Xdyyvia6qmj9c8gehqgo
Tzuhiacquklis4yphwxb Apkdkvbwghuwsqbp3ux6

White Arkitekter vann i Cannes med sin gestaltning av Skellefteås kulturhus

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 06:49 CET

Skellefteås kommande kulturhus har utsetts till vinnare i 2018 års upplaga av MIPIM/ Architectural Review Future Project Awards. Priset uppmärksammar ännu obyggda eller ej färdigställda projekt runt om i världen. Skellefteå kulturhus får pris i kategorin Civic & Community.

Zirr1cprae3hkjmtfshv
Rzvd2noewkta10agv13j Apkdkvbwghuwsqbp3ux6

Flera viktiga beslut om Skellefteås kulturhus

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 15:43 CET

Skellefteå Industrihus AB blir byggherre för det nya hotellet i anslutning till kommande kulturhus. Detta är ett steg på vägen inför försäljning av fastigheten. Det behövs en byggherre som håller ihop helheten och bygget fram till dess försäljning sker. Det kommande kulturhusbolaget ska agera hyresvärd till den hotelloperatör som ska driva hotellet.

L2citlb33nact7qpf0t5
Uenihifsz5fpflxnpdju

HENT ska bygga Skellefteås nya kulturhus

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 11:54 CET

Nu är det klart att det blir HENT Sverige AB som får uppdraget att bygga Skellefteås kommande kulturhus inklusive nytt hotell. HENT är ett nordiskt byggföretag med norska anor och bland deras nu pågående projekt märks bland annat Mjøstårnet i Bumunddal, världens högsta trähus.

Media no image

Tydlig tolkning av Sammanhållen bebyggelse ger enklare bedömning av bygglovsplikten

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 17:41 CET

Bygg- och miljönämnden beslutade den 8 mars om en tolkning av begreppet Sammanhållen bebyggelse, som ligger till grund för bedömning av när bygglov krävs. Tolkningen innebär att bedömningen blir rättssäker och rättvis.

– I och med nämndens beslut har vi rättat oss efter gällande lagstiftning. Byggandet har ökat runt om i hela kommunen och därför är det viktigt att vi har en tydlig definition så att alla invånare behandlas lika, säger Evelina Fahlesson, bygg- och miljönämndens ordförande.

Beroende på var ett bostadshus ligger finns olika regler för bygglov och bygganmälan. Inom detaljplanerade områden gäller planens särskilda regler. Utanför detaljplanelagt område beror det på om bostadshuset ligger inom eller utanför Sammanhållen bebyggelse.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att tolka definitionen för Sammanhållen bebyggelse som ”områden där minst tre stycken en- eller tvåbostadshus står med maximalt 100 m avstånd från varandra, det vill säga maximalt 200 m mellan de två som står längst från varandra om det är tre bostadshus.”

Sammanhållen bebyggelse har ersatt det äldre begreppet Samlad bebyggelse, vilket innebär att gränsen för lättnader i den generella bygglovsplikten ändrats. Fler bostadsfastigheter omfattas av bygglovsplikten i och med den nya lagstiftningen.

Alla invånare som är osäkra på vilka bygglovsregler som gäller där de bor, är välkomna att kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst.

Mer information

Evelina Fahlesson, bygg- och miljönämndens ordförande,
evelina.a.fahlesson@skelleftea.se, 070-523 09 94

Harriet Wistemar, avdelningschef Fysisk planering,
harriet.wistemar@skelleftea.se, 070-254 63 03

Bygg- och miljönämnden beslutade den 8 mars om en tolkning av begreppet Sammanhållen bebyggelse, som ligger till grund för bedömning av när bygglov krävs. Tolkningen innebär att bedömningen blir rättssäker och rättvis.

Läs vidare »
Media no image

Tre viktiga detaljplaner färdiga för kommunfullmäktige

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 17:40 CET

Den 8 mars godkände Bygg- och miljönämnden detaljplanerna för kvarteret Frigg 5, Skellefteå 5:1 samt Nyponet 1. Därmed kommer de att gå upp för antagande i Kommunfullmäktige under våren.

De tre detaljplanerna är alla viktiga för Skellefteås utveckling:

Frigg, invid Balderskolan, är ett av kvarteren i Central stan med den tydligaste förtätnings- och utvecklingspotentialen. Detaljplanen för kvarteret Frigg möjliggör byggandet av 150-200 nya lägenheter, kontorsytor samt lokaler för centrumverksamhet. Dessutom skapas möjligheten att återöppna Lasarettsvägen mot Kanalgatan.

– Extra glädjande är att de nya byggnaderna sannolikt kommer att byggas i trä, säger Evelina Fahlesson, bygg- och miljönämndens ordförande.

Detaljplanen för Skellefteå 5:1, delen söder om Folkparken på Norrböle, möjliggör Coop Nords etablering. Nämnden godkände detaljplanen med yrkandet att väghållaren ansvarar för att en kvalitativ och kvantitativ utredning genomförs av trafiksituationen från start av butiken och ett år framåt. Efter utvärdering fattas beslut om eventuella ytterligare åtgärder.

– I planarbetet har trafiksituationen varit en utmaning. Därför ser nämnden det som en förutsättning att planens föreslagna trafikåtgärder på kort sikt är färdigställda innan handelsverksamheten startar, och dessa behöver följas upp och utvärderas, berättar Evelina Fahlesson.

De trafikåtgärder som förordas på kort sikt är breddning av Klockarbergsvägens södra körfält på sträckan mellan Jägarvägen och E4, refug på Jägarvägen i korsning med Klockarbergsvägen samt en förhöjd gång- och cykelpassage på Klockarbergvägen strax öster om korsning med Jägarvägen.

Detaljplanen för Nyponet 1 har tagits fram inför byggandet av nya Floraskolan (F-9) på Morön. Skolan svarar upp mot det ökande antalet barn och ungdomar som kommer att bo i området.

– Här ser helst nämnden att gång- och cykeltunneln under Torsgatan vid Floravägen är färdig innan skolan öppnar som en extra trygghetsåtgärd, säger Evelina Fahlesson.

För mer information
Evelina Fahlesson, bygg- och miljönämndens ordförande,
evelina.a.fahlesson@skelleftea.se, 070-523 09 94

Den 8 mars godkände Bygg- och miljönämnden detaljplanerna för kvarteret Frigg 5, Skellefteå 5:1 samt Nyponet 1. Därmed kommer de att gå upp för antagande i Kommunfullmäktige under våren. De tre detaljplanerna är alla viktiga för Skellefteås utveckling.

Läs vidare »
Qxzfyn28zebnusrxopl2

Skellefteå kommun överträffar sina mål för Fairtrade

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 14:54 CET

När Skellefteå hösten 2016 kommun ansökte om att bli en Fairtrade City var målet att fördubbla andelen Fairtrade-märkt te, kaffe och kakao inom kommunorganisationen. Målet överträffas för alla tre produkterna. – Det är mycket glädjande att vi har lyckats så bra redan under vår första tvåårsperiod, säger Olof Nyström, sammankallande i styrgruppen för Fairtrade City Skellefteå.

Fnaaafcfwibvfdofygrq
Uenihifsz5fpflxnpdju

Premiär för digitala tjänster från Skellefteå som förenklar tillvaron för Västerbottens företagare

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 11:18 CET

Utvecklingen av offentliga e-tjänster tar nu fart i Sverige. Tillvaron för invånare och näringsliv förenklas samtidigt som kommunernas arbete effektiviseras. För Västerbottenskommunernas del är det Skellefteå kommun som kommer att förse dem med digitala tjänster. Först ut är ett antal tjänster som förenklar tillståndshanteringen för restaurangbranschen. 5 mars är det premiär.

Media no image
Ok4mechdbnffborho2yg Uenihifsz5fpflxnpdju

Massiva åtgärder enligt prioriteringar i folkhälsopolitiska programmet

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 06:36 CET

Socialnämnden i Skellefteå kommun redovisar för 2017 en mängd genomförda och kommande åtgärder enligt prioriterade mål bland folkhälsopolitiska programmets 11 målområden. Områdena berör bl a trygga och goda uppväxtvillkor, ökad hälsa i arbetslivet och sunda och säkra miljöer och produkter.

–Socialnämnden är överens om att det är en imponerande flora av åtgärder som redan påbörjats och är på gång. Särskilt viktiga är de aktiviteter som främjar psykisk och fysisk hälsa hos personer med funktionsnedsättning, säger Kenneth Fahlesson, ordförande i Skellefteå kommuns socialnämnd.

På FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå) och folkhälsorådets uppmaning redovisar nu socialnämnden hur socialkontorets verksamheter hanterat de områden som prioriterades i det folkhälsopolitiska/alkohol- och drogpolitiska programmet under 2017.

Se bifogad uppföljningsrapport i PDF-format för fullständig information om åtgärder.

Trygga och goda uppväxtvillkor
Inom målområdet trygga och goda uppväxtvillkor ska bland annat avdelningen Stöd och service införa IBIC, individens behov i centrum, vilket ger en tydligare koppling mellan beslut och verkställighet samt säkerställer rätt stöd och kvalitetssäkrar metoder. Syftet är tryggare och mer självständiga brukare i vardagen.

Individ- och familjeomsorgen har genomfört stödgrupper för barn till föräldrar med missbruksproblem och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Tre familjecentraler är igång i kommunen. Där erbjuds samtal till föräldrar och nya sätt att nå barnfamiljer utarbetas. ”Machofabriken” är ett redskap för att arbeta i grupp med jämställdhetsfrågor för unga, 13 – 25 år. Under hösten 2017 har ett antal grupper genomförts med nyanlända och ensamkommande ungdomar i förebyggande syfte.

Ökad hälsa i arbetslivet
Inom målområdet ökad hälsa i arbetslivet har avdelningen Stöd och service tillsammans med Individ- och familjeomsorgen nu en gemensam ingång när det gäller stöd att komma närmare samhällslivet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetskonsulenter och psykiatrisamordnare samarbetar kring stödet för personer med psykisk ohälsa.

Individ- och familjeomsorgen genomför i socialdistrikten, inom öppenvården och inom Solkraft kontinuerliga hälsoenkäter för att följa personalens psykosociala arbetsmiljö. Under året har en fortsatt satsning gjorts på att erbjuda ”Mindfulness” i grupp. Hösten 2017 har även chefer omfattats av åtgärden.

Sunda och säkra miljöer och produkter
Avdelningen Stöd och service har påbörjat projektet ”verksamhetsnära test av teknik”. Projektet innebär att Ipads med appar för kommunikation och kognitivt stöd och lånats ut till verksamheter för att brukare och personal ska kunna bekanta sig med tekniken. Cirka 15 verksamheter har testat detta och flera verksamheter har efter detta köpt in en egen Ipad. Målet är att individen ska kunna vara mer självständig i vardagen och delaktig i sitt stöd samt kunna göra aktiva val.

Socialnämnden i Skellefteå kommun redovisar för 2017 en mängd genomförda och kommande åtgärder enligt prioriterade mål bland folkhälsopolitiska programmets 11 målområden. Områdena berör bl a trygga och goda uppväxtvillkor, ökad hälsa i arbetslivet och sunda och säkra miljöer och produkter.

Läs vidare »
Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Minskning av verksamheten för ensamkommande barn i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 06:26 CET

Allt färre ensamkommande barn kommer till Sverige och behovet av platser på boenden för ensamkommande barn blir allt mindre. Därför kommer socialkontorets individ- och familjeomsorg att anpassa verksamheten under 2018.

Verksamhetsledning för individ- och familjeomsorg har tillsammans med HR och fackorganisation kommit fram till att verksamheten för ensamkommande barn begränsas till följande organisation:

 • Två grupphem, Klockarhöjden och Falmarksgården
 • Stödboende, Argos och Tellus
 • Verksamhet för 18+

Eftersom det är kostsamt för verksamheten att stå med tomma platser behöver anpassningen inledas snarast möjligt. 

Allt färre ensamkommande barn kommer till Sverige och behovet av platser på boenden för ensamkommande barn blir allt mindre. Därför kommer socialkontorets individ- och familjeomsorg att anpassa verksamheten under 2018.

Läs vidare »
Hdg3e1fbakhvdtmzspde
Nibkjfdv07nthdwui4hj Apkdkvbwghuwsqbp3ux6

Största befolkningsökningen i Skellefteå på 25 år

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 11:22 CET

SCB:s befolkningsstatistik för 2017 visar att Skellefteå kommun det senaste året totalt sett ökat sin befolkning med 457 invånare. Senaste gången Skellefteå kunde se en liknande ökning var åren 1989-1991.

Kontaktpersoner 57 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • per.sundberg@skelleftea.se
 • 070-3933343
 • 0910-73 71 44

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida