadshavare först lämnade sitt samtycke. Sju ungdomar valde att avstå. Syftet med projektet var att testa om det genom ny teknik skulle gå att öka kvaliteten på undervisningen genom att minska tiden som lärare måste lägga på närvaroregistrering till förmån för mer tid till undervisning.

Datainspektionen inledde en tillsyn i ärendet i våras och den 20 augusti beslutade Datainspektionen att personuppgiftsbehandlingen varit olaglig och utfärdade en sanktionsavgift på 200 000 kr och en varning. Motiveringen är framför allt att den frivillighet och det samtycke som kommunen beskrivit inte upplevs vara tillräcklig eftersom eleven bedöms stå i beroendeställning till skolan.

Skellefteå kommun anser att det samtycke som eleverna gett är ett frivilligt och otvetydigt godkännande. Eftersom det är tillräckligt skäl för att behandlingen ska bedömas vara i enlighet med dataskyddsförordningen överklagas Datainspektionen beslut. Skellefteå kommun har samrått i ärendet med kommunens jurist, dataskyddsombud och med jurister från Sveriges kommuner och landsting som alla bedömer att ärendet är både prejudicerande och av nationellt intresse för den offentliga sektorn.

- Både utifrån det sätt som projektet genomförts, där vi känner oss trygga, och det faktum att frågan har nationellt intresse och kan påverka hur skolan kan dra nytta av ny teknik i framtiden tycker vi att det är viktigt att överklaga beslutet, säger Felicia Lundmark (S), gymnasienämndens ordförande.


Fakta: Så genomfördes projektet.

 • Elever och vårdnadshavare till elever under 18 år fick ge sitt samtycke till projektet. Endast elever som ville delta i projektet deltog.
 • Elever och vårdnadshavare fick information om att de när som helst kunde ta tillbaka sitt samtycke.
 • 22 elever deltog och projektet som pågick under tre veckor, sju elever avstod.
 • Projektet hanterade personuppgifter i form av biometriska data kopplat till elevernas ansikten samt tidsangivelser när eleven har kommit in och lämnat klassrummet. Den optiska linsen registrerade punkter i form av mätvärden kopplade till ett namn. Det har inte funnits bilder eller filmer på elevernas ansikten någonstans.
 • All biometrisk data lagrades på en icke uppkopplad dator som förvarades inlåst i ett klassrum.
 • Ingen data skickades över nätet utan hämtades personligen på ett USB-minne av en projektdeltagare. Informationen på USB-minnet var anonymiserad. Den biometriska datan lämnade aldrig den icke uppkopplade datorn. All data, både på datorn och USB-minnet raderades i samband med att projektet avslutades.
 • Endast uppgifter kring när elever kommit och lämnat klassrummet plockades ut för att analysera teknikens korrekthet i att registrera närvaron.
 • Reaktionerna var positiva från både lärare och elever.

Kontaktuppgifter

Felicia Lundmark, gymnasienämndens ordförande, Skellefteå kommun
Telefon: 073-066 52 46

Anders Bergström, skolchef Skellefteå kommun
Telefon: 0702459156

Gymnasienämnden har idag enats om att överklaga Datainspektionens beslut att utfärda en sanktionsavgift på 200 000 kronor för Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå som på prov har använt ansiktsigenkänning via optisk lins för att registrera elevers närvaro.

Läs vidare »

Skellefteå utvald till innovationsupphandling

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2019 10:30 CEST

Skellefteå är en av två kommuner som blivit utvald till att vara med i Trafikverkets innovationsupphandling för Aktivt resande.

Det är kommunerna Skellefteå och Uppsala som är med i Trafikverkets innovationsupphandling. Tillsammans erbjuder de nu olika aktörer att utveckla lösningar som ska testas skarpt i verklig trafikmiljö under 2019/2020.

-Skellefteå kommun är öppen för nya kreativa idéer som kan leda till ett ännu säkrare, mer aktivt och hållbart resande till och från arbetet. I den utveckling som Skellefteå befinner sig just nu är det en fantastisk möjlighet. Ambitionen är att de som söker ska kunna sälja sina nya innovationer och utveckla nya tjänster, säger Hans Andersson, förvaltningschef på samhällsbyggnad på Skellefteå kommun.

Aktivt resande innebär att förflytta sig genom att gå, cykla och eller åka kollektivt. Detta ger positiva effekter på folkhälsan, klimatet och infrastrukturen. Personer mår bättre av att förflytta sig hållbart och samtidigt skapas utrymme för liv mellan husen istället för transporter. Målet är att skapa trygga och säkra resor. Innovationsupphandlingen syftar till att tillsammans med olika aktörer utveckla lösningar som kan bidra till att fler reser aktivt på ett säkert sätt samtidigt som även hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås.

- Via en så kallad förkommersiell upphandling kan Trafikverket stötta de deltagande företagen såväl ekonomiskt som via tillgång till experter inom säkerhet, miljö och hälsa som gör att lösningarna blir gångbara produkter eller tjänster.

Trafikverket kommer att erbjuda 10 aktörer 100 000 kronor för att utveckla sin idé. Sedan erbjuds 2 - 4 förslag 500 000 kronor för konceptutveckling av teknik, tjänst och affärsmodell som gör att lösningen kan bli gångbar på marknaden. Alla juridiska personer, till exempel företag och ideella organisationer kan söka.

Vill du veta mer? Gå in på Trafikverkets hemsida! https://www.trafikverket.se/aktivtresande

Mer information:

Hans Andersson, förvaltningschef samhällsbyggnad
Skellefteå kommun
Telefon: 0910-735000

Skellefteå är en av två kommuner som blivit utvald till att vara med i Trafikverkets innovationsupphandling för Aktivt resande.

Läs vidare »

Socialnämnden föreslår handlingsprogram mot prostitution, sexköp och människohandel

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2019 10:00 CEST

Med ett ökat antal stora företagsetableringar och ett större inflöde av människor i Skellefteå kommun följer en risk för att köp av sexuella tjänster och prostitution ökar. Därför beslutade socialnämnden vid torsdagens möte att uppdra åt kommunfullmäktige att utarbeta ett handlingsprogram mot prostitution, människohandel och köp av sexuella tjänster i Skellefteå.

- ­Det är viktigt att ett handlingsprogram utvecklas så att olika aktörer bättre kan agera, samverka och stötta vid behov. Eftersom det finns tydliga kopplingar mellan prostitution, människohandel och sexköp är det viktigt att handlingsprogrammet omfattar alla dessa tre delar, säger Iosif Karambotis, ordförande i socialnämnden.

I dagsläget finns ingen samordning vad gäller arbetet mot människohandel, prostitution och köp av sexuella tjänster i Skellefteå. En åtgärdsplan mot köp av sexuella tjänster har däremot upprättats under året. Det är denna åtgärdsplan som socialnämnden nu vill utvidga till att omfatta även prostitution och människohandel.

Regeringen har tagit fram en ”Handlingsplan mot prostitution och människohandel”. Här ingår också en plan för att minska efterfrågan på sexuella tjänster som ett led i det förebyggande arbetet mot prostitution. Enligt socialnämnden är det värdefullt att arbeta efter samma struktur såväl nationellt som på lokal nivå i Skellefteå.

- Med de stora etableringar som väntar och den förväntade ökningen av människor i Skellefteå följer en risk för såväl växande prostitution och människohandel som sexköp. Därför är det viktigt med ett handlingsprogram som kan hjälpa oss att motverka detta. Att ta avstamp i den nationella handlingsplanen och i vår egen åtgärdsplan mot köp av sexuella tjänster kan underlätta arbetet, säger Iosif Karambotis.

Om kommunfullmäktige beslutar sig för att utvidga uppdraget är socialnämnden beredda att stå för samordningen och ta fram ett förslag till handlingsprogram. Socialnämnden föreslår också att kommunfullmäktige tydliggör andra nämnders uppdrag när det gäller att ta fram och genomföra handlingsprogrammet.

Mer information:

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden
Skellefteå kommun
Telefon: 0722499226

Med ett ökat antal stora företagsetableringar och ett större inflöde av människor i Skellefteå kommun följer en risk för att köp av sexuella tjänster och prostitution ökar. Därför beslutade socialnämnden vid torsdagens möte att uppdra åt kommunfullmäktige att utarbeta ett handlingsprogram mot prostitution, människohandel och köp av sexuella tjänster i Skellefteå.

Läs vidare »

Test av papperspåsar för matavfall

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2019 09:25 CEST

Den majspåse vi idag använder för utsortering av matavfall innehåller en del fossil plast och vi behöver se över om det finns bättre, mer miljövänliga alternativ. Användningen av plast måste minska och ersättas av andra material där det går.

I två villaområden på Morö Backe och Morön kommer ett test att genomföras under sex månader.Fastighetsägarna får istället för majspåse till matavfallet använda den papperspåse som kommer att delas ut. Informationsmöten för berörda genomförs under vecka 35 och projektet startar sedan i början av september.

- Vi behöver alla bidra för att nå de uppsatta miljömålen. Hur och vilka material vi använder i vår verksamhet påverkar och behöver kontinuerligt utvärderas säger Sara Keisu ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Försöket kommer att utvärderas genom enkät till användarna, behandling och process i biogasanläggningen samt även hur det rent praktiskt fungerar vid hanteringen för miljöarbetarna. I den sammantagna utvärderingen tas miljö- samt ekonomiperspektivet med. Det är idag ingen större prisskillnad på majs- och papperspåse utan det handlar om vad en omställning skulle kunna kosta. Papperspåse för matavfall är idag det som är vanligast förekommande i övriga Sverige. 130 kommuner använder papperspåse jämfört med 16 som använder majspåse.

- Kundnöjdheten med majspåsen är idag väldigt bra. Den är nedbrytningsbar men en del av den består av fossilplast, dvs ett icke-förnybart material. Vi behöver vi se över om det finns mer miljövänliga alternativ säger Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef på avfallsenheten Skellefteå kommun

Den nedbrytbara papperspåsen är gjord av fiber från huvudsakligen svensk skog vilket gör den mer attraktiv ur ett hållbarhetsperspektiv. Papperet till den påse vi ska testa tillverkas i Kramfors och själva påsarna i Stockholm. Vad gäller majspåsen så kommer råvarorna från Italien och själva tillverkningen sker i Estland. Majspåsen är precis som papperspåsen nedbrytbar. Idag vet man inte säkert hur den del som är av fossil plast i majspåsen påverkar miljön och hur stor risk det är att den bidrar till mikroplastproblemet.


Mer information

Sara Keisu
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
sara.keisu@skelleftea.se
0730764157


Agneta Lantto Forsgren
Verksamhetschef avfall
agneta.lanttoforsgren@skelleftea.se
0910-73 78 70

Den majspåse vi idag använder för utsortering av matavfall innehåller en del fossil plast och vi behöver se över om det finns bättre, mer miljövänliga alternativ. Användningen av plast måste minska och ersättas av andra material där det går.

Läs vidare »

200 000 kronor i sanktionsavgift för Anderstorpsgymnasiet

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2019 10:31 CEST

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kronor för Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå som på prov har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro.

- Vi välkomnar Datainspektionens granskning och tar den på allvar. Det är en viktig principiell fråga. Samtidigt vill jag betona att vi har vidtagit alla åtgärder både innan, under och efter projektet för att skydda elevernas integritet. Nu ska vi granska beslutet och se hur vi tar det vidare, säger Anders Bergström, skolchef på Skellefteå kommun.

Lärarna på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå lägger varje år mer än 17 000 timmar, motsvarande tio heltidstjänster, på att registrera elever på lektionerna. För att öka kvaliteten på undervisningen genomfördes i december 2018 ett frivilligt pilotprojekt vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå. Projektet omfattade 22 elever där automatisk elevregistrering genom taggar, telefonappar och ansiktsigenkänning testades. Sju elever valde att inte delta i projektet.

- Skellefteå kommun har fört en dialog med såväl interna som externa jurister och dataskyddskunniga och upplever att försöket var förenligt med dataskyddsförordningen. Men vi är ödmjuka inför beslutet och den större principiella fråga som det omfattar. Nu ska jag prata med eleverna som var med och sätta mig in i beslutet, Jörgen Malm, rektor på Anderstorsgymnasiet.


Fakta: Så genomfördes projektet.

 • Elever och vårdnadshavare till elever under 18 år fick ge sitt samtycke till projektet. Endast elever som ville delta i projektet deltog.
 • Elever och vårdnadshavare fick information om att de när som helst kunde ta tillbaka sitt samtycke.
 • 22 elever deltog och projektet som pågick under tre veckor.
 • Projektet hanterade personuppgifter i form av biometriska data kopplat till elevernas ansikten samt tidsangivelser när eleven har kommit in och lämnat klassrummet.
 • All biometrisk data lagrades på en icke uppkopplad dator som förvarades inlåst i ett klassrum.
 • Ingen data skickades över nätet utan hämtades personligen på ett USB-minne av en projektdeltagare. Informationen på USB-minnet var anonymiserad. Den biometriska datan lämnade aldrig den icke uppkopplade datorn. All data, både på datorn och USB-minnet raderades i samband med att projektet avslutades.
 • Endast uppgifter kring när elever kommit och lämnat klassrummet plockades ut för att analysera teknikens korrekthet i att registrera närvaron.
 • Reaktionerna var positiva från både lärare och elever.

Kontaktuppgifter

Anders Bergström, skolchef Skellefteå kommun
Telefon: 0702459156

Jörgen Malm, rektor Anderstorpsgymnasiet
Telefon: 0725406316

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kronor för Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå som på prov har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 68 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Press-och mediestrateg
 • cawyromwlibgneqr.trdhoferepcn@phskspelnjledqftddeanu.stwely
 • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida