​Nu utökas stadstrafiken – tätare bussturer och nya linjer

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2020 15:22 CEST

Från och med måndag 17 augusti kommer stadstrafiken i Skellefteå bestå av fyra linjer, med avgångar varje kvart på två av linjerna under de tider när behovet är som störst. 
– Målet är en långsiktig beteendeförändring, där fler invånare faktiskt har möjlighet att lämna bilen hemma och istället åka kollektivt, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson.

I maj 2020 togs ett politiskt beslut om att stärka upp stadstrafiken genom att komplettera det befintliga kollektivtrafiksystemet genom att införa nya linjesträckningar mellan centrum och Bergsbyns industriområde samt mellan centrum och Klemensnäs. Dessutom beslutades det att kvartstrafik ska införas på linje 1 och 2 under vardagarnas rusningstider, istället för det senaste årets halvtimmestrafik.

Bättre kollektivtrafik för så många som möjligt
-
Trafikomläggningarna som har gjorts det senaste året syftar till att möjliggöra ett sömlöst resande i en stor del av kommunen, där så många som möjligt ska kunna ta bussen istället för bilen till arbete och fritidsaktiviteter, berättar Marie Larsson.
Skellefteå buss har anställt 15 nya busschaufförer och under hösten tas sex nya elbussar i trafik. Dessutom har en större organisationsförändring genomförts inom trafikledningen, för att kunna styra verksamheten under hela trafikdygnet i ett växande Skellefteå.

Analyserat tidigare erfarenheter
Trafikomläggningen hösten 2019 fick planeras om på grund av för många stora korrigeringar innan start. Detta medförde att antalet turer i stadstrafiken fick dras ner. Marie Larsson berättar:
– Vi har arbetat intensivt det senaste halvåret för att säkerställa trafikomläggningen och har analyserat det som hände förra hösten. Det är svårt att förutse allt som kan inträffa, men utifrån förarbetet som är gjort är vår förhoppning att det ska flyta bra redan vid start. Vi kommer att noga följa vad som händer timme för timme och är ödmjuka inför att finjusteringar kan bli nödvändiga. Coronasituationen gör att resmönster och restriktioner är svåra att förutse, men vi ska göra allt vi kan för att våra resenärer ska känna sig trygga när de reser med oss och kvartstrafiken gör det enklare att undvika trängsel.

Ett steg på vägen mot ett hållbart Skellefteå
Det långsiktiga målet med trafikomläggningen är att skapa förutsättningar för en beteendeförändring, där ett ökat kollektivt resande i vardagen bidrar till ett mer hållbart Skellefteå.
– Jag tror även att invånarna vill känna att de bidrar till ett annat samhälle där man i sina egna beslut kan påverka klimatet. På kort sikt hoppas vi att trafikomläggningen gör det enklare och bättre för fler resenärer att förflytta sig till arbete och andra aktiviteter, med fler turer att välja på och nya hållplatser, säger Marie Larsson.

Kommunen hoppfull
Även de ansvariga för trafikplaneringen inom Skellefteå kommun är förhoppningsfulla inför de förändringar som nu realiseras. Trafikingenjör Petra Bassioukas Hanseklint berättar:
– Skellefteå är ett samhälle som snabbt förändras vilket har lett till att vi behövt göra vissa justeringar i kollektivtrafiken. I kombination med att Coronaviruset troligen kommer att fortsätta påverka allas våra liv för lång tid framöver, kan det hända att vi behöver göra fler tidtabellsförändringar. Men med de justeringar som nu införs kan vi erbjuda en ännu bättre kollektivtrafik utifrån det underlag och de behov som finns. 


För mer information, kontakta:
Marie Larsson, vd Skellefteå buss
Tel. 070-536 64 84
marie.larsson@skebuss.se

Petra Bassioukas Hanseklint, trafikingenjör Skellefteå kommun
Tel. 070-219 54 03
petra.bassioukashanseklint@skelleftea.se

Från och med måndag 17 augusti kommer stadstrafiken i Skellefteå bestå av fyra linjer, med avgångar varje kvart på två av linjerna under de tider när behovet är som störst. ​– Målet är en långsiktig beteendeförändring, där fler invånare faktiskt har möjlighet att lämna bilen hemma och istället åka kollektivt, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson.

Läs vidare »

Skellefteå kommun positiv till fördjupad granskning av särskilt boende

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2020 15:01 CEST

Skellefteå kommun välkomnar IVO:s fördjupade granskning av särskilda boenden för äldre. Totalt ska myndigheten sammanställa och analysera hur förutsättningar för individuell vård och behandling tas om hand på 91 boenden runt om i Sverige.

IVO har gjort tillsyn på samtliga 1700 särskilda boenden för äldre i Sverige för att undersöka om personer som bor där fått rätt vård under den pågående pandemin. Tillsynen i stort visar att boendena i stor utsträckning kan tillgodose behoven av vård och behandling, men att det finns ett antal indikatorer på risker som är viktiga att följa upp. Utifrån det resultatet har IVO valt att gå vidare med en fördjupad granskning av drygt 90 särskilda boenden i Sverige. Däribland ett boende i Skellefteå kommun.

- Vi tycker det är viktigt att höja kvaliteten i vår verksamhet, och IVO:s granskningar är en viktig del i det. Oavsett om resultatet av IVO:s granskning visar på brister eller inte så är det värdefullt med en genomlysning där vi får hjälp att utvärdera våra arbetssätt. Vi vill vara en lärande organisation, säger Staffan Näslund, förvaltningschef Socialkontoret.

Den fördjupade tillsynen görs genom att myndigheten begär in och granskar patientjournaler för smittade och avlidna under perioden februari till juni 2020. IVO kommer också att genomföra intervjuer med ansvariga sjuksköterskor vid de boenden som granskas. 

- Att arbeta med pandemin är en ny typ av situation som ingen varit i tidigare, och det är en situation som vi kommer att befinna oss i en tid framöver. Vi strävar alltid efter både ett lärande i vårt eget arbete men också i samarbetet med Region Västerbotten, säger Louise Lundholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

IVO påbörjar arbetet med den fördjupade granskningen nu och den kommer att fortgå under sommaren och en bit in på hösten. När arbetet är klart ska resultatet sammanställas och analyseras.

För mer information, kontakta

Iosif Karambotis (S), socialnämndens ordförande

072-249 92 26

Staffan Näslund, förvaltningschef Socialkontoret

070-557 13 50

Louise Lundholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

073-0604133

​Skellefteå kommun välkomnar IVO:s fördjupade granskning av särskilda boenden för äldre. Totalt ska myndigheten sammanställa och analysera hur förutsättningar för individuell vård och behandling tas om hand på 91 boenden runt om i Sverige.

Läs vidare »

Ny lag innebär att kommunen tar över tillsyn på serveringsställen

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2020 10:37 CEST

Från och med 1 juli är det Skellefteå kommuns ansvar att utföra tillsyn av trängsel på Skellefteås restauranger, krogar och caféer. Den nya lagen är tillfällig och gäller till den 31 december 2020.

- Tidigare rapporterade kommunen åt Smittskydd Region Västerbotten som egentligen bara har kunnat fatta beslut om stängning. Nu får vi mandat att fatta beslut som i praktiken kan innebära allt från att en restaurangägare behöver möblera om för att uppfylla riktlinjerna, till stängning. Besluten kan också förenas med vite, säger Elisabeth Berggren, verksamhetschef Miljö, hälsoskydd och livsmedel, Skellefteå kommun.

Minska smittspridning

Syftet med den nya lagen är att se över att serveringsställen tar sitt ansvar att följa lagkraven för att minska smittspridningen av covid-19. I tillsynen ingår att besöka serveringsställen för att säkerställa att de har tagit till nödvändiga åtgärder för att förhindra trängsel.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att informera sina gäster och att ordna sin lokal så att gästerna inte behöver trängas. Men ansvar att följa de riktlinjer som restaurangen eller caféet informerar om ligger fortfarande hos individen.

- De allra flesta verksamhetsutövare vill göra rätt. Många kontaktar oss och ber om råd men det gäller också att besökaren följer serveringsställets uppmaningar. Har du symptom – stanna hemma! Annars gäller håll avstånd, respektera andra gäster, tvätta händerna, inget mingel, flytta inte möbler, inget barhäng och följ den information som personalen ger dig. På så vis kan du njuta av god mat och gott sällskap även denna sommar, säger Elisabeth Berggren.

Begränsat till serveringsställen

Den nya lagen gäller endast tillsyn vid serveringsställen, vilket innebär att kommunen inte utför tillsyn av trängsel på andra platser som till exempel campingar, badstränder, butiker och bilparkeringar. Skellefteå kommun tar även fortsättningsvis emot klagomål kring trängsel på andra platser än serveringsställen. I de fall där det finns en ansvarig verksamhetsutövare meddelar kommunen denne att klagomål kommit in, men kommunen har inte något mandat att fatta beslut om åtgärder. Det är upp till verksamhetsutövaren att åtgärda problemet och se till att riktlinjerna följs.

Den som vill framföra ett klagomål kring trängsel hänvisas till Skellefteå kommuns kundtjänst.

Fakta: Gällande regler för serveringsställen

 • Kommunerna övertar ansvaret för tillsyn av serveringsställen från 1 juli, vilket gör tillsynen mer effektiv.
 • Länsstyrelsen i Västerbotten och Smittskydd i regionen är vägledare till kommunen.
 • Armlängds avstånd har formulerats om till ”minst 1 meters avstånd” mellan sällskap. Gäller från 7 juli.
 • Maxgränsen på 50 personer gäller inte serveringsställen. Serveringsställena har tillstånd utifrån lokalens begränsningar, det är dessa som gäller.
 • Om restaurangen lockar besökare med tex ett musikarrangemang räknas det istället som ett arrangemang och då gäller gränsen på 50 personer (bakgrundsmusik är inte att anses som musikarrangemang).
 • Privata arrangemang tex bröllop - eget ansvar för de som arrangerar.

För mer information, kontakta:

Elisabeth Berggren, verksamhetschef Miljö, hälsoskydd och livsmedel, Skellefteå kommun.

072-2290693

Från och med 1 juli är det Skellefteå kommuns ansvar att utföra tillsyn av trängsel på Skellefteås restauranger, krogar och caféer. Den nya lagen är tillfällig och gäller till den 31 december 2020.

Läs vidare »

Majoritet nöjda med Skellefteå kommuns hantering av coronapandemin

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2020 10:30 CEST

En enkätundersökning angående Skellefteå kommuns hantering av coronapandemin har under juni genomförts bland kommunens medarbetare. Enkäten, vars syfte är att identifiera förbättringsområden, visar att närmare 80 procent av de svarande har förtroende för Skellefteå kommuns hantering av coronapandemin.

- Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för många av Skellefteå kommuns medarbetare. Därför är det glädjande att majoriteten upplever att hanteringen skötts bra och att de nya rutiner som genomförts fungerat, säger Patrik Nilsson, säkerhetschef på Skellefteå kommun.

Enkäten genomfördes slumpvist kommunövergripande och urvalet motsvarar förvaltningarnas storlek. 622 medarbetare svarade på enkäten. För att resultatet ska vara tillförlitligt krävs minst 320 svarande eller 4 procent av Skellefteå kommuns ungefär 8000 medarbetare.

Undersökningen visar att majoriteten av de svarande kunnat utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 13 procent av de svarande anger dock att de inte kunnat utföra sina ordinarie arbetsuppgifter på ett bra sätt. Skälen till detta har främst varit en oro för att bli smittad eller att de ordinarie arbetsuppgifterna varit nedprioriterade till följd av coronapademin.

När det gäller rutiner uppger en klar majoritet, 89 procent av de svarande, att det införts nya rutiner med anledning av pandemin. 80 procent av dessa anser i sin tur att rutinerna varit både tydliga och möjliga att följa.

Majoriteten, drygt 85 procent av de svarande, tycker att de fått tillräcklig information om nya förhållningsregler som införts på arbetsplatsen och de allra flesta anser också att deras närmaste chef i tillräcklig utsträckning informerat medarbetarna om hur de ska utföra arbetet. 96 procent av de svarande vet också var de hittar Skellefteå kommuns information om coronapandemin.

Men förbättringsområden finns givetvis. Undersökningen visar att bland de som varit mer negativt inställda till hanteringen, ungefär 20 procent av de svarande, anger brist på instruktioner och att de nya rutinerna inneburit att man inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. En del av de svarande uppger också en brist på tydlighet när det gäller distansarbete.

-Vi ser att vi behöver göra en översyn av befintliga rutiner och se till så att den information som finns är aktuell. Nu kommer en arbetsgrupp att ta fram en analys för varje förvaltning så att dessa kan jobba med de förbättringsområden som är aktuella för just dem, säger Patrik Nilsson.


För mer information:
Patrik Nilsson, säkerhetschef
070 316 15 37

En enkätundersökning angående Skellefteå kommuns hantering av coronapandemin har under juni genomförts bland kommunens medarbetare. Enkäten, vars syfte är att identifiera förbättringsområden, visar att närmare 80 procent av de svarande har förtroende för Skellefteå kommuns hantering av coronapandemin.

Läs vidare »

Leveranser av AC-anläggningar till boenden

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2020 10:37 CEST

Coronasituationen tvingar oss att tänka på nya sätt. De senaste veckornas värmebölja har inneburit en ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation. Värmen tär såväl på våra äldre som på personalen, särskilt i de situationer man måste bära skyddsutrustning som munskydd och plastförkläden eller skyddsrock.

I vanliga fall använder Skellefteå kommuns vård och omsorgsboenden fläktar för att kyla ner de gemensamma utrymmena under varma perioder. Men då fläktar nu ska undvikas på grund av smittrisken behövdes kreativa idéer och initiativ.

Därför åkte Peder Hansson, lokalstrateg på Skellefteå kommun, ut till lokala butiker för att leta AC-anläggningar som följer de direktiv Folkhälsomyndigheten och vårdhygien i Västerbotten gett.

På torsdagen kunde han leverera tretton AC-anläggningar till boendena Klockarhöjden, Tor och Sunnanäng. Idag väntas ytterligare 34 anläggningar levereras.

– Vi känner oss som tomten mitt i högsommarvärmen. Någon enhet hade 34 grader. Personalen på våra boenden gör ett fantastiskt jobb och då måste vi prioritera att hjälpa dem med alla medel vi kan, konstaterar Peder Hansson, som för dagen hade bärhjälp av sin son Theo.

För mer information kontakta:

Carina Berglund, verksamhetschef vård och omsorgsboende, Skellefteå kommun

Mobil: 070-273 43 45

​Coronasituationen tvingar oss att tänka på nya sätt. De senaste veckornas värmebölja har inneburit en ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation. Värmen tär såväl på våra äldre som på personalen, särskilt i de situationer man måste bära skyddsutrustning som munskydd och plastförkläden eller skyddsrock.

Läs vidare »

Socialnämnden utbildas i barnkonventionen

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 15:40 CEST

Sedan hösten 2019 har ett utvecklings- och utbildningsarbete kopplat till barnkonventionen pågått inom socialkontorets verksamheter. Vid socialnämndens senaste sammanträde beslutades att nämnden också ska genomgå en utbildning.

Utbildning i barnkonventionen är planerad eller har genomförts i alla arbetsgrupper inom förvaltningen som jobbar med barn. Arbetsgruppen består av representanter från individ- och familjeomsorgen samt stöd och service tillsammans med förvaltningens jurist. Socialnämndens ledamöter ska under hösten 2020 också ta del av utbildningen för att öka medvetenheten om, och förståelsen för, barnkonventionens innehåll och innebörd.

- Barnkonventionen ska stärka barnens perspektiv och barnens rätt att bli

hörda. Det är därför viktigt att socialnämnden, som beslutande organ, får fördjupad kunskap i dessa frågor, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Diskussioner som förts under utbildningarna har bland annat handlat om att tydligt dokumentera hur barnets perspektiv beaktats och om bedömning och beslut tar sikte på kortsiktiga eller långsiktiga åtgärder i de fall när förvaltningen arbetar direkt mot barnet. I de fall där kontakten sker med vårdnadshavare har diskussionsämnena bland annat handlat om hur viktigt det är att fånga upp ett eventuellt barnperspektiv trots att det är föräldrarna som kommer i direkt kontakt med förvaltningen.


Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86

Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

​Sedan hösten 2019 har ett utvecklings- och utbildningsarbete kopplat till barnkonventionen pågått inom socialkontorets verksamheter. Vid socialnämndens senaste sammanträde beslutades att nämnden också ska genomgå en utbildning.

Läs vidare »

Socialnämnden söker bidrag för förebyggande arbete mot psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 15:30 CEST

Både män och kvinnor drabbas av psykiska besvär, och studier visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsätter att öka i Sverige. För att möta upp de behov av hjälp som finns är det viktigt att arbeta förebyggande - därför söker socialnämnden statsbidrag för det arbetet.

På Individ- och familjeomsorgens (IFO) initiativ beslutade socialnämnden vid senaste sammanträdet att söka 416 213 kronor från Socialstyrelsen för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Bland annat ska pengarna satsas på att ta fram ett föräldraskapsstöd till tonårsföräldrar och färdigställa och sprida IFO:s egna framtagna föräldrainformation ”Parera”.

- Psykiskt välmående och lärande går hand i hand och när frånvaron från skolan ökar leder det oftast till större risk för psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att barn och unga får stöd i ett tidigt skede och att föräldrar får bra och lättillgänglig information. En del i detta är arbetet med ”Parera”. Hög närvaro i skolan är en tydlig skyddsfaktor, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Pengarna ska också möjliggöra kompetensutveckling för förvaltningens personal om psykisk ohälsa bland barn och unga och att stärka samverkan mellan olika verksamheter inom kommunen.

Handlingsplan upprättad

Eftersom frågan om psykisk ohälsa bland kommunens invånare är så viktig har socialnämnden i samverkan med fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden tagit fram en kommunal handlingsplan för att samnyttja de statliga medel som är avsatta för arbetet med projektet ”Uppdrag psykisk hälsa 2020”. Det handlar om 2 109 497 kr som beslutats sökas för 2020. Delar av aktiviteterna kommer även att pågå under nästa år.

- Genom att samverka kring förebyggande insatser kommer kommunen att kunna möta upp behovet på ett bättre sätt, så att den som har behov av stöd får detta och inte riskerar att falla mellan stolarna, säger Iosif Karambotis.

Handlingsplanen fokuserar på fyra fokusområden under 2020:

 • Enskildas delaktighet och rättigheter
  Huvudmålet är att Skellefteå är en barnvänlig kommun enligt UNICEF:s modell till kommuneroch deras kriterier kring arbetet med barnkonventionen. Inom ramen för fokusområdet vill verksamheten öka kunskapen bland beslutsfattare om barn och ungas levnadsförhållanden i Skellefteå.
 • Främjande och förebyggande insatser
  Huvudmålet är att öka den psykiska hälsan hos barn och unga i Skellefteå. Detta genom att öka tillgängligheten till tidigt förebyggande föräldraskapsstöd och öka barn och ungas kunskap om vägar till psykisk hälsa.
 • Utsatta grupper
  Huvudmålet är att öka delaktigheten i samhällslivet för personer med långvarig psykisk ohälsa. Detta genom att förbättra stödet i återhämtningsprocessen för individer med psykisk ohälsa.
 • Tillgängliga och tidiga insatser
  Huvudmålet är att barn 0-16 år och deras familjer ska erbjudas tidiga insatser och ett samordnat stöd för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska.

Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86

Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Både män och kvinnor drabbas av psykiska besvär, och studier visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsätter att öka i Sverige. För att möta upp de behov av hjälp som finns är det viktigt att arbeta förebyggande - därför söker socialnämnden statsbidrag för det arbetet.

Läs vidare »

​Höstpresent till alla medarbetare som tack för gott arbete under pandemin

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 14:08 CEST

Personalnämnden beslutade på onsdagen att alla medarbetare i Skellefteå kommun ska få en höstpresent som tack för gott arbete under coronapandemin. 

- Det har varit en speciell och utmanande vår och sommar där Skellefteå kommuns medarbetare varit tvungna att ställa om och arbeta på delvis nya sätt i ofta utsatta miljöer. För att visa vår uppskattning av det goda och hårda arbete som utförts vill vi ge alla medarbetare en present som samtidigt stöttar det lokala näringslivet. Kriser visar verkligen hur allt hänger ihop och betydelsen av ett väl fungerande näringsliv för en väl fungerande välfärd, säger Evelina Fahlesson (S), personalnämndens ordförande och kommunalråd i Skellefteå

Coronaviruset har haft stor påverkan på hela samhället, från medarbetare inom kommunen till invånare och näringsliv. Därför har personalnämnden beslutat att alla medarbetare i Skellefteå kommun ska få en höstpresent i form av ett presentkort som tack för det goda arbete som utförts inom kommunens alla verksamheter under pandemin.

Genom att köpa presentkort bidrar kommunen även till att stötta det lokala näringslivet.

- Näringslivet har också utsatts för stora påfrestningar under pandemin, påfrestningar som inte är över än. Vid sidan av övriga insatser vi gör för att mildra effekterna på vårt näringsliv så vill vi med den här presenten bidra till att stötta Skellefteås butiker och restauranger samtidigt som vi visar vår uppskattning av medarbetarna, säger Andreas Löwenhöök (M), vice ordförande i personalnämnden och oppositionsråd i Skellefteå.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå, tillägger:

- Medarbetarna är Skellefteå kommuns viktigaste tillgång och sedan i mars har de arbetat under många gånger exceptionella förhållanden för att säkra våra invånares tillgång till kommunala tjänster och kommunal service. Vi är inte ute på andra sidan än och fortfarande krävs det att vi alla håller i och håller ut, både privat och på jobbet. Men de har gjort ett fantastiskt jobb och det vill vi tacka dem för, säger Kristina Sundin Jonsson.

För mer information:

Evelina Fahlesson (S), personalnämndens ordförande och kommunalråd
070-523 09 94

Andreas Löwenhöök (M), vice ordförande personalnämnden och oppositionsråd
070-3075345

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
070-6088969

Personalnämnden beslutade på onsdagen att alla medarbetare i Skellefteå kommun ska få en höstpresent som tack för gott arbete under coronapandemin.

Läs vidare »

VUX i Skellefteå startar unik yrkesutbildning mot grön industri

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 09:12 CEST

I höst startar VUX i Skellefteå sin första utbildning med särskilt fokus på den nya gröna industri som snabbt växer fram i Sverige och Europa. Först ut är en utbildning kopplat till de nya industrietableringarna i vår region, ”Automationsoperatör - för en hållbar framtid”.

– Skellefteå är ett växande europeiskt centrum för batteriindustrin. Det händer mycket på området och det kommer att finnas goda möjligheter att få jobb efter avklarad utbildning, säger Simon Dahlgren, verksamhetschef för VUX i Skellefteå

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan VUX i Skellefteå och Northvolt. Northvolt kommer sannolikt att vara en stor arbetsgivare för dem som gått utbildningen. Det finns även intresse för denna kompetens hos befintliga branscher samt från andra företagsetableringar som är på väg till Skellefteå.

– Den här utbildningen är en viktig del i utvecklingen för vår region. Vill du vara med och påverka övergången till en mer hållbar framtid kan detta vara utbildningen för dig, säger Simon Dahlgren.

– Genom etableringen av Northvolt i Skellefteå tar vi ett stort steg i den gröna omställningen av Europa och samtidigt bygger vi upp en helt ny basindustri i Sverige. För att lyckas så behöver vi anställa många de kommande åren. Utbildningen vi utvecklat tillsammans med VUX ger en bra grund och flera av de certifieringar som kommer krävas för att jobba hos oss. Detta är en utbildning för de som vill vara med på vår spännande resa, säger Katarina Borstedt, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor vid Northvolt.

Ett jobb inom den moderna industrin skiljer sig mycket från den traditionella bilden av yrket. VUX nya labbmiljö är byggd för att kunna ge studenterna de kunskaper som den etablerade industrin önskar. Under utbildningen kommer de att använda modern och automatiserad produktionsutrustning och jobba i rena och torra miljöer.

– Vi ser att allt fler kvinnor söker sig till våra industriutbildningar. Att få en bredare rekryteringsbas till industrin handlar både om att trygga framtidens kompetensförsörjning och att skapa en större förutsättning för mångfald på arbetsplatserna, säger Simon Dahlgren vid VUX i Skellefteå.

Utbildningen innehåller både teori och praktiska inslag. Den är på heltid under cirka 5 månader, på gymnasienivå och kommer delvis att bedrivas på distans. Utbildningen startar i oktober och fler starter av denna utbildning kommer löpande under 2021.

För mer information kontakta

Simon Dahlgren, verksamhetschef för VUX i Skellefteå

Mobil: 076-107 12 28

I höst startar VUX i Skellefteå sin första utbildning med särskilt fokus på den nya gröna industri som snabbt växer fram i Sverige och Europa. Först ut är en utbildning kopplat till de nya industrietableringarna i vår region, ”Automationsoperatör - för en hållbar framtid”.

Läs vidare »

Nytt samarbete för framtidens gröna industri

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 09:29 CEST

Northvolt, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och RISE Research Institutes of Sweden inleder ett nytt strategiskt samarbete för att utveckla kompetensförsörjningen för den moderna industrin.

Northvolts satsning på litiumjonbatterier – den största svenska industrietableringen i modern tid – gör Skellefteå och norra Sverige till centrum för Europas gröna omställning. Enligt beräkningar kommer tusentals nya jobb att skapas, och Northvolt har uttalade ambitioner om att attrahera kvinnor och män från olika bakgrunder.

– Det byggs nu en helt ny basindustri i Sverige, och den satsningen måste mötas upp av en lika massiv och banbrytande utbildningsinsats. Det här är ett viktigt första steg, och även om vi fortfarande har lång väg att gå så finns det få partners som är bättre att ha med sig på vägen, säger Peter Carlsson, vd på Northvolt.

Det nya samarbetet ska säkerställa en lyckad kompetensomvandling kring Northvolts etablering, men också skapa en arbetsmodell som kan användas vid andra industrietableringar eller industriomställningar i Sverige.

– Vi har ambitionen att utveckla en ny modell för hur olika aktörer tillsammans kan jobba för att säkerställa industrins kompetensbehov, samtidigt som vi gemensamt tar ansvar för en kommuns utveckling. Det är proaktivt och visar vägen för vad som krävs om vi ska klara framtidens samhällsomdaningar, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet som har Skellefteå som en av fyra utbildningsorter.


Omställning till hållbar industri

De fyra parterna vill tillsammans öka svensk attraktionskraft och skapa en miljö som är internationellt konkurrenskraftig.

– Kompetensutveckling och livslångt lärande är centralt för vår omställning till en hållbar industri. Den breda samverkan vi ser här stärker Sveriges innovationsförmåga och internationella konkurrenskraft, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå, säger att Northvolts etablering öppnar stora möjligheter för kommunen – men också för Sverige och Europa – som det nya samarbetet ska ta tillvara på.

– Vi vet att vi kommer att behöva all tillgänglig kompetens i framtiden och det är en av de utmaningar vi arbetar aktivt med. Vi söker partnerskap och incitament som gör att vi tillsammans med industrin och det offentliga systemet kan attrahera ny arbetskraft till norra Sverige. Jag är oerhört glad för detta unika samarbete, säger Kristina Sundin Jonsson.

Några delprojekt som parterna har ambitionen att genomföra är:

Arctic Centre of Energy Technology: Ett internationellt kompetenscenter med fokus på forskning och lärande inom smart produktion i den nya industrin. Centret ska innefatta moderna lärmiljöer med tillhörande forskningsinfrastruktur. Platsen ska skapa möjligheter till flexibla utbildningsupplägg och ökad teknikanvändning. Den fysiska miljön knyts ihop med en digital samlingspunkt där virtuella arenor och digitaliserat lärande blir en viktig del.

Arena för livslångt lärande:
En utbildningsplattform med det primära målet att möjliggöra och underlätta studie- och yrkesval, öka kännedomen om utbildningsvägar samt på sikt öka anställningsbarheten för kvinnor och män inom framtidens gröna industrier. Målgrupperna är personer som står inför ett utbildnings- eller yrkesval, personer som har behov av att komplettera kompetens eller omskolas till nya yrken. Detta är inte minst viktigt i ljuset av permitteringar och varsel i spåren covid-19.

Teknikdrivet lärande – VR som utbildningsverktygBefolkningsdemografin i norra Sverige medför ett behov av att nå intresserade personer utanför det direkta närområdet. Med projektet vill parterna se hur en VR-stödd utbildning för processoperatörer kan tas fram, som möjliggör utbildning redan innan personal anländer till sin nya arbetsplats.

Vid frågor, kontakta:
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet
0920-49 13 27
birgitta.bergvall-kareborn@ltu.se.

Anders Thor, ansvarig för samhällsrelationer på Northvolt,
073-047 70 81
anders.thor@northvolt.com.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå
070-608 89 69

Niklas Jälevik, presschef på RISE,
010-516 55 48
niklas.jalevik@ri.se.

​Northvolt, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och RISE Research Institutes of Sweden inleder ett nytt strategiskt samarbete för att utveckla kompetensförsörjningen för den moderna industrin.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Press-och mediestrateg
 • caqjrowyliprneyw.tvchoclreofn@icskzjelbilexaftzmeaeb.sdtejf
 • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida