Annorlunda skolavslutningar

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 15:45 CEST

I år kommer alla skolavslutningar att se annorlunda ut och det beror förstås på att det inte får uppstå folksamlingar och trängsel. Allt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka smittspridning under den globala pandemi som pågår just nu.

Studenterna kommer att ha sina utspring klassvis på gymnasieskolorna. Årskurs 1 och 2 i gymnasiet och introduktionsprogram har digitala avslutningar med sin klasser. Gymnasiesärskolan avslutar enligt schema klassvis på skolan.

-Därför har jag en vädjan, att alla respekterar de riktlinjer som finns om folksamlingar, så att varje avgångsklass kan ha sin avslutning, säger Birgitta Lindström, biträdande avdelningschef för gymnasiet I Skellefteå kommun.Samlas det människor kring skolorna, finns det risk att rektor att tvingas avbryta själva utspringet, säger Birgitta Lindström. Ska du hämta upp din student med bil, så vänta i bilen utanför skolans område, sager Birgitta Lindström.

Sedan är det viktigt att inte alla ungdomar samlas på torget eller annan plats under eftermiddagen och kvällen. Även om ungdomarna själva löper en mindre risk att bli sjuka i Covid-19, så påverkas den totala smittspridningen. I Skellefteå jobbar, frisfält, socialkontorets fältare, polis och några andra aktörer med att vara ute bland ungdomar när det är skolavslutning, festivaler med mera.

-Vi vill gärna se fler vuxna ute i offentliga miljöer, säger Anna Schönfeldt, drog-och brottssamordnare i Skellefteå kommun. Vi vet att det skapar en lugnande effekt och ökar tryggheten. Alla vuxna är välkomna att komma till Balderparkeringen den 9 juni kl 21.30 för att få lite information från oss som jobbar förebyggande bland unga, inför en promenad runt stan, säger Anna Schönfeldt.

I grundskolan slutar förskoleklass till årskurs 8 den 10 juni med en skoldag. Årskurs 9 har sin avslutning den 9 juni med klassvisa aktiviteter, och en del har gemensam lunch.


Fakta skolavslutningar i gymnasiet och grundskolan

Gymnasiet

Åk 1 gymnasiet och introduktionsprogram slutar 5 juni – digitalt

Åk 2 gymnasiet slutar 9 juni – digitalt

Åk 1–4 gymnasiesärskolan slutar 9 juni (klassvis med schema utan anhöriga)

Åk 3 gymnasiet slutar 9 juni (klassvis med schema utan anhöriga). De träffas klassvis tillsammans med mentor enligt ett schema och betygsutdelning sker i klassrummet. Sedan kommer det att ske ett utspring klassvis utan publik.

Grundskolan

Förskoleklass – Åk 8 slutar 10 juni (vanlig skoldag)

Åk 9 slutar 11 juni (klassvis med aktivitet. En del har gemensam lunch)

Mer information:

Birgitta Lindström, biträdande avdelningschef gymnasiet i Skellefteå kommun, 070-396 52 07

Anna Schönfeldt, samordning drog-och brottsförebyggande i Skellefteå kommun, 070-533 08 28

I år kommer alla skolavslutningar att se annorlunda ut och det beror förstås på att det inte får uppstå folksamlingar och trängsel. Allt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka smittspridning under den globala pandemi som pågår just nu.

Läs vidare »

​Smittspridning på boende stoppades

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 10:23 CEST

I mitten av maj smittades tre individer av coronaviruset på ett vård- och omsorgsboende i Skellefteå. Genom ett skyndsamt agerande från medarbetare och chef kunde smittan stoppas helt från att spridas till fler på boendet som nu är helt fritt från smitta.
- Att vi lyckades stoppa smittan beror på att vi agerade snabbt, har goda rutiner och att vi fått god hjälp av Vårdhygien på Region Västerbotten när det gäller smittspårning, säger David Johansson, kvalitetsledare på Skellefteå kommun.

Sett i ett nationellt perspektiv har Skellefteå kommun varit förskonade från större smittspridning av coronavirus på kommunens vård- och omsorgsboenden. I april konstaterades de första fallen inom Skellefteå kommuns vård och omsorg. I mitten av maj drabbades ett boende av covid-19. Direkt när misstanken om smitta uppstod isolerades de boende med symptom omgående.

-När flera individer smittas samtidigt blir risken givetvis större för ytterligare spridning. Men genom att snabbt isolera de sjuka, skapa en struktur där man säkerställer att alla vet vad som gäller, skapa möjligheter för planering och dessutom fånga upp oro och frågor, lyckades vi stävja smittan. Vi har också sett till att skapa en struktur där de som jobbar ska stanna hemma från jobbet även vid milda symptom som kan vara covid-19. En annan viktig faktor i sådana här lägen är förmågan att snabbt kunna rätta till otydligheter och brister. Här lyckades teamet på arbetsplatsen med detta, säger David Johansson som samtidigt är medveten om att ny smitta kan dyka upp när som helst.

-Vi har fortfarande en allmän smittspridning i samhället vilket gör att risken hela tiden finns att ny smitta kommer in i våra verksamheter. Men med tanke på hur få fall vi haft på våra vård- och omsorgsboenden och att vi i dagsläget inte har några fall, tycker jag att vi har fog för påståendet att vi hanterat coronapandemin bra och säkert inom det här området.

Vid sidan av goda rutiner och snabbt agerande har smittspårning varit en viktig faktor för att begränsa och stoppa smittan av coronaviruset. När de tre fallen av Covid-19 konstaterats inleddes smittspårningen där man undersökte vem som infekterade vem, vilka som löpte risk att insjukna och föra smittan vidare samt vilka åtgärder som behövde sättas in för att hindra vidare smittspridning.

-Just det sista är väldigt viktigt. Det gäller också att väldigt snabbt sätta in åtgärderna. Ju tidigare detta sker, desto större är chansen att stoppa smittan. Vi gör alltid smittspårningen tillsammans med chefer och vårdpersonal på boendet. Samarbete är helt nödvändigt för att lyckas, säger Anders Johansson, hygienöverläkare vid Region Västerbotten.

I dagsläget är det aktuella boendet fritt från ytterligare smitta. Det finns heller ingen konstaterad coronasmitta på andra boenden i Skellefteå kommun. Men för att behålla det stabila läget håller verksamheten inom vård, omsorg och stöd och service en fortsatt hög beredskap.

-Att ständigt upprätthålla rutinerna vid misstänkt smitta, att agera snabbt och att inte sänka garden är något vi måste fortsätta med under lång tid. Givetvis finns fortfarande en oro för större utbrott av smitta på boendena men genom att fortsätta arbeta med följsamhet till basala hygienrutiner har vi chans att hålla det på en fortsatt låg nivå, säger David Johansson.


För mer information:
David Johansson, kvalitetsledare
Skellefteå kommun
070-358 32 01

Anders Johansson, hygienöverläkare
Region Västerbotten
070-359 08 30

I mitten av maj smittades tre individer av coronaviruset på ett vård- och omsorgsboende i Skellefteå. Genom ett skyndsamt agerande från medarbetare och chef kunde smittan stoppas helt från att spridas till fler på boendet som nu är helt fritt från smitta.

Läs vidare »

Skellefteå kommun får 89,5 miljoner för att förbättra för gående och cyklister

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 11:00 CEST

Skellefteå kommun har blivit beviljad ett så kallat stadsmiljöavtal på 89,5 miljoner av Trafikverket för byggandet av den nya bron över älven, omvandlingen av Parkbron samt anläggandet av två nya gång- och cykelvägar till Bergsbyns industriområde.

​Utredning av arbetsmiljön slutförd

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 16:37 CEST

Resultatet från den externa utredning som Skellefteå kommun tillsatt för att undersöka eventuella brister i arbetsmiljön har i dag presenterats för kommunen. Skellefteå kommun har i samband med utredningen tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en konkret åtgärdsplan för de förbättringspunkter som utredningen identifierat. Åtgärdsplanen kommer att presenteras 15 juni.

-Vi tar kritiken på allvar och nu inleds arbetet med att ta fram en åtgärdsplan. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett kontinuerligt arbete där vi behöver arbeta både på kort och lång sikt för att förbättra det som brister och stärka det som redan är bra, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun.

Den externa utredningen tillsattes sedan Skellefteå kommuns arbetsmiljö fått kritik i en Facebookgrupp och i media. Utredningen har genomförts av Ineland psykologi AB som har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag inom privat och offentlig förvaltning.

-Det har varit en snäv tidsplan men jag tycker att jag har fått tillräckligt med underlag för att ge relevanta förslag, säger Lisa Ineland, Ineland Psykologi AB.

- Alla jag har träffat, oavsett om de är fackliga representanter, medarbetare eller arbetsgivarrepresentanter, har varit engagerade och bidragit till utredningen.

Utredningen har delats in i fyra områden; kultur, struktur och processer, ledarskap samt individ- och medarbetarskap – alla med vidhängande åtgärdsförslag. De övergripande resultaten visar att förbättringar bör göras när det gäller tydlighet och kommunikation, både mellan medarbetare och chefer och mellan förvaltningarna. Skellefteå kommun har tydliga och genomarbetade processer och rutiner men behöver tydliggöra hur de ska förstås och kommuniceras. Arbetet med att möjliggöra ett nära ledarskap och ett gott medarbetarskap behöver också fortsätta.

-Det känns bra att vi nu har en tydligare bild av de områden där vi kan förbättras och utvecklas. Nu kommer vi direkt att inleda arbetet i arbetsgruppen tillsammans med de fackliga organisationerna, för att redan 15 juni kunna presentera åtgärdsplanen. Vi behöver också fördjupa kunskapen inom vissa områden. Ambitionen är att ta fram en rad konkreta åtgärder som tillsammans med vårt övriga arbetsmiljöarbete stärker såväl våra medarbetare som våra chefer, säger Joakim Lundin, personalchef.

Fakta:

Utredningen har kartlagt eventuella missförhållanden i arbetsmiljön utifrån de signaler på brister som framkommit. I uppdraget ingick också att ta fram förslag på förbättringar. Ineland Psykologi AB har gått igenom Skellefteå kommuns processer och även inhämtat information från chefer, medarbetare och fackliga representanter.


För mer information:
Joakim Lundin, personalchef
070-176 00 34

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
070-608 89 69

Resultatet från den externa utredning som Skellefteå kommun tillsatt för att undersöka eventuella brister i arbetsmiljön har i dag presenterats för kommunen. Skellefteå kommun har i samband med utredningen tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en konkret åtgärdsplan för de förbättringspunkter som utredningen identifierat. Åtgärdsplanen kommer att presenteras 15 juni.

Läs vidare »

Skellefteå har utsetts till modellkommun för äldreomsorgens digitalisering

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 11:23 CEST

Skellefteå kommun har utsetts av SKR till en av tio kommuner som ska vara med och stärka äldreomsorgens digitalisering.

– Det känns roligt och viktigt att vi tillsammans med SKR ska vara med och lära och stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik, säger Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

I februari 2020 gjordes en överenskommelse mellan regeringen och SKR om äldreomsorg, där syftet är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling med digitalisering inom äldreomsorgen.

Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020–2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kronor under 2020.

De tio kommunerna som utsetts av SKR har kommit längre i att implementera digitala lösningar i äldreomsorgen och kompletterar även varandra när det gäller styrkeområden, geografi och kommunstorlek.

– Det här ger oss en möjlighet att vara med och fortsätta utveckla nya vardagsnära arbetssätt med hjälp av teknikens möjligheter och ge individer nya möjlighet att leva livet bäst möjligt, säger Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgschef vid Skellefteå kommun.

Modellkommunerna är Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå.

Läs mer om modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering här

Kontakt:

Ejja Häman Aktell, chef vård- och omsorg

Telefon: 070-6024212

Skellefteå kommun har utsetts av SKR till en av tio kommuner som ska vara med och stärka äldreomsorgens digitalisering.

Läs vidare »

​Företagsklimatet utvecklas åt rätt håll i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 13:57 CEST

Företagsklimatet har blivit bättre i Skellefteå kommun under de senaste fem åren. Det menar 55 procent av företagarna som svarat på Svenskt Näringslivs årliga mätning bland Sveriges kommuner. Endast 5 procent anser att företagsklimatet försämrats. Trots detta befinner sig genomsnittsbetyget på samma nivå som 2019, där Skellefteås sammanfattade omdöme på 3.24 hamnar strax under riksgenomsnittet.

– Det finns en stark framtidstro i Skellefteå och vi delar den bilden. Vi är redo att ta stora kliv framåt och är beredda på att det kommer att kräva mycket. Inte minst av oss som kommun, där vi vill fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet, säger Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör i Skellefteå kommun.

När det handlar om synen på utvecklingen de senaste fem åren särskiljer sig Skellefteå positivt i en nationell jämförelse. För varje svarande företagare som tycker att utvecklingen går åt fel håll så finns elva som tycker att den går åt rätt håll. I Sverige som helhet är motsvarande förhållande en negativ och två positiva.

Bland områden som svarande företagare främst vill att kommunen ska prioritera att utveckla nämndes ”utvecklad lokal infrastruktur” oftast, följt av fler bostäder och bättre förståelse för företagande och dialog med beslutsfattare och kommun.

– Det här är en av flera mätningar vi följer. När det handlar om myndighetsutövningen har vi också fått värdefulla kunskaper från SKR:s mätning Insikt som riktar sig till dem som haft ärenden hos Skellefteå kommun under det senaste året. Där presterar vi bra när det handlar om bemötande, kompetens och rättssäkerhet. Där efterfrågades främst bättre information, tillgänglighet och effektivitet. Vi kommer att titta på resultaten tillsammans och sedan ha det med oss i vårt förbättringsarbete, säger Anja Palm, biträdande näringslivschef på Skellefteå kommun.

Ett noterbart resultat från mätningen är att 48 procent av svarande företagare i Skellefteå anser att kommunen i mycket eller ganska hög utsträckning tränger undan privat näringsverksamhet. Detta är en andel som är tre gånger högre än snittet i Sverige.

Andra noterbara resultat från mätningen visar att 88 % aldrig övervägt att flytta företaget till en kommun med bättre företagsklimat.

Om mätningen. Demoskop genomför mätningen på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Svar samlades in under januari – mars och 218 företag i Skellefteå med minst en anställd besvarade enkäten. Svarsfrekvensen var 59 procent.

För mer information

Anja Palm, biträdande näringslivschef Skellefteå kommun
070-3113583
anja.palm@skelleftea.se

Företagklimatet har blivit bättre i Skellefteå kommun under de senaste fem åren. Det menar 55 procent av företagarna som svarat på Svenskt Näringslivs årliga mätning bland Sveriges kommuner. Endast 5 procent anser att företagsklimatet försämrats. Trots detta befinner sig genomsnittsbetyget på samma nivå som 2019, där Skellefteås sammanfattade omdöme på 3.24 hamnar strax under riksgenomsnittet.

Läs vidare »

80 personer erbjuds arbete i stället för försörjningsstöd

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 09:00 CEST

Från 1 juni kommer personer med försörjningsstöd att erbjudas extratjänst via Solkraft. Det beslutade Skellefteå kommuns socialnämnd vid sitt senaste sammanträde. 80 individer kommer att beröras.

I regeringens vårändringsbudget har begreppet ”extratjänst” återkommit hos Arbetsförmedlingen. Det är en anställningsform som ska ge vissa individer hjälp att närma sig arbetsmarknaden.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen kommer individ- och familjeomsorgen bedriva ett tvåårigt projekt med extratjänster, med start 1 juni. Enheten för försörjningsstöd och Solkraft erbjuder 80 individer anpassad anställning och lön istället för försörjningsstöd.

De flesta av individerna som erbjuds en extratjänst bedöms vara ganska långt ifrån den öppna arbetsmarknaden. Det är personer som också har behov av fler insatser än en anställning för att närma sig arbetsmarknaden. Projektet vill även prioritera individer som har någon form av funktionsvariation.

Målet för projektet är att berörda personer med rätt stöd och handledning får en möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden, och på så sätt nå fortsatt självförsörjning.

Projektet kan minska Skellefteå kommuns kostnader för försörjningsstöd med 6,2 miljoner kronor per år.

– Förhoppningen är att individerna och deras familjer kommer generellt sett att må bättre och inte behöva andra insatser från individ- och familjeomsorgen, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86

Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Från 1 juni kommer personer med försörjningsstöd att erbjudas extratjänst via Solkraft. Det beslutade Skellefteå kommuns socialnämnd vid sitt senaste sammanträde. 80 individer kommer att beröras.

Läs vidare »

Sommarkollo i Munkviken ska genomföras 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 09:00 CEST

Socialnämnden kommer att genomföra koloniverksamhet i Munkviken sommaren 2020. Detta efter att Folkhälsomyndigheten nyligen meddelat att koloniverksamhet är möjligt att bedriva till sommaren.

Fram till för någon vecka sedan såg det inte att bli något kollo i Munkviken. Socialnämnden hade redan fattat beslut om att inte genomföra koloniverksamheten utifrån risken för spridning av Coronaviruset.

Men 18 maj 2020 meddelade Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att genomföra koloniverksamhet under sommaren 2020. För barnens hälsas skull är det viktigt att de kan fortsätta med sina normala aktiviteter, menar myndigheten. Särskilt med tanke på att barnen inte står för någon stor del av smittspridningen.

Individ- och familjeomsorgen i Skellefteå frågade då snabbt Munkvikens lägergård om de kan ta på sig att bedriva koloniverksamhet. Munkviken accepterade och presenterade också en plan som visar hur de ska genomföra koloniverksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Koloniverksamheten har inför sommaren 2020 fått drygt 300 ansökningar. 60 barn kommer att erbjudas plats på kollo under två perioder. Barn som tillhör riskgrupper får dock avstå. Samtliga barn och lägerledare ska vara symtomfria vid kolonins start.

– Under sommaren märks skillnaden i tillvaron tydligast för barn i ekonomiskt utsatta familjer. De avgiftsfria sommarlovsaktiviteterna fyller därför en mycket viktig funktion., säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86

Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Socialnämnden kommer att genomföra koloniverksamhet i Munkviken sommaren 2020. Detta efter att Folkhälsomyndigheten nyligen meddelat att koloniverksamhet är möjligt att bedriva till sommaren.

Läs vidare »

Gymnasielever från Skellefteå – topp åtta i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 10:04 CEST

När lagtävlingen i Skolornas Matematiktävling 2019/2020 (Matte-SM) nyligen genomfördes i Sverige placerade sig elever från Baldergymnasiet på en åttonde plats med över 70 deltagande lag.

Bakom Skolornas Matematiktävling står Svenska Matematikersamfundet som tillsammans med Brummer & Partners riktar sig till elever som gillar matematik och att utmana sig själv. Det är gymnasielever som går en teknisk eller naturvetenskaplig inriktning som deltar.

- Det känns roligt att vi placerade oss så högt i tävlingen. Det är ett bevis på att vi gör någonting bra här uppe, konstaterar Ulf Marklund, rektor på Baldergymnasiet och fortsätter: Förutom att tävla får de även träffa andra som har liknande intressen och kan knyta kontakter.

De fem första skolorna tog sig vidare till lagfinalen. Det var skolor från Göteborg, Stockholm, Uppsala och Lund. Det innebar att Baldergymnasiet var bästa skola norr om Uppsala.

Kontaktperson: Ulf Marklund, rektor på Baldergymnasiet 070-273 85 33

Ferdinand Rönngren, elev 076-777 79 27

Ruth Risberg, elev 070-643 05 18

När lagtävlingen i Skolornas Matematiktävling 2019/2020 (Matte-SM) nyligen genomfördes i Sverige placerade sig elever från Baldergymnasiet på en åttonde plats med över 70 deltagande lag.

Läs vidare »

Nystartad KAST-mottagning i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 14:06 CEST

Nu har det startat en mottagning i Skellefteå för personer som vill sluta med att köpa sexuella tjänster och porrsurfare som är på gränsen till att köpa sex. Namnet är KAST (för köpare av sexuella tjänster).

- Vi vill att dem vi träffar ska få en insikt och verktyg för att sluta köpa sexuella tjänster, förklarar Jenny Åkerlund, enhetschef vid Individ- och familjeomsorgen om den nystartade mottagningen.

Mottagningen startade upp nu under våren 2020 och behandlingen som är helt frivillig bygger på individuell samtalsbehandling med syftet att få personen att förändra sitt beteende och hitta andra strategier än att köpa sexuella tjänster.
- Vi vänder oss framför allt till dem som köper sexuella tjänster och vill sluta med det.

Ökning när städer växer
Bakgrunden till att mottagningen startat är bland annat att frågorna om prostitution och människohandel kommit högre upp på agendan den senaste tiden utifrån att man förväntar sig att Skellefteå kommer att växa.
- Man har ofta sett en ökad prostitution när städer växer snabbt, berättar Jenny Åkerlund och fortsätter:
- Umeå startade för ett par år sedan och nu tyckte vi det var dags att dra igång i Skellefteå.

Flera mottagningar i landet
Mottagningen i Skellefteå är inte unik på något sätt utan det finns KAST-mottagningar på flera ställen i vårt avlånga land.
- Tyvärr har köp av sexuella tjänster ökat i hela Sverige, berättar Jenny Åkerlund.
Målet med deras nystartade verksamhet är att köpare av sexuella tjänster upphör.
- De som kommer hit ska få hjälp med att både förändra och reflektera över sitt beteende och sin människosyn och hitta andra strategier än att köpa sex.

Vill du veta mer kontakta:

Jenny Åkerlund, enhetschef vid Individ- och familjeomsorgen 072-223 70 67

En mottagning har startat i Skellefteå för personer som vill sluta med att köpa sexuella tjänster och porrsurfare som är på gränsen till att köpa sex. Namnet är KAST (för köpare av sexuella tjänster). - Vi vill att dem vi träffar ska få en insikt och verktyg för att sluta köpa sexuella tjänster, säger Jenny Åkerlund, enhetschef vid Individ- och familjeomsorgen om den nystartade mottagningen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Press-och mediestrateg
  • cauurorplipunemo.tayhosfreyon@npskvnelamlefiftdceaev.sjpewi
  • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida