​Avgiftsfri buss för resenärer med barnvagn träder i kraft 1 september

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 17:17 CET

Kommunstyrelsens beslut att tillåta resenärer med barnvagn att åka gratis på Skellefteås lokalbussar kommer att träda i kraft den 1 september 2020 och inte den 1 mars som tidigare meddelats. Anledningen är att Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, måste fatta ett formellt beslut när det gäller såväl taxor som avgiftsbefrielse.

-Eftersom RKM inte hinner fatta beslutet innan 1 mars måste vi skjuta på genomförandet. Genom att sätta datumet till 1 september får vi också mer tid att förbereda oss, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

Skälet till att införa avgiftsfria bussturer för resenärer med barnvagn stavas trygghet. I dagsläget behöver personer med barnvagn lämna barnvagnen för att kunna gå fram och betala, något som kan skapa otrygghet och som dessutom gör bussresandet krångligt. Genom avgiftsfria resor får personer med barnvagn en tryggare och smidigare påstigning och avstigning.

-Vi vill att det ska vara enkelt att välja kollektivtrafiken. Att slippa lämna barnvagnen i mitten av bussen för att betala gör det lättare även för människor med småbarn att välja bussen. Vi vet att många upplevt detta som ett hinder när det gäller att åka kollektivt, säger Marie Larsson, vd för Skellefteå Buss

Försöksperioden för avgiftsfria bussresor för personer med barnvagn kommer att pågå mellan 1 september 2020 och 31 mars 2021. Därefter kommer den att utvärderas.

För mer information:
Lorents Burman (S), kommunalråd
Telefon: 070-243 07 00

Marie Larsson, vd Skellefteå Buss
Telefon: 070 - 536 64 84

Kommunstyrelsens beslut att tillåta resenärer med barnvagn att åka gratis på Skellefteås lokalbussar kommer att träda i kraft den 1 september 2020 och inte den 1 mars som tidigare meddelats. Anledningen är att Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, måste fatta ett formellt beslut när det gäller såväl taxor som avgiftsbefrielse.

Läs vidare »

​Tydlighet vid markanvisningar underlättar för Skellefteås tillväxt

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 13:55 CET

Skellefteå kommun har nu tagit fram en policy för markanvisningar. Tydlighet och transparens i markanvisningsprocessen är viktigt för det växande Skellefteås hållbara utveckling. Nu skickas förslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.

– Vi har ett högre tryck idag, det är fler som vill bygga. Därför behöver vi ett mer strukturerat upplägg för markanvisningar, säger Patrik Larsen, Skellefteå kommuns mark- och exploateringschef.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt under en begränsad tid och under givna villkor att förhandla med kommunen om förvärv/köp av ett markområde.

Markanvisningen är ett betydelsefullt verktyg när kommunen ska upplåta mark till intresserade exploatörer som vill vara med och bidra till kommunens utveckling. Det är därför viktigt att anvisningsprocessen är tydlig, transparent och effektiv.

– Exploatörerna ska uppleva att det är tydligt hur kommunen arbetar med att fördela mark. Det ska gå att förutse vad kommunen ställer för krav, förklarar Patrik Larsen.

I Skellefteå kommun är det kommunstyrelsen som fattar beslut om att överlåta och tilldela mark genom markanvisningar till exploatörer. Mark- och exploateringsenheten handlägger ärendena tillsammans med andra berörda verksamheter inom kommunen.

Policyn beskriver bedömningsgrunder vid utvärdering av intresseanmälningar, typer av markanvisningar, avtalstyper, villkor och metoder för markanvisning samt kommunens utgångspunkt vid prissättning. Branschorganisationerna har fått vara med och tycka till om innehållet.

Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott bestämdes att förslaget ska skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande. Genom att kommunen tar ett politiskt beslut om principerna för markanvisning får tjänstemännen stöd i sin handläggning, samtidigt som det blir tydligt för exploatörerna vad som gäller.

För mer information:
Patrik Larsen, mark- och exploateringschef
Tel: 0910-73 72 01 eller 076-793 72 01

Skellefteå kommun har nu tagit fram en policy för markanvisningar. Tydlighet och transparens i markanvisningsprocessen är viktigt för det växande Skellefteås hållbara utveckling. Nu skickas förslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.

Läs vidare »

Nu startar ett härbärge för hemlösa

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 12:01 CET

Skellefteå kommun gick i början av året ut med en upphandling och två anbud kom in. Nu har kommunen skrivit avtal med ett företag om ett härbärge som är öppet året runt. Det är företaget Ayanna Home som driver andra typer av boenden i Sverige och nu vill etablera sig i Norrland. Härbärget finns i en villa i Ursviken och öppnar idag (tisdag).

​Skellefteå kommun arbetar för en rättvis belysningsstruktur

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2020 16:55 CET

Skellefteå kommun vill bygga upp en rättvis belysningsstruktur i byarna som fungerar över tid. Därför vill Samhällsbyggnadsnämnden veta vad berörda i ett urval av byar tycker, och har valt att ta in dem tidigt i processen för att få ett bredare underlag i arbetet med de nya belysningsreglerna. Under måndagens sammanträde beslutade nämnden att begära mer tid av fullmäktige och föreslå att de nya belysningsreglerna presenteras i december.

- Det är viktigare att vi får rättvisa belysningsregler som håller på lång sikt än att vi hastar fram dem, säger Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

De diskussionsunderlag som skickats ut till ett tiotal av kommunens byar har ännu inte diskuterats politiskt. De togs fram av belysningsverksamheten på uppdrag av nämnden för att ha något konkret att utgå ifrån när belysningen för respektive by skulle diskuteras.

– Vi vill veta vad berörda i byarna tycker och tänker kring belysningen innan vi börjar diskutera det i nämnden. Därför valde vi att ha dessa byamöten tidigt i processen, säger Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Under Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 2 mars kommer nämnden att diskutera belysningen utifrån de synpunkter som kommit in från berörda i byarna, men inga beslut kommer att tas. För att få in så många synpunkter som möjligt förlängs svarstiden för synpunkter på diskussionsunderlagen till 29 februari.

- Synpunkterna som lämnas in på vägbelysningen i berörda byar kommer att ge oss värdefull input till arbetet med att ta fram förslag till nya belysningsregler, säger Anders Saadio, chef belysningsverksamheten. För att få till ett gemensamt ramverk för hur belysningen bör se ut i byarna behöver vi se på de enskilda fallen.


Bakgrund

Utanför detaljplanerat område finns inga skyldigheter för kommunen att hålla vägbelysning men fullmäktige har beslutat att det upp till en viss nivå ska finnas belysning även där. På flera håll i Skellefteå kommun behöver den gamla vägbelysningen bytas ut. Elanläggningarna är gamla och en del är byggda på ett sätt som inte är tillåtet längre. På grund av elsäkerhetskrav har kommunen redan tvingats släcka ner enstaka anläggningar i byarna. Men innan ny vägbelysning kan sättas upp behövs nya riktlinjer.

De gamla belysningsanläggningarna sattes upp under småkommunernas tid, varför det ser olika ut i byarna. Under de runt 50 år som gått sedan dessa belysningsanläggningar installerades har dessutom många av byarna förändrats och människor bor inte på samma ställen.


Kontaktpersoner

Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande,
sara.keisu@skelleftea.se,
0730 – 76 41 57

Anders Saadio,
chef belysningsverksamheten,
anders.saadio@skelleftea.se
0910 – 73 50 00

Skellefteå kommun vill bygga upp en rättvis belysningsstruktur i byarna som fungerar över tid. Därför vill Samhällsbyggnadsnämnden veta vad berörda i ett urval av byar tycker, och har valt att ta in dem tidigt i processen för att få ett bredare underlag i arbetet med de nya belysningsreglerna.

Läs vidare »

Extra ersättning till feriepraktikanter inom vård, omsorg och stöd

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2020 11:32 CET

Tio kronor högre timersättning. Det kan de skolungdomar som får feriepraktikplats inom vård, omsorg eller stöd räkna med i sommar.

Feriepraktikplatser är en möjlighet för skolungdomar att få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Det är också ett sätt för kommunen att öka intresset för arbete inom kommunsektorn. Feriepraktiken är i huvudsak förlagd till kommunala arbetsplatser eller till föreningar och ideella organisationer.

Skellefteå kommuns socialnämnd gav i juni 2019 socialkontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda feriearbetande ungdomar något högre lön om de väljer arbete inom vård och omsorg eller stöd och service. Vid torsdagens sammanträde fick socialnämnden information om utfallet.

I december beslutade personalnämnden om 2020 års timersättningar. Den blir 56 kronor per timme inklusive semesterersättning för dem som avslutat grundskolans årskurs 8 och 9. För de ungdomar som avslutat gymnasiets årskurs 1 och 2 blir ersättningen 62 kronor per timme inklusive semesterersättning. De ungdomar som gör sin feriepraktik inom socialkontorets verksamheter Vård och omsorg och Stöd och service kan räkna med en ersättning på 66 kronor respektive 72 kronor per timme.

– Befolkningsutvecklingen är en av de stora utmaningarna för oss, med minskad andel i arbetsför ålder och större andel personer i behov av vård, omsorg och stöd. Den extra slanten till ungdomarna kan vara ett sätt för fler att få upp ögonen för ett framtida jobb inom den sektorn, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86n


Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Tio kronor högre timersättning. Det kan de skolungdomar som får feriepraktikplats inom vård, omsorg eller stöd räkna med i sommar.

Läs vidare »

Fler unga missbrukare – men ökningen planar ut

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2020 11:23 CET

En kartläggning visar att antalet unga missbrukare ökar i Skellefteå. Men jämfört med 2017 har ökningen planat ut.

Vid sitt senaste sammanträde godkände Skellefteå kommuns socialnämnd 2019 års kartläggning av unga missbrukare. Rapporten omfattar personer med missbruk födda 1994 eller senare.

Kartläggning av unga missbrukare är en återkommande aktivitet. I kartläggningen som gjordes 2017 var ökningen stor. Det totala antalet personer som rapporterades in då var 60 procent högre än 2016 och jämfört med siffrorna för tre år bakåt så är det mer än en fördubbling av antalet unika personer. Rapporten 2017 visade på en oroande trend som togs på allvar.

Den senaste undersökningen visar att trenden fortfarande är oroande, eftersom fler unika personer har kartlagts. Men jämfört med den stora ökningen bakåt i tiden har kurvan planat ut. 2019 års kartläggning omfattade 569 unika personer, jämfört med 555 år 2017 och 346 år 2016.

Hasch/marijuana fortsätter att dominera och är den klart dominerande drogen i ungdomskretsar. 2019 års kartläggning visar dock på en liten minskning jämfört med både 2016 och 2017.

Vid socialnämndens senaste sammanträde godkändes kartläggningen av unga missbrukare 2019. Nämnden hanterade även ytterligare ärenden kopplade till unga personers missbruk. Bland annat diskuterades en länsrutin som syftar till tidig upptäckt av risk- eller missbruk hos barn och ungdomar i Västerbotten. Rutinen tydliggör bland annat att primärvården ansvarar för den medicinska bedömningen och drogtest vid behov, medan socialtjänsten ansvarar för utredning vid behov och erbjudande om stöd och hjälp när behov identifierats.

– Missbruket är ett komplext problemområde, där det krävs att många goda krafter samverkar och jobbar förebyggande. Kartläggningen och rutinen bekräftar detta, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.


Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86


Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

En kartläggning visar att antalet unga missbrukare ökar i Skellefteå. Men jämfört med 2017 har ökningen planat ut.

Läs vidare »

Arbetshälsa på schemat när medlemmar i internationellt projekt träffas på Baldergymnasiet

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2020 09:48 CET

Baldergymnasiet i Skellefteå är med i ett europeiskt samarbete för bättre hälsa och välmående för personal inom skola och sociala verksamheter. Med i projektet, som heter Winter, är representanter från Sverige, Finland, Tyskland, Rumänien och Litauen. Nästa vecka träffas deltagarna i Skellefteå.

- Vi ser runt om i Europa hur personal inom skola och sociala verksamheter ofta upplever stress och ohälsa. Det märks till exempel genom sjukskrivningar och att allt färre söker sig till dessa yrken. Det här samarbetet kan vara ett steg i rätt riktning, genom att vi studerar olika goda exempel, säger Camilla Hunesjö, lärare på Baldergymnasiets barn- och fritidsprogram som tillsammans med skolans elevhälsa är med i projektet.

De har haft en första träff i Tyskland. Nästa steg är nu att ha ett möte i Skellefteå. Deltagare kommer hit den 19/1 och stannar till den 25/1.

- Vi kommer bland annat att besöka arbetsplatser och höra hur de jobbar med HR-frågor och vara med på olika hälsofrämjande aktiviteter, säger Camilla Hunesjö.

Exempel på vad deltagarna kommer att få göra under sitt besök i Skellefteå:

 • Workshop om hur vi tar vara på rasterna på jobbet.
 • Workshop där elever berättar om hur de ser på arbetsmiljöns betydelse för dem i framtiden.
 • Vinteraktivitet med åk 3 på barn- och fritidsprogrammet.
 • Vattengympa på Eddahallen som leds av elever från barn- och fritidsprogrammets åk 3.
 • Besök på Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun för att höra om hur de jobbar med personalfrågor och hälsa.
 • Besök i Skellefteå kommuns aktivitetsbaserade arbetsplats.
 • Besök på Utflex förskola i Varuträsk för att höra hur de tänker hälsofrämjande.
 • Utflykt till Örvikens båthus där deltagarna får prova att bada isvak och äta ute på murrika.

Fakta:
Winter står för ”Wellbeing of teachers and educators – statisfaction factors and applicable methods for maintaining and increasing the wellbeing of employes in social-pedagogical education and teaching for staff retention and recruitment”. Projektet finansieras genom ERASMUS+, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Media är varmt välkomna att delta vid någon av aktiviteterna!

För mer information
Camilla Hunesjö,
Telefon: 070 957 27 21.

Baldergymnasiet i Skellefteå är med i ett europeiskt samarbete för bättre hälsa och välmående för personal inom skola och sociala verksamheter. Med i projektet, som heter Winter, är representanter från Sverige, Finland, Tyskland, Rumänien och Litauen. Nästa vecka träffas deltagarna i Skellefteå.

Läs vidare »

​Få en försmak av nya vattnet

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2020 10:42 CET

Det är äntligen dags att börja släppa på vattnet från Skellefteås nya vattenverk. Detta vill Skellefteå kommun uppmärksamma genom att bjuda in alla skelleftebor till Möjligheternas torg för att provsmaka det nya vattnet.

​Socialkontoret planerar effektiviseringar under 2020

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2019 11:13 CET

Socialnämndens verksamheter ska förändra en del av sina arbetssätt under 2020, och därmed minska sina kostnadsökningar motsvarande närmare 67 miljoner kronor. Vid sitt senaste sammanträde fastställde Skellefteå kommuns socialnämnd budgeten för 2020, samt förvaltningens åtgärder för att uppnå ekonomi i balans.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 och plan 2021–2024 får socialnämnden en ramökning för 2020 på 36,9 miljoner kronor. Tillskottet fördelas för att stärka avdelningarnas förutsättningar att klara budget. Vård och omsorg samt Stöd och service får procentuellt mest.

Men budgettillskottet ger inte full kompensation för löne- och prisökning, och det finns heller inget överskott från 2019 att ta med sig till 2020. Därför är inte tillskottet tillräckligt för att bedriva verksamhet i oförändrat skick. Avdelningarna behöver genomföra åtgärder för att motverka ytterligare kostnadsökningar. Det finns behov av effektiviseringar motsvarande 66,6 miljoner kronor för att nå en budget i balans.

Den totala budgeten för socialnämnden omsluter drygt två miljarder kronor. Utöver rambudgeten finns också en investeringsbudget, som för 2020 är fastställd till 5 miljoner kronor. Investeringsmedlen fördelas under året utifrån avdelningarnas önskemål och används vanligtvis till inventarier.

De planerade åtgärderna fördelar sig så här på socialkontorets olika avdelningar:

Vård och omsorg, som står för 54,6 procent av socialnämndens budget, bidrar till bromsad kostnadsökning med 40,5 miljoner. Exempel på effektiviseringar: Förändrat arbetssätt motsvarar 26,9 miljoner (trygghetsskapande teknik inom hemtjänst och VoO-boende, effektivt nattarbete) och minskad sjukfrånvaro motsvarar 5 miljoner.

Stöd och service, med 28,8 procent av den totala budgeten, står för 24,8 miljoner i minskade kostnader (men får också en intäktsökning i form av statlig uppräkning av assistansersättningen motsvarande 1,2 miljoner). Exempel: Generell minskning av bemanning 12 miljoner. Minskad bemanning hemmadagar 7 miljoner.

IFO, individ- och familjeomsorgen, som står för 11,6 procent av den totala budgeten, bidrar med 1,3 miljoner kronor. Pensionsavgångar motsvarar 300 000 kr. Ytterligare förbättring av s.k. hemmaplanslösningar 1 miljon.

Tanken är att ingen medarbetare ska sägas upp från Skellefteå kommun, utan övertaligheten ska lösas med interna tillsättningar. För brukarnas del kommer socialkontoret att fortsätta på den inslagna vägen mot att ytterligare förbättra delaktigheten och egenmakten för brukarna.

– Inom flera av socialkontorets verksamheter pågår utveckling av digitala lösningar som på olika sätt ska förbättra tillvaron för brukarna. Dessutom utvecklas nya, effektivare arbetssätt. Det är en förutsättning för att vi ska klara de utmaningar vi står inför, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Gemensamma tag för förbättrad psykisk hälsa

Socialnämnden och ytterligare tre nämnder i Skellefteå kommun har tillsammans tagit fram en handlingsplan för att arbeta med psykisk hälsa under 2020. Socialnämnden har nu godkänt planen.

Tillsammans med fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden kommer socialnämnden att sätta handlingsplanen ”Uppdrag psykisk hälsa 2019” i verket under 2020. 2 479 276 kr i statliga stimulansmedel är rekvirerade för 2019 men majoriteten av aktiviteterna kommer att pågå under 2020.

Handlingsplanen fokuserar på områdena

 • enskildas delaktighet och rättigheter
 • främjande och förebyggande insatser
 • utsatta grupper.

Tanken är att samverkan och samordning mellan olika aktörer ska fungera mer effektivt, så att den som har behov av stöd verkligen får det och inte riskerar att falla mellan stolarna. Gemensamma satsningar på förebyggande arbete, framför allt på barn och unga, kommer ge resultat långsiktigt.

– Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 70 miljarder kronor om året. Genom att jobba förebyggande och med kompetensutvecklande insatser kan vi minska påfrestningarna för både individ och samhälle, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.


Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26
Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86

Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50
Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12
Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60
Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96
Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Läs vidare »

​600 nya bostäder har gjorts möjliga under 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 10:14 CET

Bygg- och miljönämnden och planverksamheten arbetar för högtryck med den fysiska planeringen för att möta efterfrågan av att bygga i Skellefteå. Ca 600 nya bostäder har möjliggjorts genom de detaljplaner som vunnit laga kraft under året 2019.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Press-och mediestrateg
 • cadmromlliuhnenl.tgihoshrextn@mbskjqelualeajftbjeant.snxeyy
 • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida