Förslag till förändrad taxa för vatten och avlopp

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 15:05 CEST

Skellefteå kommuns samhällsbyggnadsnämnd föreslår en höjning av taxan för vatten och avlopp. Höjningen blir ungefär 50 kr i månaden per hushåll, och gäller från 1 januari 2020.

– Tidigare har avgiften legat på en jämförelsevis låg nivå. Skellefteås va-verksamhet har stora utmaningar, vi behöver göra – och gör – stora satsningar. Dessa åtgärder gör att va-taxan behöver justeras, säger Sara Keisu (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Att samhällsbyggnadsnämnden nu föreslår en höjning hänger ihop med de investeringar i va-verksamheten som är tätt förknippade med Skellefteås pågående tillväxt. Bland annat har 600 miljoner kronor investerats i en helt ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen. Den satsningen är helt nödvändig för det växande Skellefteå.

Men även den befintliga infrastrukturen är i starkt behov av underhåll.

– Behovet av förbättringar och investeringar är stort. Det gäller alla kommunala va-anläggningar, såväl vattenverk, avloppsreningsverk som va-ledningsnätet, säger Stefan Johansson, avdelningschef för Vatten och avfall.

Taxehöjningen för en normalvilla blir cirka 616 kronor per år, eller ungefär 51 kronor per månad. För en lägenhet i flerbostadshus blir höjningen cirka 50 kronor i månaden.

Ytterst är det kommunfullmäktige som tar beslutet om den nya va-taxan.


Kontaktpersoner

Sara Keisu, (S) ordförande samhällsbyggnadsnämnden, 0730-76 41 57
Stefan Johansson, avdelningschef Vatten och avfall, 070-224 15 84

Skellefteå kommuns samhällsbyggnadsnämnd föreslår en höjning av taxan för vatten och avlopp. Höjningen blir ungefär 50 kr i månaden per hushåll, och gäller från 1 januari 2020.

Läs vidare »

Två internationella träutställningar till Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 08:42 CEST

Två internationella utställningar om trä och träbyggande landar under hösten och vintern i Skellefteå, närmare bestämt i Stadshusets långa utställningskorridor. Utställningarna undersöker på olika sätt hur arkitektur och design kan ta sig uttryck i materialet trä.

De två utställningarna Woodland Sweden och Plots Prints Projections – Displaced invigs den 22 oktober kl. 13 -17. Invigningen börjar i Stadshuset och fortsätter med inspirerande seminarier på Stadshotellet.

- Det gläder mig stort att dessa utställningar nu landar hos oss. De passar bra i tiden för oss i Skellefteå som ligger i framkant när det gäller modernt träbyggande och hållbart byggande överlag, säger Harriet Wistemar, kommunarkitekt, Skellefteå kommun.

Intresset för att trä ska ersätta andra material i byggandet ökar. Och frågan är såväl klimatmässig och politisk som arkitektonisk. Arkitektur och design kan belysa och hjälpa till att problematisera utvecklingen av hållbart skogsbruk, trätraditioner och träteknologier. Med detta som utgångspunkt har Sveriges Arkitekter producerat utställningarna i samarbete med Svenska Institutet, Svenskt Trä och Folkhem / Arvet.

-Träbyggande och intresset för träarkitektur bara ökar. Eftersom det finns många miljöfördelar att bygga i trä vill vi uppmuntra och sprida goda exempel, något vi gör genom dessa utställningar, säger Tove Wallsten, arkitekt SAR/MSA och utställningsansvarig och producent på Sveriges Arkitekter.

I Stadsparken utanför Stadshuset står även en tillfällig träpaviljong som en del av utställningarna. Arkitekt är In Praise of Shadows och paviljongen är uppförd av Arvet och Martinsons.

-Vi är väldigt glada över att få skänka den här paviljongen tillsammans med Martinsons som en gåva till alla Skellefteåbor. Den står här som en symbol över hur svensk innovationskraft inom träbyggnad och inte minst en fantastisk lösning på klimatfrågan nu tar världen med storm, säger Sandra Frank, medgrundare till bostadsutvecklingsföretaget Arvet.


Fakta utställningarna

Plots Prints Projections – Displaced skapades för arkitekturbiennalen i Venedig 2018 och består av ett antal specialproducerade träinstallationer av 7 yngre svenska arkitektkontor. Efter avslutad utställning på Biennalen reser nu utställningen vidare genom Sverige, från Malmö i söder till Skellefteå i norr.

Woodland Sweden visar framstående exempel på modern svensk träarkitektur i olika former. Utställningen togs fram för att visas internationellt och visas nu äntligen i Sverige – med Skellefteå Kulturhus som ett av exemplen på spännande nutida träarkitektur.

Utställningarna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Sveriges arkitekter, Trästad Sverige, Träbyggnadskansliet, Svenskt trä och Arvet. Skellefteå står värd för dem mellan 22 oktober 2019 och 6 januari 2020.

Inbjudan till invigningen den 22 oktober samt hela eftermiddagens program finns på www.skelleftea.se/trastad. Välkomna!


Kontaktpersoner

Harriet Wistemar, kommunarkitekt, Skellefteå kommun

harriet.wistemar@skelleftea.se, 070-254 63 03

Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg, Skellefteå kommun

Britt-inger.olofsson@skelleftea.se 070-242 79 19

Två internationella utställningar om trä och träbyggande landar under hösten och vintern i Skellefteå, närmare bestämt i Stadshusets långa utställningskorridor. Utställningarna undersöker på olika sätt hur arkitektur och design kan ta sig uttryck i materialet trä.

Läs vidare »

Skellefteå kommun högt rankad bland landets kommuner

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2019 13:52 CEST

Enkätundersökningen Kritik på teknik visar att Skellefteå kommun i jämförelse med samtliga deltagande kommuner, ligger högt rankad inom många områden.

ÅVC-kort ger tillgång till återvinningscentralen i Bureå

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2019 13:49 CEST

På Bureå återvinningscentral införs från och med 14 oktober  2019 möjligheten att med ett så kallat ÅVC-kort nyttja återvinningscentralen under tid den är stängd och obemannad. ÅVC-kortet ger tillgång till Bureå ÅVC söndagar till och med torsdagar mellan klockan7 på morgonen och 22 på kvällen.

För att få tillgång till ÅVC-kortet måste personen i fråga vara myndig, folkbokförd i Skellefteå kommun eller äga  en fastighet som betalar renhållningsavgift i Skellefteå kommun. Som "nyckel" till grinden på återvinningscentralen används körkort eller annat kort som enheten tillhandahåller. Detta kort aktiveras efter en obligatorisk utbildning på anläggningen.

– Att möjliggöra åtkomst utanför bemannad ordinarie öppettid blir ett bra sätt för att utöka tillgängligheten på de lite mindre återvinningscentralerna. Vi kan då också nyttja resurserna mer effektivt, säger Sara Keisu ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

På anläggningen har ett antal åtgärder utförts för att möjliggöra tjänsten ÅVC-kort. Bland annat nytt inpasseringssystem, uppdelad yta för farligt avfall och kameraövervakning under de obemannade tiderna.

– Genom att de som ansöker om ÅVC-kort ska genomgå en utbildning ser vi stora möjligheter till utökad kunskap hos våra invånare. Det kommer indirekt medföra att vi kan klättra uppför avfallstrappan. Det leder till mer kunskap, bättre sortering och ett utökat miljötänk säger Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef på avfallsenheten Skellefteå kommun.

Ändrade öppettider från och med januari 2020.

Från januari 2020 ändras öppettiderna på återvinningscentralen i Bureå till dagtid, måndag och onsdag kl. 07-16 samt lördagar varannan vecka under sommarperioden. Vår tanke är att vi då ska ha utbildat och fortsatt utbilda ett större antal personer som har tillgång övriga tider via sitt ÅVC-kort.

Mer information

www.skelleftea.se/ÅVC-kort

Sara Keisu, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Mail: sara.keisu@skelleftea.se
Telefon: 0730764157

Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef avfall
Mail: agneta.lanttoforsgren@skelleftea.se
Telefon: 0910-73 78 70

På Bureå återvinningscentral införs från och med 14 oktober 2019 möjlighet att nyttja återvinningscentralen under tid den är stängd och obemannad. ÅVC-kortet ger tillgång till Bureå ÅVC söndagar till och med torsdagar mellan klockan 07.00-22.00.

Läs vidare »

Unga Klara kommer till Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 09:28 CEST

Lagom till Barnkulturdagarna på Nordanå den 12-13 oktober kommer Unga Klara till Skellefteå.

Statligt stöd stärker socialtjänsten

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2019 10:14 CEST

Vid sitt senaste sammanträde tog Skellefteå kommuns socialnämnd två beslut om att rekvirera statligt stöd. Det ena syftar till att stärka äldreomsorgen, det andra om att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer.

– Det kostar att upprätthålla och utveckla välfärden. Alla kommuner kämpar med att hitta bra lösningar. Det statliga tillskottet är välkommet, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Under 2019 fördelar Socialstyrelsen ca 500 miljoner kr till de svenska kommunerna med syfte att förstärka äldreomsorgen. Det är upp till kommunerna att använda pengarna inom den del av äldreomsorgen där behoven bedöms som störst. Skellefteå kommun har möjlighet att rekvirera 4 195 805 kr, och kommer att göra anspråk på hela det beloppet.

Socialstyrelsen fördelar även statsbidrag för att stärka kommunerna i deras arbete mot våld i nära relationer. Individ- och familjeomsorgen (IFO) har tidigare i år rekvirerat 222 773 kri detta syfte, och nu finns ytterligare totalt 30 miljoner kronor att hämta för de kommer som vill kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Skellefteå kommun ska därför rekvirera ytterligare 130 322 kronor.

IFO vill använda pengarna till två aktiviteter. Den ena är en förstudie om att arbeta systematiskt med universellt våldsförebyggande arbete riktat till alla invånare i Skellefteå kommun. Den andra aktiviteten är en studie kring ”Tryggare barn”, där fokus ligger på att stärka relationen och att förebygga risksituationer mellan barn och föräldrar.

– Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, men också ett komplicerat område Det är viktigt att vi håller oss framme i de här frågorna, säger Iosif Karambotis.


Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86


Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Vid sitt senaste sammanträde tog Skellefteå kommuns socialnämnd två beslut om att rekvirera statligt stöd. Det ena syftar till att stärka äldreomsorgen, det andra om att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer.

Läs vidare »

Svensk träkunskap till Ryssland

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 10:06 CEST

En delegation från Skellefteå kommun är inbjuden av Sveriges generalkonsulat i Sankt Petersburg för att dela med sig av sina erfarenheter när det gäller samtida träbyggande. - Vi ser fram emot vår resa till Ryssland för att berätta om vårt arbete kring hållbart samhällsbyggande, säger Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun, en av deltagarna.

Napat från Skellefteå vann lärarpriset Guldäpplet

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2019 15:30 CEST

Napat Khiyapat modersmålslärare i thailändska och förstelärare med uppdrag i fjärrundervisning i Skellefteå kommun utsågs till vinnare av lärarpriset Guldäpplet. Napat vann priset för sitt arbete med att förnya modersmålsundervisningen med både när- och fjärrundervisning, med ett berättande arbetssätt och anpassning till varje enskild elev.

Napat från Skellefteå är en av tre finalister till lärarpriset Guldäpplet

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 15:49 CEST

Napat Khiyapat är modersmålslärare i Skellefteå kommun och hon är en av tre finalister till lärarpriset Guldäpplet. Imorgon afton (fredag) på bokmässan i Göteborg blir det klart vem som vinner Guldäpplet. Det är Napats arbete med olika digitala verktyg, som gör att hon nu är i final i Guldäpplet.

Två nya detaljplaner kan ge drygt 400 nya bostäder

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 15:41 CEST

Intresset för att bygga i Skellefteå har aldrig varit så stort som nu. Under sitt senaste sammanträde godkände bygg- och miljönämnden två detaljplaner, Höder 1 och 9 samt Västra Erikslid, som nu ska upp för beslut i kommunfullmäktige. Västra Erikslid beräknas kunna ge 300-400 nya bostäder.

Västra Erikslid är ett av de områden som varit utpekat som ett lämpligt bostadsområde för flerbostadshus.

– Det känns bra att detaljplanen är på väg att slutföras. Den kommer att erbjuda ett attraktivt läge och fortsätta utveckla hela området, säger Evelina Fahlesson, bygg- och miljönämndens ordförande.

Detaljplanen för Västra Erikslid möjliggör olika typer av boendeformer och slutför den exploatering av området som påbörjades i och med bostadsområdet Västra Eriksberg. Området har en förmånlig placering med direkt närhet till såväl friluftsområdet Vitberget som Erikslids centrum.

Även detaljplanen för Höder 1 och 9 i Centrala stan godkändes av bygg- och miljönämnden, som möjliggör ett flerbostadshus med ca 40 lägenheter. Och många fler planer är på gång. Just nu arbetar planverksamheten med ett 15-tal detaljplaner som är mellan samråd och antagande i planprocessen.

– Vi arbetar för högtryck just nu, och efterfrågan kommer bara att öka. Vi ser idag ett stort intresse för Skellefteå bland byggaktörer från hela Sverige. Här är det viktigt att vi i bygg- och miljönämnden kan vara snabba och smidiga samtidigt som vi värnar om de värden som behövs för en levande, tillgänglig och säker stadsmiljö, säger Evelina Fahlesson.

För att möta den utveckling som Skellefteå står inför på ett hållbart sätt revideras den Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen. Allmänheten får lämna synpunkter på planen fram till den 15 november, i början av nästa år ska den antas.


För mer information:

Evelina Fahlesson, bygg- och miljönämndens ordförande
Telefon: 070-523 09 94
Mail: evelina.a.fahlesson@skelleftea.se

​Intresset för att bygga i Skellefteå har aldrig varit så stort som nu. Under sitt senaste sammanträde godkände bygg- och miljönämnden två detaljplaner, Höder 1 och 9 samt Västra Erikslid, som nu ska upp för beslut i kommunfullmäktige. Västra Erikslid beräknas kunna ge 300-400 nya bostäder.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 68 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press-och mediestrateg
  • cajirouglitlneud.tpvhoeqrebkn@mtskveelgmlekcftbgeaag.swuebh
  • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida