H6hkqmd2jkctplbe6qns
Uenihifsz5fpflxnpdju

Plan för nytt arbetstidsavtal inom socialkontoret

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:45 CET

I april 2016 sa fackförbundet Kommunal upp avtalet om periodplanerad arbetstid på socialkontoret i Skellefteå kommun. Sedan dess har representanter från fack och kommun träffats regelbundet för att lyfta frågor kring bemanningsprocessen. Nu är parterna överens om tid- och aktivitetsplan för att nå ett nytt arbetstidsavtal.

Jyp8anpeaos8koyvlrbk

Skräp motsvarande 7 hushållspappersrullar per person och år spolas ned i Skellefteå kommun.

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 10:10 CET

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Skellefteå kommun spolas 68,7 ton (2016) skräp ned i toaletterna varje år.

Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Upphandlingar om konstnärlig gestaltning för Skellefteås kulturhus avbryts

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 09:27 CET

Skellefteå kommun avbryter de tre upphandlingarna kring konstnärlig gestaltning för det kommande kulturhuset. Kommunens intention var att konstnärerna skulle ta sig an både kulturhusets arkitektur och unika koncept gällande såväl innehåll som vision och värdegrund. De inkomna anbuden har olika kvalitéer men inget av dem klarar av att uppfylla alla delar i kravspecifikationen.

Skellefteå kommun bjöd under våren 2017 in konstnärer till en upphandling konstnärlig gestaltning för det kommande kulturhuset enligt enprocentregeln*. Konsten ska förhålla sig till byggnadens arkitektur och bidra till en intressant och trivsam offentlig miljö.

Therese Bäckström Zidohli, projektledare för Kulturhus Skellefteå, ingår i den referensgrupp som har utvärderat de inkomna anbuden:

– Vi har haft en konstruktiv dialog i referensgruppen under processens gång och har kommit fram till att det valda upphandlingsförfarandet inte gett önskat resultat. Kommunen kommer därför att se över förfarandet och omformulera uppdraget för att ge den konstnärliga gestaltningen bättre förutsättningar.

Uppskjuten byggstart ger arbetsro
Therese Bäckström Zidohli förtydligar att omtaget med dessa upphandlingar inte har något att göra med det tidigare beslutet att skjuta upp byggstarten av Skellefteås kulturhus.

– Oavsett om det gäller konst eller något annat måste vi våga göra ett omtag om vi anser att inkomna anbud inte uppfyller våra krav, vilket gäller alla projekt kommunen driver. Nu är det snarare fördelaktigt att byggstarten skjutits upp, annars hade läget varit mer pressat tidmässigt.

*Om enprocentsregeln Enprocentsregeln tillämpas på alla ny- eller ombyggnationer av kommunala lokaler sedan 1962. Regeln innebär att 1% av den projekterade byggkostnaden läggs på konstnärlig gestaltning. Konsten och byggnadens arkitektur ska samspela och bland annat bidra till att forma stadsmiljön.

Skellefteå kommun avbryter de tre upphandlingarna kring konstnärlig gestaltning för det kommande kulturhuset. Kommunens intention var att konstnärerna skulle ta sig an både kulturhusets arkitektur och unika koncept gällande såväl innehåll som vision och värdegrund. De inkomna anbuden har olika kvalitéer men inget av dem klarar av att uppfylla alla delar i kravspecifikationen.

Läs vidare »
Wnpglwaprdtcphafcji2
Mgoc5xgyezerne0gk74z Uenihifsz5fpflxnpdju

Skellefteå står värd för framtidens datadrivna samhälle

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 08:08 CET

Skellefteå har valts som destination när det europeiska samarbetsprojektet CLARITY summerar sitt arbete. Projektet har stöttat EU-länder i arbetet med att skapa framtidens öppna myndigheter.

Xduzzdv560inrik9x7fp
Ok4mechdbnffborho2yg Uenihifsz5fpflxnpdju

Försök med avgiftsfria bussar förlängs och utökas

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 10:12 CEST

Sedan 1 april 2014 pågår en försöksverksamhet med avgiftsfri stadsbuss för de som har rätt till färdtjänst i stadstrafiken. Försöket var från början planerat att pågå under två år men har förlängts i omgångar och nu beslutar socialnämnden att projektet förlängs till 31 december 2018. Dessutom ska nu försöket gälla för bussresor inom hela kommunen och inte bara i stadstrafiken.

Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Örjanshallen byggs om och renoveras

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 08:47 CEST

Nämnden för support och lokaler ger nu förslag till kommunfullmäktige att få påbörja arbetet med att renovera och bygga om Örjanshallen.

Förslaget innebär en kombination av renovering och nybyggnad. Huset där simhallen är idag renoveras. Det blir en ny barnbassäng och det placeras en höj- och sänkbar ”balja” i nuvarande bassäng. Intilliggande tegelbyggnad rivs och här byggs det istället nya kontor och omklädningsrum, samt ny vattenrening.

Hösten 2016 höll kommunen dialoger med invånarna för att ta reda på vad de önskar sig av ett badhus i Skelleftehamn. Sammanfattningsvis gav dialogerna resultat på tre grova inriktningar: en bad- och simanläggning, en renodlad vattensportanläggning eller en blandning av de två förstnämnda.

Support och lokaler har haft i uppdrag att ta fram förslag på hur Örjanshallen kan förbättras utifrån invånarnas önskemål i förhållande till budgeten på 75 miljoner kronor.

– Vi har utrett en mängd olika alternativ och bland annat tittat på konceptanläggningar, privata ägare av badhuset samt utförare och renovering av befintlig anläggning och kommit fram till att detta alternativ är det som bäst kan tillgodose invånarnas önskemål där vi bland annat kan behålla så stor bassängsyta som möjligt, säger Fredrik Nilsson, fastighetschef vid Skellefteå kommun.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige där slutgiltigt beslut förväntas innan årsskiftet. 

Nämnden för support och lokaler ger nu förslag till kommunfullmäktige att få påbörja arbetet med att renovera och bygga om Örjanshallen.

Läs vidare »
Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Vitbergsstugan i Skellefteå rivs

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 08:44 CEST

Sedan slutet av 2011 har Skellefteå kommun haft ute Vitbergsstugan till försäljning, utan att få den såld. Nämnden för support och lokaler föreslår därför att Vitbergsstugan ska rivas på grund av stora kostnader för drift och framtida underhåll.

– Under årens lopp har det funnits olika intressenter, men i slutändan har det inte blivit någon affär, främst på grund av de höga driftskostnaderna. Vidare har en del intressenter fallit bort då den verksamhet de planerat att bedriva inte överensstämt med den inriktning som vi velat se för området, säger Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för support och lokaler.

Nämnden för support och lokaler föreslår att Vitbergsstugan ska rivas, främst på grund av höga kostnader för drift och underhåll. Framtida underhållsbehov uppskattas till ca åtta miljoner kronor. Vidare föreslår nämnden att rivningskostnaden på ca 800 000 kronor ska tas från redan befintligt konto för avyttringar.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige där slutgiltigt beslut förväntas innan årsskiftet.

Sedan slutet av 2011 har Skellefteå kommun haft ute Vitbergsstugan till försäljning, utan att få den såld. Nämnden för support och lokaler föreslår därför att Vitbergsstugan ska rivas på grund av stora kostnader för drift och framtida underhåll.

Läs vidare »
Ersvhd3qt42ebazc79iu
Nibkjfdv07nthdwui4hj Apkdkvbwghuwsqbp3ux6

Northvolts batterifabrik byggs i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 10:15 CEST

Företaget Northvolt har valt Skellefteå som etableringsort för sin planerade batterifabrik. En forskningsverksamhet kommer att förläggas till Västerås. Den totala investeringen fram till år 2023 är beräknad till upp emot 4 miljarder Euro varav merparten kommer att investeras i Skellefteå.

Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Fokus på barnen i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 08:05 CEST

Skellefteå kommun är en av fem utvalda kommuner i Sverige som medverkar i UNICEFs pilotprojekt Barnrättskommun. Arbetet tar avstamp i FN:s barnkonvention som planeras bli svensk lag 2020. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

– Skellefteå kommun har under lång tid drivit ett arbete med olika insatser för underlätta och stimulera ungdomars inflytande i sin vardag. Inte minst genom ungdomsfullmäktige där vi kontinuerligt tar in ungas åsikter inom olika aktuella samhällsfrågor. Men vi strävar hela tiden för att bli bättre och jag ser som en bra möjlighet för oss att ha stöd av UNICEF i vårt vidare arbete, säger Jörgen Svedberg, samordnare för pilotprojektet och demokratilots vid Skellefteå kommun.

Barnkonventionen planeras bli svensk lag under 2020. Det ställer nya högre krav på landets kommuner.

– Med arbetsmodellen för barnrättskommun är tanken att Sveriges kommuner ska utveckla sitt sätt att arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela organisationen, vilket innebär att alla personer som arbetar i en kommun ska känna till barnets rättigheter och ta hänsyn till detta i sitt arbete, säger Katharina Eisen, projektledare för barnrättskommun vid UNICEF Sverige.

I projektet medverkar fyra andra kommuner: Haninge, Enköping, Karlskoga och Degerfors. UNICEF Sverige ska arbeta med kommunerna under två år för att utveckla den svenska modellen ”Child Friendly Cities”, översatt till barnrättskommun. Programmet har tillämpats i hundratals städer runt om i världen sedan 1996.Modellen gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att samarbeta för att utvärdera och förbättra skolor, samhällen och städer.

Kommunens deltagande samordnas av fritidsnämnden genom demokratilotsen, med stöd av nätverket som är knutet till kommunens strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet. De hade ett uppstartsmöte tillsammans med representanter från UNICEF i mitten på oktober 2017. 

Skellefteå kommun är en av fem utvalda kommuner i Sverige som medverkar i UNICEFs pilotprojekt Barnrättskommun. Arbetet tar avstamp i FN:s barnkonvention som planeras bli svensk lag 2020. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs vidare »
Z1cphzlmzssocattv1qq
Ozlpgncdbkfdyns8tw1l Apkdkvbwghuwsqbp3ux6

SAS etablerar nytt reguljärflyg mellan Skellefteå och Malaga

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 11:43 CEST

Den 16 juni 2018 startar flygbolaget SAS en ny reguljär linje mellan Skellefteå och Malaga. Den nya linjen blir SAS enda nuvarande utlandslinje från norra Sverige och Robert Lindberg, vd Skellefteå Airport, gläder sig: – Fantastiska nyheter för Skellefteå och regionen! SAS etablering innebär nya möjligheter för regional utveckling, inte minst för den växande besöksnäringen.

Kontaktpersoner 40 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg och pressansvarig
  • knpehjr.emsundxipcbenbrg@skeqqlleftgtegqa.gjse
  • 070-3933343

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida