Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Örjanshallen byggs om och renoveras

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 08:47 CEST

Nämnden för support och lokaler ger nu förslag till kommunfullmäktige att få påbörja arbetet med att renovera och bygga om Örjanshallen.

Förslaget innebär en kombination av renovering och nybyggnad. Huset där simhallen är idag renoveras. Det blir en ny barnbassäng och det placeras en höj- och sänkbar ”balja” i nuvarande bassäng. Intilliggande tegelbyggnad rivs och här byggs det istället nya kontor och omklädningsrum, samt ny vattenrening.

Hösten 2016 höll kommunen dialoger med invånarna för att ta reda på vad de önskar sig av ett badhus i Skelleftehamn. Sammanfattningsvis gav dialogerna resultat på tre grova inriktningar: en bad- och simanläggning, en renodlad vattensportanläggning eller en blandning av de två förstnämnda.

Support och lokaler har haft i uppdrag att ta fram förslag på hur Örjanshallen kan förbättras utifrån invånarnas önskemål i förhållande till budgeten på 75 miljoner kronor.

– Vi har utrett en mängd olika alternativ och bland annat tittat på konceptanläggningar, privata ägare av badhuset samt utförare och renovering av befintlig anläggning och kommit fram till att detta alternativ är det som bäst kan tillgodose invånarnas önskemål där vi bland annat kan behålla så stor bassängsyta som möjligt, säger Fredrik Nilsson, fastighetschef vid Skellefteå kommun.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige där slutgiltigt beslut förväntas innan årsskiftet. 

Nämnden för support och lokaler ger nu förslag till kommunfullmäktige att få påbörja arbetet med att renovera och bygga om Örjanshallen.

Läs vidare »
Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Vitbergsstugan i Skellefteå rivs

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 08:44 CEST

Sedan slutet av 2011 har Skellefteå kommun haft ute Vitbergsstugan till försäljning, utan att få den såld. Nämnden för support och lokaler föreslår därför att Vitbergsstugan ska rivas på grund av stora kostnader för drift och framtida underhåll.

– Under årens lopp har det funnits olika intressenter, men i slutändan har det inte blivit någon affär, främst på grund av de höga driftskostnaderna. Vidare har en del intressenter fallit bort då den verksamhet de planerat att bedriva inte överensstämt med den inriktning som vi velat se för området, säger Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för support och lokaler.

Nämnden för support och lokaler föreslår att Vitbergsstugan ska rivas, främst på grund av höga kostnader för drift och underhåll. Framtida underhållsbehov uppskattas till ca åtta miljoner kronor. Vidare föreslår nämnden att rivningskostnaden på ca 800 000 kronor ska tas från redan befintligt konto för avyttringar.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige där slutgiltigt beslut förväntas innan årsskiftet.

Sedan slutet av 2011 har Skellefteå kommun haft ute Vitbergsstugan till försäljning, utan att få den såld. Nämnden för support och lokaler föreslår därför att Vitbergsstugan ska rivas på grund av stora kostnader för drift och framtida underhåll.

Läs vidare »
Ersvhd3qt42ebazc79iu
Nibkjfdv07nthdwui4hj Apkdkvbwghuwsqbp3ux6

Northvolts batterifabrik byggs i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 10:15 CEST

Företaget Northvolt har valt Skellefteå som etableringsort för sin planerade batterifabrik. En forskningsverksamhet kommer att förläggas till Västerås. Den totala investeringen fram till år 2023 är beräknad till upp emot 4 miljarder Euro varav merparten kommer att investeras i Skellefteå.

Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Fokus på barnen i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 08:05 CEST

Skellefteå kommun är en av fem utvalda kommuner i Sverige som medverkar i UNICEFs pilotprojekt Barnrättskommun. Arbetet tar avstamp i FN:s barnkonvention som planeras bli svensk lag 2020. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

– Skellefteå kommun har under lång tid drivit ett arbete med olika insatser för underlätta och stimulera ungdomars inflytande i sin vardag. Inte minst genom ungdomsfullmäktige där vi kontinuerligt tar in ungas åsikter inom olika aktuella samhällsfrågor. Men vi strävar hela tiden för att bli bättre och jag ser som en bra möjlighet för oss att ha stöd av UNICEF i vårt vidare arbete, säger Jörgen Svedberg, samordnare för pilotprojektet och demokratilots vid Skellefteå kommun.

Barnkonventionen planeras bli svensk lag under 2020. Det ställer nya högre krav på landets kommuner.

– Med arbetsmodellen för barnrättskommun är tanken att Sveriges kommuner ska utveckla sitt sätt att arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela organisationen, vilket innebär att alla personer som arbetar i en kommun ska känna till barnets rättigheter och ta hänsyn till detta i sitt arbete, säger Katharina Eisen, projektledare för barnrättskommun vid UNICEF Sverige.

I projektet medverkar fyra andra kommuner: Haninge, Enköping, Karlskoga och Degerfors. UNICEF Sverige ska arbeta med kommunerna under två år för att utveckla den svenska modellen ”Child Friendly Cities”, översatt till barnrättskommun. Programmet har tillämpats i hundratals städer runt om i världen sedan 1996.Modellen gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att samarbeta för att utvärdera och förbättra skolor, samhällen och städer.

Kommunens deltagande samordnas av fritidsnämnden genom demokratilotsen, med stöd av nätverket som är knutet till kommunens strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet. De hade ett uppstartsmöte tillsammans med representanter från UNICEF i mitten på oktober 2017. 

Skellefteå kommun är en av fem utvalda kommuner i Sverige som medverkar i UNICEFs pilotprojekt Barnrättskommun. Arbetet tar avstamp i FN:s barnkonvention som planeras bli svensk lag 2020. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs vidare »
Z1cphzlmzssocattv1qq
Ozlpgncdbkfdyns8tw1l Apkdkvbwghuwsqbp3ux6

SAS etablerar nytt reguljärflyg mellan Skellefteå och Malaga

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 11:43 CEST

Den 16 juni 2018 startar flygbolaget SAS en ny reguljär linje mellan Skellefteå och Malaga. Den nya linjen blir SAS enda nuvarande utlandslinje från norra Sverige och Robert Lindberg, vd Skellefteå Airport, gläder sig: – Fantastiska nyheter för Skellefteå och regionen! SAS etablering innebär nya möjligheter för regional utveckling, inte minst för den växande besöksnäringen.

Dwevsuifmc8tlhr2mcip
D15enr6adwckw2iyscav Uenihifsz5fpflxnpdju

Regeringens utredare mot segregation besöker Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 09:29 CEST

I januari 2018 inrättas Sveriges nya myndighet mot segregation. Regeringens särskilde utredare Jonas Nygren besöker på fredag Skellefteå för att samla in kunskap om utmaningar och satsningar i regionen – kunskap som ska ligga till grund för den kommande myndighetens arbete.

X16fpdsrcegvtzvlz6db
Uenihifsz5fpflxnpdju

Invånardialog om konstnärlig gestaltning i Skellefteås kulturhus drar igång

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 15:52 CEST

Skellefteå kommun har bjudit in konstnärer till en upphandling som gäller konstnärlig gestaltning för kulturhuset enligt enprocentsregeln. Konsten ska förhålla sig till byggnadens arkitektur och bidra till en intressant och trivsam offentlig miljö. Invånare i kommunen ges nu möjlighet att tycka till om förslag inlämnade i tre kategorier; exteriört, interiört samt interaktivt.

Vpbcndygksl1jn9isoik
Uenihifsz5fpflxnpdju

Ekosystemtjänster ger en helhetsbild av Skellefteås mest besökta rekreationsområde

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 11:18 CEST

Skellefteå kommun ligger i framkant i Sverige genom sin unika studie över ekosystemtjänster i Vitbergets mångfacetterade område.

I9mh75cfgw3so6p285yq
Uenihifsz5fpflxnpdju

Skellefteå kommuns näringslivskontor förstärker inom kompetensförsörjning

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 11:36 CEST

Skellefteå kommuns näringslivskontor visar på kort tid upp tre nya ansikten bland medarbetarna. Det handlar om två befintliga tjänster med nya stjärnor samt en förstärkning inom kompetensförsörjning med en för kommunen välbekant profil.

Media no image
Mjaz8osnbclrtkv7eagy Ok4mechdbnffborho2yg

Organisationsförändringar inom enheten för ensamkommande barn

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 09:35 CEST

Av flera anledningar behöver organisation kring ensamkommande barn anpassa sig under 2018. Det beror dels på att inströmningen av ensamkommande är fortsatt låg, dels på att kommunen från och med 1 juli inte längre har något avtal med Migrationsverket utifrån anvisningsmodellen som fördelar nya barn.

– Enligt anvisningsmodellen ligger Skellefteå på 134% i måluppfyllelse och det kommer därför dröja innan vi anvisas nya barn via modellen. De barn som kan komma i fråga är de med anknytning till någon som befinner sig i Skellefteå. Sen har vi har många ungdomar som fyller 18 år under resterande 2017 och 2018, berättar Linda Larsson, verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen på Skellefteå kommun.

Linda tillägger att kommunen även har en lägre ersättning att anpassa sig till och ingen täckning för lediga platser. Chefsgruppen har tillsammans med HR, fack och ledningen diskuterat flera olika anpassningar.

– Vi är överens om att vi vill behålla vår grundtanke med barnperspektivet i fokus, mindre boenden med hög kvalitet, erfaren och kompetent personal och flera olika boendeformer, säger Linda Larsson.

Förändringen innebär att kommunen avslutar tre grupphem. Det som då finns kvar inom organisationen är 6 grupphem, 2 stödboenden och verksamhet för 18 år och äldre. Bemanningen minskar från 8 till 7 anställda per boende.

Berörd personal
På personalsidan innebär detta att vi 15 grupphemsassistenter varslas inledningsvis. Skellefteå kommun har förhoppningar om att kunna omplacera merparten av dessa till andra avdelningar inom socialkontoret där det finns behov av personal.

Berörda barn
De barn som berörs på boenden som avslutas har fått information av personal och tillsammans görs en planering för vilket boende som blir bäst att flytta till.

– Det är tråkigt att ännu en gång minska och anpassa verksamheten. Samtidigt måste vi ta ansvar för att våra kommunala medel nyttjas på ett ändamålsenligt sätt, säger Linda Larsson.

– Vår ambition är att behålla de verksamheter som blir kvar efter denna omorganisation. Vi måste hela tiden anpassa verksamheten utifrån behovet av platser för ensamkommande barn. Inströmningen till Sverige är fortsatt låg, samtidigt som vi vet att fler i världen är på flykt. Det finns en förhoppning om att fler barn ska komma via andra kommuners anvisningar eller att vi kan ta ensamkommande barn på kvot, säger Kenneth Fahlesson, socialnämndens ordförande.

Tanken är att de aktuella förändringarna i organisationen för ensamkommande barn ska vara genomförda 31 mars 2018.

Av flera anledningar behöver organisation kring ensamkommande barn anpassa sig under 2018. Det beror dels på att inströmningen av ensamkommande är fortsatt låg, dels på att kommunen från och med 1 juli inte längre har något avtal med Migrationsverket utifrån anvisningsmodellen som fördelar nya barn.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 39 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg och pressansvarig
  • oeper.sulfndberg@skeeotmlleftecanwyua.utfkbtse
  • 070-3933343

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida