En fortsatt stark samhällsutveckling i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 15:57 CEST

I Skellefteå är det god tillgång på arbete och stort intresse för nya etableringar. Många nya bostäder är på gång. 250 bostäder är klara, 400 blir klara under 2019/2020 och det planeras och projekteras för ytterligare 2 000 bostäder som kan vara byggda innan utgången av 2025. Den fördjupning av översiktsplaner som pågår (Bureå och Skelleftedalen) möjliggör planer för ytterligare 7 000 nya bostäder. Bokslutet för år 2018 visar det och mycket mera.

–Etableringar, kompetensförsörjning, bostäder och bättre integration är viktiga pusselbitar för Skellefteås framtid, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå kommun. Vi har företag som vill etablera sig här och företag som finns här utvecklas och behöver arbetskraft, säger Lorents Burman.

En mängd andra byggprojekt med förskolor, skolor, Florahallen, Örjanshallen, vattenförsörjning, hamnen och industriområden ska också säkerställa en positiv samhällsutveckling i Skellefteå.

Bättre resultat i grundskolan

År 2018 visar också att grundskolornas resultat ökat där meritvärdet för årskurs 9 stigit från 206 till 213. Skellefteå kommun har jämfört med många andra kommuner i Sverige också en hög andel behöriga lärare och fritidspedagoger.

Fler besöker Skellefteå och arbetslösheten sjunker

Det är ett ökat antal gästnätter på campingar, ökat antal besök på kommunens badanläggningar samt fler teaterbesökare under 2018. Arbetslösheten fortsätter att minska och förra året var den 5,5 procent. Det innebär att arbetslösheten inte bara ligger under rikets nivå utan sjunker snabbare här än i övriga landet.

Fortsatt god ekonomisk hushållning

Skellefteå kommunkoncern visar upp ett ekonomiskt resultat på 506 miljoner kronor, att jämföras med fjolårets 315 miljoner. De kommunala bolagen har gjort ett starkt ekonomiskt resultat medan kommunens har varit svagare. Verksamheter såsom vård, omsorg och utbildning står för över 82 procent av kommunens resurser som kommer ifrån skatteintäkter och statsbidrag. Det är dock fortsatta underskott inom för- och grundskolenämnden.

– Skellefteå kommun har gjort stora satsningar på nya förskolor och grundskolor under de senaste åren, säger Maria Marklund, kommunalråd, Skellefteå kommun.

Inför 2019 utökades för- och grundskolenämndens budget med 76 miljoner kronor. Trots resursförstärkningar och ett aktivt arbete har skolan haft svårt att klara sin verksamhet inom tilldelad budget. Därför får för- och grundskolenämnden ytterligare 60 miljoner kronor och det ger för-och grundskolenämnden en sammanlagd resursförstärkning på hela 136 miljoner kronor för 2019. Dessutom föreslås att fullmäktige att skriver bort nämndens underskott i bokslutet för år 2018 som var 67 miljoner kronor, säger Maria Marklund.

Dessa åtgärder minskar driftutrymmet inför kommunens budgetarbete kommande år. För att kommunen ska kunna klara ekonomin under de kommande åren kommer det att krävas strukturella förändringar, inte bara inom skolans verksamhet, utan inom kommunens samtliga verksamheter.

Många och stora investeringar och tuffare år väntar framöver

De senaste 5 åren har kommunkoncernens investeringar uppgått till nästan 9 miljarder kronor, och ungefär 70 procent har finansierats med kommunkoncernens egna pengar. Vid 2018 års slut pågick det 30 stora investeringsprojekt (med en budget på minst 20 miljoner kronor/projekt) i kommunkoncernen. Bara ett av dessa projekt har en prognos som pekar mot ett underskott. 10 investeringsprojekt slutfördes också under 2018. Sammantaget hade dessa projekt en budget på 281 miljoner kronor och de redovisade sammantaget en mindre avvikelse på under 2 procent.

Skellefteå kommun följer sin finansieringsplan när det gäller långsiktiga krav på soliditet och inlåning. I bokslut 2018 uppgick soliditeten till 67 procent (mål 60 procent) och inlåningen uppgick till omkring 1 miljard kronor (inlåningstak 2,9 miljarder kronor).

– Alla dessa investeringar till trots så är Skellefteå även fortsättningsvis en finansiellt stabil kommun, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunaldirektör i Skellefteå kommun. Den stabila finansiella grunden är avgörande när vi ser vilka utmaningar som Skellefteå och den offentliga sektorn står inför. I grunden handlar det om demografin. Antalet äldre invånare ökar medan antalet invånare i arbetsför ålder minskar. Det kommer att påverka såväl ekonomin som möjligheterna att få tag på arbetskraft. Vi kommer att behöva arbeta på helt nya sätt för att möta detta, säger Kristina Sundin Jonsson.

Fakta olika nyckeltal

 • Ökat antal gästnätter (campingar), ökat antal besök på badhus samt ökat antal teaterbesökare.
 • Ökad andel gröna lån bland de kommunägda bolagens låneskulder från 26 till 31 procent. Motsvarande siffra för kommunen själv var en ökning från 0 till 45 procent. Grön finansiering kan bara ges till hållbara projekt som uppfyller kreditgivarens krav.
 • Arbetslösheten fortsätter att minska och uppgick i november 2018 till 5,5 procent, vilket understiger rikets nivå med 1,4 procentenheter.
 • Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar för 4:e året i rad (674 hushåll 2015 till 580 hushåll 2018).
 • Ökat meritvärde för årskurs 9 (från 206 till 213) men samtidigt en något lägre andel behöriga till gymnasiet (från 86 till 85 procent).
 • Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år uppgick till 69 procent och det är bra i jämförelse med andra kommuner.
 • Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare (månadsavlönade) sjönk under 2018 för fjärde året i rad. Totalt sjönk sjukfrånvaron från 6,2 procent till 5,6 procent.
 • 2018 minskade antalet anställda med 100 personer. Den främsta orsaken är socialkontorets minskande behov av boende för ensamkommande flyktingbarn samt färre anställda inom måltidsverksamhet.
 • Skellefteå kommun har inte förändrat sin kommunalskatt. Kommunalskatten i Skellefteå ligger under genomsnittet i Västerbottens län med 0,27 procentenheter. 
 • Mer information:

  Maria Marklund, kommunalråd, Skellefteå kommun, tfn 070-673 11 46
  Lorents Burman, kommunalråd, Skellefteå kommun, tfn 070-243 07 00
  Kristina Sundin Jonsson, kommunaldirektör, Skellefteå kommun, tfn 070-608 89 69

  Här hittar du pressbilder på politker, tjäsntepersoner eller Skellefteå-bilder. Klicka på den flik du vill se bilder ifrån.

  Pressbilder 

  I Skellefteå är det god tillgång på arbete och stort intresse för nya etableringar. Många nya bostäder är på gång. 250 bostäder är klara, 400 blir klara under 19/20 och det planeras och projekteras för ytterligare 2 000 bostäder. Den fördjupning av översiktsplaner som pågår möjliggör för ytterligare 7 000 nya bostäder. Bokslutet för år 2018 visar det och mycket mera.

  Läs vidare »

  Skellefteå kommun gör plats för 5 000 nya bostäder fram till 2030

  Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 15:40 CEST

  Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är högre än på många år. Därför uppdaterar Skellefteå kommun den fördjupade översiktsplanen från 2011 för Skelleftedalen. Kommunstyrelsen godkände under dagens möte att förslaget till plan får gå ut på samråd, med start den 15 april.

  Skellefteå kommuns projekt med ansiktsinkänning i skolan är nominerat till ett prestigefyllt pris

  Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 11:31 CEST

  Branschföreningen itSMF Sverige har tre nominerade projekt att välja en vinnare för sitt årliga pris till bästa IT Service Managemant projekt. Skellefteå kommuns projekt med ansiktsigenkänning i skolan är ett av dessa tre nominerade projekt. De andra två projekten kommer från Malmö stad och Svenska Spel.

  Trästad Sverige har utsett Lorents Burman till årets Gnista 2018

  Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2019 08:24 CET

  Föreningen Trästad Sverige vill uppmärksamma insatser som lett till framgångar och synlighet för svenskt träbyggande genom att dela ut utmärkelsen årets Gnista till någon som gjort skillnad för träbyggandet i Sverige. Årets Gnista 2018 tilldelades därför Lorents Burman, och delades ut i Skövde igår (tisdag).

  Friluftsdagar med fokus på fiske för seniorer i Skellefteå kommun

  Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 15:27 CET

  Skellefteå kommuns populära friluftsdagar för äldre återkommer även i år. Precis som tidigare år ligger fokus på god mat, fiske med pimpelspö och att umgås och ha det bra tillsammans i vårvintervädret.

  Friluftsdagarna arrangeras den 26, 27 respektive 28 mars i Bodan. Vid varje tillfälle deltar ungefär 25 seniorer som har hemtjänst eller som bor på trygghetsboende eller ett vård- och omsorgsboende i Skellefteå kommun.

  Som en viktig del i friluftsdagarna får deltagarna fiska med pimpelspö och äta mat utomhus. Till lunch serveras fläskpannkaka med sylt samt kaffe eller annan dryck och kaka. På eftermiddagen har deltagarna möjlighet att grilla korv över öppen eld.

  Ulla Andersson är aktivitetssamordnare på utvecklingsenheten på vård- och omsorgsavdelningen i Skellefteå kommun.

  – Det är viktigt att deltagarna känner att de har en meningsfull vardag och får leva livet bäst möjligt. I det ingår att prova nya aktiviteter och återuppleva sådant som man provat tidigare i livet, säger hon.

  Friluftsdagarna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Bodans byaförening och Skebo. Från Skellefteå kommun deltar måltidsenheten, kultur- och fritidskontoret samt vård- och omsorgsavdelningen.

  Media är välkommen att vara med alla dagar.

  Kontaktperson
  Ulla Andersson, aktivitetssamordnare på vård- och omsorgsavdelningen i Skellefteå kommun
  0910-73 70 56, 070-645 37 53

  Skellefteå kommuns populära friluftsdagar för äldre återkommer även i år. Precis som tidigare år ligger fokus på god mat, fiske med pimpelspö och att umgås och ha det bra tillsammans i vårvintervädret.

  Läs vidare »

  Idag lämnas den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet till regeringen

  Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 13:40 CET

  Handlingsplanen bygger på en bred dialog med hela skolväsendet och över 3 000 personer har varit med. Grupperna har fokuserat på tre olika teman, digital kompetens, likvärdig tillgång och användning, forskning och uppföljning. Magdalena Kågström, chef för digitalt lärande i Skellefteå kommun deltog i digital kompetens och förvaltningschef Anders Bergström i likvärdig tillgång och användning.

  Skidprojekt i Skellefteå med fokus på barnkonventionen

  Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 08:32 CET

  I vinter åker elever från barn- och fritidsprogrammet på Baldergymnasiet och sju olika fritidshem i Skellefteå kommun extra mycket skidor på längden och tvären. Detta som en del i projektet Alla barn har rätt till fysisk aktivitet och lek i skärpfri miljö.

  Som en av Sveriges fem barnrättskommuner deltar Skellefteå kommun i projektet Alla barn har rätt till fysisk aktivitet i skräpfri miljö. Bakom projektet står Svenska Skidförbundet, Unicef Sverige och Håll Sverige rent med stöd av Postkodlotteriet.

  Projektet startade som pilotprojekt i Östersund vintern 2018 med fyra deltagande fritidshem. I år utökas satsningen till att även omfatta Skellefteå kommun med 65 deltagare från barn- och fritidsprogrammet på Baldergymnasiet och runt 800 barn från sju olika fritidshem.

  Projektets fokus handlar om att skapa förutsättningar och möjligheter till fysisk aktivitet i naturen på ett lekfullt och roligt sätt. Målet är inte att deltagarna ska lära sig åka fort eller teknisk korrekt. Istället handlar det om att lära sig ha roligt på skidor på både längden och tvären samtidigt som deltagarna får lära sig mer om barnkonventionen och hållbarhet.

  Barnkonventionen i centrum
  För att alla deltagare ska ha möjlighet att vara med, oavsett tidigare erfarenhet av skidor, skänker projektet skidutrustning till alla deltagande fritidshem (som de får behålla). Dessutom får gymnasieeleverna och fritidspedagoger utbildning i att bli ledare på snö för att kunna arrangera aktiviteter för fritidshemsbarnen både under projektets gång och efteråt.

  Att vara leda på snö innebär att man har kunskap och kan lära ut hur man leker på skidor, hur man är en bra kompis, vad barnkonventionen är och vilka rättigheter barn och unga har, samt hur man tar hand om naturen när man vistas i den.

  Tisdagen den 19 mars 2019 klockan 9.30–13.30 träffas de äldre fritidshemsbarnen och gymnasieeleverna på skidstadium på Vitberget i Skellefteå för gemensamma aktiviteter. Media är välkommen att delta!
  (Datum för andra aktiviteter finns på svenska skidförbundets webbplats).

  Kontaktpersoner

  Katarina Fahlén, projektledare på Svenska Skidförbundet
  070-372 20 41, katarina.fahlen@skidor.com

  Linda Grenholm, rektor för barn- och fritidsprogrammet på Baldergymnasiet
  072-244 46 15, linda.grenholm@skelleftea.se

  Ann-Marie Alenius, handläggare och kontaktperson för skolkontorets medverkan
  0910-73 50 00 (kundtjänst), ann-mari.alenius@skelleftea.se

  Fakta om projektet

  • Fritidshem från följande skolor deltar i projektet: Tuböleskolan, Furuskolan, Auraskolan, Bureskolan, Lövångersskolan, Boliden och Örjansskolan.
  • Mer information om projektet och datum för framtida aktiviteter finns på Svenska Skidförbundets webbplats.
  • Skellefteå kommuns webbplats finns information om barnrättsarbetet och vad det innebär att vara en barnrättskommun.

  I vinter åker elever från barn- och fritidsprogrammet på Baldergymnasiet och sju olika fritidshem i Skellefteå kommun extra mycket skidor på längden och tvären. Detta som en del i projektet Alla barn har rätt till fysisk aktivitet och lek i skärpfri miljö.

  Läs vidare »

  Kommunen kontrollerar farliga ämnen i varor

  Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 09:09 CET

  Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Samhällsbyggnad miljö på Skellefteå kommun kommer under våren att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

  – Vårens inspektion är ett viktigt led i att skapa ett kemikaliesmartare Skellefteå. Vi vill att både handlare och konsumenter förstår hur viktigt det är med en giftfri vardag, säger Inger Nygren, miljöinspektör.

  Miljöinspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor samt informationen om dem i sina lokala butiker. Skellefteå kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 70 andra kommuner.

  Under inspektionerna kommer kommunen att kontrollera följande:

  • Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas exempelvis sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka lukt.
  • Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt.
  • Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen.
  • Kemiskt innehåll i ett antal varor.

  De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av Skellefteå kommun för bokning av tillsynsbesök.

  Fakta om biocidbehandlade varorVaror kan innehålla eller behandlas med ämnen som ska ta död på eller oskadliggöra oönskade organismer. Det kan till exempel vara sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt. Sådana varor kallas för biocidbehandlade varor och det finns särskilda krav i EU-lagstiftningen för dessa. De får endast innehålla vissa biocidämnen, och om de marknadsförs med ett påstående om biocideffekt måste de även märkas på ett särskilt sätt. Märkning måste också ske om detta krävs enligt ämnesgodkännandet för det verksamma ämnet som varan har behandlats med.

  Företag som säljer biocidbehandlade varor är skyldiga att kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta biocidämnet får användas i den typen av vara. Företag som levererar varor som innehåller ämnen på EU:s lista över farliga ämnen måste informera mottagarna.

  För mer information, kontakta gärna

  Anna Bodén, miljöinspektör, anna.boden@skelleftea.se 0910-73 76 85

  Inger Nygren, miljöinspektör, inger.nygren@skelleftea.se  0910- 73 76 80

  Agneta Gustafsson, miljöinspektör, agneta.gustafsson@skelleftea.se 0910- 73 72 67

  Mona Stenberg, kommunikatör, mona.stenberg@skelleftea.se 070-533 86 24

  Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Samhällsbyggnad miljö på Skellefteå kommun kommer under våren att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

  Läs vidare »

  Skellefteå kommun anmäler händelse på boende enligt lex Maria

  Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 09:00 CET

  Skellefteå kommun har lämnat in en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en person fallit ur sin rullstol och skadat fotleden.

  Händelsen inträffade när personen gled framåt i sin rullstol och ner på golvet. I samband med fallet fick personen ena foten under sig vilket resulterade i en fotledsfraktur. Fallet bedöms ha orsakats av hanteringen av lyftsele och rullstol samt att personen suttit uppe en längre tid utan vila.

  Efter olyckan fick personen åka till sjukhuset för en röntgenundersökning innan hen kunde återvända hem igen till sitt vård- och omsorgsboende.

  Skellefteå kommun har utrett händelsen och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

  Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för Skellefteå kommun som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

  Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Skellefteå kommun också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

  Skellefteå kommun har lämnat in en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en person fallit ur sin rullstol och skadat fotleden.

  Läs vidare »

  Skellefteå kommun anmäler händelse på boende enligt lex Maria

  Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 09:05 CET

  Skellefteå kommun har lämnat in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en person fått fel dos insulin på ett boende. Händelsen medförde ett dygns sjukhusvård för observation och behandling.

  En person som bor på ett boende i Skellefteå kommun fick fel dos insulin efter att den ordinerade och dokumenterade dosen misstagits för en annan dos med liknande beteckning. Misstaget upptäcktes direkt.

  Efter händelsen kontaktade boendet läkare, kontrollerade personens blodsocker och gav hen frukost i väntan på transport till sjukhus. Händelsen har inte medfört bestående men.

  Skellefteå kommun har utrett händelsen och tagit fram åtgärder för att minska risken att liknande situationer händer igen.

  Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för Skellefteå kommun som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

  Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Skellefteå kommun också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

  Skellefteå kommun har lämnat in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en person fått fel dos insulin på ett boende. Händelsen medförde ett dygns sjukhusvård för observation och behandling.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 80 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • mosjnaer.scrteybnbqcerwag@vtskfbelokleahftwneaqs.stuewm
  • 070-533 86 24
  • 073-800 05 18

  Om Skellefteå kommun

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida