Arbetshälsa på schemat när medlemmar i internationellt projekt träffas på Baldergymnasiet

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2020 09:48 CET

Baldergymnasiet i Skellefteå är med i ett europeiskt samarbete för bättre hälsa och välmående för personal inom skola och sociala verksamheter. Med i projektet, som heter Winter, är representanter från Sverige, Finland, Tyskland, Rumänien och Litauen. Nästa vecka träffas deltagarna i Skellefteå.

- Vi ser runt om i Europa hur personal inom skola och sociala verksamheter ofta upplever stress och ohälsa. Det märks till exempel genom sjukskrivningar och att allt färre söker sig till dessa yrken. Det här samarbetet kan vara ett steg i rätt riktning, genom att vi studerar olika goda exempel, säger Camilla Hunesjö, lärare på Baldergymnasiets barn- och fritidsprogram som tillsammans med skolans elevhälsa är med i projektet.

De har haft en första träff i Tyskland. Nästa steg är nu att ha ett möte i Skellefteå. Deltagare kommer hit den 19/1 och stannar till den 25/1.

- Vi kommer bland annat att besöka arbetsplatser och höra hur de jobbar med HR-frågor och vara med på olika hälsofrämjande aktiviteter, säger Camilla Hunesjö.

Exempel på vad deltagarna kommer att få göra under sitt besök i Skellefteå:

 • Workshop om hur vi tar vara på rasterna på jobbet.
 • Workshop där elever berättar om hur de ser på arbetsmiljöns betydelse för dem i framtiden.
 • Vinteraktivitet med åk 3 på barn- och fritidsprogrammet.
 • Vattengympa på Eddahallen som leds av elever från barn- och fritidsprogrammets åk 3.
 • Besök på Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun för att höra om hur de jobbar med personalfrågor och hälsa.
 • Besök i Skellefteå kommuns aktivitetsbaserade arbetsplats.
 • Besök på Utflex förskola i Varuträsk för att höra hur de tänker hälsofrämjande.
 • Utflykt till Örvikens båthus där deltagarna får prova att bada isvak och äta ute på murrika.

Fakta:
Winter står för ”Wellbeing of teachers and educators – statisfaction factors and applicable methods for maintaining and increasing the wellbeing of employes in social-pedagogical education and teaching for staff retention and recruitment”. Projektet finansieras genom ERASMUS+, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Media är varmt välkomna att delta vid någon av aktiviteterna!

För mer information
Camilla Hunesjö,
Telefon: 070 957 27 21.

Baldergymnasiet i Skellefteå är med i ett europeiskt samarbete för bättre hälsa och välmående för personal inom skola och sociala verksamheter. Med i projektet, som heter Winter, är representanter från Sverige, Finland, Tyskland, Rumänien och Litauen. Nästa vecka träffas deltagarna i Skellefteå.

Läs vidare »

​Få en försmak av nya vattnet

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2020 10:42 CET

Det är äntligen dags att börja släppa på vattnet från Skellefteås nya vattenverk. Detta vill Skellefteå kommun uppmärksamma genom att bjuda in alla skelleftebor till Möjligheternas torg för att provsmaka det nya vattnet.

​Socialkontoret planerar effektiviseringar under 2020

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2019 11:13 CET

Socialnämndens verksamheter ska förändra en del av sina arbetssätt under 2020, och därmed minska sina kostnadsökningar motsvarande närmare 67 miljoner kronor. Vid sitt senaste sammanträde fastställde Skellefteå kommuns socialnämnd budgeten för 2020, samt förvaltningens åtgärder för att uppnå ekonomi i balans.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 och plan 2021–2024 får socialnämnden en ramökning för 2020 på 36,9 miljoner kronor. Tillskottet fördelas för att stärka avdelningarnas förutsättningar att klara budget. Vård och omsorg samt Stöd och service får procentuellt mest.

Men budgettillskottet ger inte full kompensation för löne- och prisökning, och det finns heller inget överskott från 2019 att ta med sig till 2020. Därför är inte tillskottet tillräckligt för att bedriva verksamhet i oförändrat skick. Avdelningarna behöver genomföra åtgärder för att motverka ytterligare kostnadsökningar. Det finns behov av effektiviseringar motsvarande 66,6 miljoner kronor för att nå en budget i balans.

Den totala budgeten för socialnämnden omsluter drygt två miljarder kronor. Utöver rambudgeten finns också en investeringsbudget, som för 2020 är fastställd till 5 miljoner kronor. Investeringsmedlen fördelas under året utifrån avdelningarnas önskemål och används vanligtvis till inventarier.

De planerade åtgärderna fördelar sig så här på socialkontorets olika avdelningar:

Vård och omsorg, som står för 54,6 procent av socialnämndens budget, bidrar till bromsad kostnadsökning med 40,5 miljoner. Exempel på effektiviseringar: Förändrat arbetssätt motsvarar 26,9 miljoner (trygghetsskapande teknik inom hemtjänst och VoO-boende, effektivt nattarbete) och minskad sjukfrånvaro motsvarar 5 miljoner.

Stöd och service, med 28,8 procent av den totala budgeten, står för 24,8 miljoner i minskade kostnader (men får också en intäktsökning i form av statlig uppräkning av assistansersättningen motsvarande 1,2 miljoner). Exempel: Generell minskning av bemanning 12 miljoner. Minskad bemanning hemmadagar 7 miljoner.

IFO, individ- och familjeomsorgen, som står för 11,6 procent av den totala budgeten, bidrar med 1,3 miljoner kronor. Pensionsavgångar motsvarar 300 000 kr. Ytterligare förbättring av s.k. hemmaplanslösningar 1 miljon.

Tanken är att ingen medarbetare ska sägas upp från Skellefteå kommun, utan övertaligheten ska lösas med interna tillsättningar. För brukarnas del kommer socialkontoret att fortsätta på den inslagna vägen mot att ytterligare förbättra delaktigheten och egenmakten för brukarna.

– Inom flera av socialkontorets verksamheter pågår utveckling av digitala lösningar som på olika sätt ska förbättra tillvaron för brukarna. Dessutom utvecklas nya, effektivare arbetssätt. Det är en förutsättning för att vi ska klara de utmaningar vi står inför, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Gemensamma tag för förbättrad psykisk hälsa

Socialnämnden och ytterligare tre nämnder i Skellefteå kommun har tillsammans tagit fram en handlingsplan för att arbeta med psykisk hälsa under 2020. Socialnämnden har nu godkänt planen.

Tillsammans med fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden kommer socialnämnden att sätta handlingsplanen ”Uppdrag psykisk hälsa 2019” i verket under 2020. 2 479 276 kr i statliga stimulansmedel är rekvirerade för 2019 men majoriteten av aktiviteterna kommer att pågå under 2020.

Handlingsplanen fokuserar på områdena

 • enskildas delaktighet och rättigheter
 • främjande och förebyggande insatser
 • utsatta grupper.

Tanken är att samverkan och samordning mellan olika aktörer ska fungera mer effektivt, så att den som har behov av stöd verkligen får det och inte riskerar att falla mellan stolarna. Gemensamma satsningar på förebyggande arbete, framför allt på barn och unga, kommer ge resultat långsiktigt.

– Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 70 miljarder kronor om året. Genom att jobba förebyggande och med kompetensutvecklande insatser kan vi minska påfrestningarna för både individ och samhälle, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.


Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26
Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86

Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50
Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12
Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60
Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96
Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Läs vidare »

​600 nya bostäder har gjorts möjliga under 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 10:14 CET

Bygg- och miljönämnden och planverksamheten arbetar för högtryck med den fysiska planeringen för att möta efterfrågan av att bygga i Skellefteå. Ca 600 nya bostäder har möjliggjorts genom de detaljplaner som vunnit laga kraft under året 2019.

​Ett viktigt steg mot Europas ledande anläggning för tågtester i Jörn

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 13:52 CET

Vid ett styrelsemöte den 18 december förväntas Trafikverket fatta beslut om upplåtelseavtal för tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur. Beslutet innebär att arbetet med det som planeras bli Europas ledande testanläggning för tågtrafik, går in i en ny fas. 

-Vi är givetvis väldigt glada och förväntansfulla inför beslutet som ska fattas. Den 7,5 mil långa testbanan mellan Jörn och Arvidsjaur kommer inte bara att innebära ett stort antal arbetstillfällen utan är också en viktig faktor för klimatomställningen i Europa, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

Sedan 2013, då idén om en testanläggning för tågtrafik mellan Jörn och Arvidsjaur tog form, har Skellefteå kommun varit en av de drivande parterna i arbetet. Tillsammans med bland andra näringslivet, regionerna och länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, Längmanska stiftelsen och LTU har ett gediget arbete med förstudier och samtal med regeringen genomförts.

-Vi såg potentialen i den här idén ända från början och tillsammans med andra aktörer har vi lyckats ta projektet dit det är idag. Det har givetvis inneburit många år av hårt arbete och därför känns det otroligt roligt att arbetet nu går in i en ny fas, säger Lorents Burman.

Behovet av avancerade tågtester är stort och förväntas öka i takt med klimatomställningen. I dagsläget är det dock svårt att genomföra de lika krävande som nödvändiga tågtesterna på Europas tungt belastade järnvägsnät där det varken finns förutsättningar för att testa spårbundna fordon i vinterklimat eller tester i hastigheter över 200 km/h.
Klimatförhållandena i kombination med expertis och grundläggande infrastruktur skulle därför göra sträckan mellan Jörn och Arvidsjaur idealisk för en anläggning med fokus på höghastighetsprovning och tester i vinterklimat.

-Det här beslutet kommer att ge oanade möjligheter för regionen när det gäller att vidareutveckla olika former av testverksamhet. Behovet av en testanläggning för hela järnvägsbranschen, från tåg, lok och komponenter till signalsystem, forskning och utveckling, är mycket stort i världen. Nu har vi möjligheten att skapa Europas ledande anläggning på området, säger Lorents Burman.


För mer information:
Lorents Burman (S) kommunalråd
Telefon: 070-243 07 00

Vid ett styrelsemöte den 18 december förväntas Trafikverket fatta beslut om upplåtelseavtal för tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur. Beslutet innebär att arbetet med det som planeras bli Europas ledande testanläggning för tågtrafik, går in i en ny fas.

Läs vidare »

Skellefteå kommun är först i Norrland med mobila förskolor

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 12:49 CET

Efter årsskiftet startar Skellefteå kommun sina två mobila förskolor s.k. förskolebussar. Därmed blir Skellefteå kommun först med mobila förskolor i Norrland. En förskola utgår från Skellefteå och en från Skelleftehamn. Mobila förskolor är ett sätt att möta snabba förändringar och osäkerhet kring behovet av förskoleplatser i ett område, och ett komplement till befintliga förskolor.

​Anmälan enligt Lex Maria efter utebliven läkemedelsbehandling

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 10:39 CET

En person har blivit utan nödvändiga läkemedel i två och ett halvt dygn. Med anledning av detta har Skellefteå kommun anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Personen i fråga hade behov av hälso- och sjukvård i hemmet i form av hantering av läkemedel. Insatsen planerades och kommunicerades enligt rutin men nådde inte fram till all personal som skulle utföra insatsen.

Eftersom informationsöverföringen brustit blev personen utan bland annat blodförtunnande läkemedel och läkemedel mot diabetes i två och ett halvt dygn.

Att personen var ny för arbetsgruppen, att personens behov bestod endast i läkemedelshantering och att en pärm då inte förvaras i hemmet, stress och att personens läkemedelsskåp inte var placerat synligt har sammantaget bidragit till händelsen. Trötthet finns dokumenterad i journalerna men kan inte direkt kopplas till händelsen.

Åtgärder vidtogs omgående i form av kontakt med läkare och påminnelser om rutin, och att nödvändiga dokument alltid finns tillgänglig i hemmet vid insats.

Skellefteå kommun har utrett händelsen och planerat åtgärder för att minska risken för att liknande situationer ska hända igen. Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

För ytterligare frågor, kontakta:
Louise Lundholm
MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Skellefteå kommun
Telefon: 0910 73 50 00

En person har blivit utan nödvändiga läkemedel i två och ett halvt dygn. Med anledning av detta har Skellefteå kommun anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Läs vidare »

Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljar Port of Skellefteå 12,5 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2019 16:15 CET

Port of Skellefteå ska byggas ut för att möta industrinäringens ökade behov. Målet är en effektiv hamn med miljövänliga godstransporter. Nu har Skellefteå kommun beviljats ytterligare medfinansiering på 12,5 miljoner av Europeiska regionala utvecklingsfonden för utvecklingen.

Karin Degerfeldt, funktionschef vid Skellefteå kommun, ser positivt på utvecklingen:

– Port of Skellefteå är en naturlig logistisk knutpunkt för det lokala näringslivet, säger hon och tillägger:

– Utvecklingen går snabbt, därför är det viktigt att hamnverksamheten är framtidsorienterad och ligger steget före för att kunna möta behoven hos företag som utvecklas. I ett växande Skellefteå med ökande godstransporter är sjöfarten en del i lösningen när det gäller hållbara transporter.

Vi ser en framtida efterfrågan på containertrasporter via sjöfarten och behöver förbereda hamnen för detta. Det innebär att det behövs nya ytor för uppställning av containrar men också farledsåtgärder för att kunna ha en kontinuerlig trafik även den mörka vintertiden.

Utvecklar hamnverksamheten

– Under flera år har trenden gått mot att fartygen blir allt större, vilket gör att antalet angörande fartyg i hamnarna inte ökar i samma takt som den totala godsmängden. Att fartygen blir större ställer naturligtvis nya krav på oss som hamn. Vi behöver kunna erbjuda längre och djupare kajer och farledsförbättringar, säger Lars Widelund, hamnchef för Port of Skellefteå.

Skellefteå kommun har nu beviljats ytterligare finansiering motsvarande 12,5 miljoner från Europeiska Regionala utvecklingsfonden för farledsåtgärder och logistikytor som möjliggör containertrafik i hamnen.

Kontaktpersoner:

Lars Widelund, hamnchef, Port of Skellefteå.
Telefon: 0910-73 63 38

Karin Degerfeldt, funktionschef, samhällsbyggnad.
Telefon: 070-699 98 60

Läs vidare »

​Skellefteå först ut i landet - inför specialistbefattning för undersköterskor med fokus på kognitiva sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 13:32 CET

Med stöd av fackförbundet Kommunal tar nu Skellefteå kommuns Vård- och omsorgsavdelning ytterligare ett steg i utvecklingen av en god vård och omsorg. Före nyår införs befattningen Specialistundersköterska kognitiv sjukdom.

ANDTS-undersökningen 2019 - Ökning av alkoholkonsumtionen i nian

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 11:05 CET

ANDTS-undersökningen 2019

Ökning av alkoholkonsumtionen i nian

Årets ANDTS-undersökning redovisar en ökning av alkoholkonsumtionen bland åk 9 elever i Skellefteå kommun.

- Det är fortfarande bra jämfört med riket i övrigt men det är en oroväckande tendens vi ser, förklarar Anna Schönfeldt, drogförebyggare vid FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå).

För 25:e året i rad genomförs den årliga ANDTS-undersökningen i Skellefteå bland årskurs nio på grundskolan och årskurs två på gymnasiet. ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Alkoholvanornas siffror pekar åt fel håll i åk 9

2015 var det 12,7 procent av niondeklassarna i Skellefteå kommun som uppgav att de använt eller använder alkohol (De lägsta siffrorna sedan undersökningen startade 1995). Därefter har siffrorna bara blivit högre när det gäller niornas alkoholvanor. 2018 låg siffrorna på 19 procent och i år landande de på 25 procent. Det innebär att var fjärde niondeklassare i Skellefteå kommun uppger att de använt eller använder alkohol.

- Det är en oroväckande tendens, konstaterar Anna Schönfeldt.
Mer glädjande i årets undersökning är att åk 2 gymnasiets siffror gällande alkoholkonsumtion är de bästa som uppmätts sedan undersökningen startade.

Dopningen sticker ut

Det är inte många individer som håller på med dopning men siffrorna i Skellefteå kommun sticker ut jämfört med Sverige i övrigt. Bland elever i åk 2 gymnasiet är det 2,65 procent som uppger att de håller på (0,65 procent i riket 2018) och 2,25 procent i åk 9 (1 procent 2018 i riket).

- Av de som dopar sig är killarna en klar majoritet, säger Mattias Käller.

Alla är inte lika trygga

Det är fortfarande stora skillnader bland killar och tjejer när det gäller trygghet. Killar är fortfarande betydligt tryggare än vad tjejerna är i samhället.
- Vi känner att det är viktigt att synliggöra det här problemet berättar Mattias Käller och fortsätter:
- Det gäller att man tänker in detta när man bygger och förändrar i en stad, genom att tex. anpassa miljöer så att det inkluderar många olika grupp av individer.

Under de senaste tre åren är de allt fler som känner sig mobbade både innan och under högstadiet, vilket är oroväckande. Där har skolan en viktig roll att jobba med värdegrundsarbete och trygga miljöer.

Spel är tillbaka i undersökningen

Inför årets undersökning har ett S lagts till i namnet för undersökningen som numera heter ANDTS.
- Anledningen är att regeringen har valt att lyfta in spel i sin ANDT-strategi. Därför valde vi att lyfta in det igen, förklarar Mattias Käller.
Senast spel fanns med i undersökningen var 2010.

Vill ni ha ytterligare upplysningar kontakta gärna FRIS arbetsgrupp genom:

Mattias Käller, drogförebyggare FRIS 070-661 02 91
Anna Schönfeldt, drogförebyggare FRIS 070-533 08 28

Årets ANDTS-undersökning som genomförs för 25:e året i rad redovisar en ökning av alkoholkonsumtionen bland åk 9 elever i Skellefteå kommun. - Det är fortfarande bra jämfört med riket i övrigt men det är en oroväckande tendens vi ser, förklarar Anna Schönfeldt, drogförebyggare vid FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå).

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Press-och mediestrateg
 • catzrosgliqvnebu.tlrhoqlreosn@mlskxcellnleoeftzteaic.shkena
 • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida