Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljar Port of Skellefteå 12,5 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2019 16:15 CET

Port of Skellefteå ska byggas ut för att möta industrinäringens ökade behov. Målet är en effektiv hamn med miljövänliga godstransporter. Nu har Skellefteå kommun beviljats ytterligare medfinansiering på 12,5 miljoner av Europeiska regionala utvecklingsfonden för utvecklingen.

Karin Degerfeldt, funktionschef vid Skellefteå kommun, ser positivt på utvecklingen:

– Port of Skellefteå är en naturlig logistisk knutpunkt för det lokala näringslivet, säger hon och tillägger:

– Utvecklingen går snabbt, därför är det viktigt att hamnverksamheten är framtidsorienterad och ligger steget före för att kunna möta behoven hos företag som utvecklas. I ett växande Skellefteå med ökande godstransporter är sjöfarten en del i lösningen när det gäller hållbara transporter.

Vi ser en framtida efterfrågan på containertrasporter via sjöfarten och behöver förbereda hamnen för detta. Det innebär att det behövs nya ytor för uppställning av containrar men också farledsåtgärder för att kunna ha en kontinuerlig trafik även den mörka vintertiden.

Utvecklar hamnverksamheten

– Under flera år har trenden gått mot att fartygen blir allt större, vilket gör att antalet angörande fartyg i hamnarna inte ökar i samma takt som den totala godsmängden. Att fartygen blir större ställer naturligtvis nya krav på oss som hamn. Vi behöver kunna erbjuda längre och djupare kajer och farledsförbättringar, säger Lars Widelund, hamnchef för Port of Skellefteå.

Skellefteå kommun har nu beviljats ytterligare finansiering motsvarande 12,5 miljoner från Europeiska Regionala utvecklingsfonden för farledsåtgärder och logistikytor som möjliggör containertrafik i hamnen.

Kontaktpersoner:

Lars Widelund, hamnchef, Port of Skellefteå.
Telefon: 0910-73 63 38

Karin Degerfeldt, funktionschef, samhällsbyggnad.
Telefon: 070-699 98 60

Läs vidare »

​Skellefteå först ut i landet - inför specialistbefattning för undersköterskor med fokus på kognitiva sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 13:32 CET

Med stöd av fackförbundet Kommunal tar nu Skellefteå kommuns Vård- och omsorgsavdelning ytterligare ett steg i utvecklingen av en god vård och omsorg. Före nyår införs befattningen Specialistundersköterska kognitiv sjukdom.

ANDTS-undersökningen 2019 - Ökning av alkoholkonsumtionen i nian

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 11:05 CET

ANDTS-undersökningen 2019

Ökning av alkoholkonsumtionen i nian

Årets ANDTS-undersökning redovisar en ökning av alkoholkonsumtionen bland åk 9 elever i Skellefteå kommun.

- Det är fortfarande bra jämfört med riket i övrigt men det är en oroväckande tendens vi ser, förklarar Anna Schönfeldt, drogförebyggare vid FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå).

För 25:e året i rad genomförs den årliga ANDTS-undersökningen i Skellefteå bland årskurs nio på grundskolan och årskurs två på gymnasiet. ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Alkoholvanornas siffror pekar åt fel håll i åk 9

2015 var det 12,7 procent av niondeklassarna i Skellefteå kommun som uppgav att de använt eller använder alkohol (De lägsta siffrorna sedan undersökningen startade 1995). Därefter har siffrorna bara blivit högre när det gäller niornas alkoholvanor. 2018 låg siffrorna på 19 procent och i år landande de på 25 procent. Det innebär att var fjärde niondeklassare i Skellefteå kommun uppger att de använt eller använder alkohol.

- Det är en oroväckande tendens, konstaterar Anna Schönfeldt.
Mer glädjande i årets undersökning är att åk 2 gymnasiets siffror gällande alkoholkonsumtion är de bästa som uppmätts sedan undersökningen startade.

Dopningen sticker ut

Det är inte många individer som håller på med dopning men siffrorna i Skellefteå kommun sticker ut jämfört med Sverige i övrigt. Bland elever i åk 2 gymnasiet är det 2,65 procent som uppger att de håller på (0,65 procent i riket 2018) och 2,25 procent i åk 9 (1 procent 2018 i riket).

- Av de som dopar sig är killarna en klar majoritet, säger Mattias Käller.

Alla är inte lika trygga

Det är fortfarande stora skillnader bland killar och tjejer när det gäller trygghet. Killar är fortfarande betydligt tryggare än vad tjejerna är i samhället.
- Vi känner att det är viktigt att synliggöra det här problemet berättar Mattias Käller och fortsätter:
- Det gäller att man tänker in detta när man bygger och förändrar i en stad, genom att tex. anpassa miljöer så att det inkluderar många olika grupp av individer.

Under de senaste tre åren är de allt fler som känner sig mobbade både innan och under högstadiet, vilket är oroväckande. Där har skolan en viktig roll att jobba med värdegrundsarbete och trygga miljöer.

Spel är tillbaka i undersökningen

Inför årets undersökning har ett S lagts till i namnet för undersökningen som numera heter ANDTS.
- Anledningen är att regeringen har valt att lyfta in spel i sin ANDT-strategi. Därför valde vi att lyfta in det igen, förklarar Mattias Käller.
Senast spel fanns med i undersökningen var 2010.

Vill ni ha ytterligare upplysningar kontakta gärna FRIS arbetsgrupp genom:

Mattias Käller, drogförebyggare FRIS 070-661 02 91
Anna Schönfeldt, drogförebyggare FRIS 070-533 08 28

Årets ANDTS-undersökning som genomförs för 25:e året i rad redovisar en ökning av alkoholkonsumtionen bland åk 9 elever i Skellefteå kommun. - Det är fortfarande bra jämfört med riket i övrigt men det är en oroväckande tendens vi ser, förklarar Anna Schönfeldt, drogförebyggare vid FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå).

Läs vidare »

​Skellefteå leder nytt samarbete för ökad batterikompetens i Europa

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 10:48 CET

Skellefteå kommun leder ett nytt europeiskt samarbete för att öka kompetensen inom tillverkning av batterier i Europa. Totalt deltar 20 organisationer inom 11 länder i projektet som finansieras genom ERASMUS+, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. ALBATTS, som projektet heter, kommer att pågå under perioden 2020–2024 och har en budget på 4 miljoner euro.

För att Europa ska kunna vara en konkurrenskraftig aktör inom en hållbar batteritillverkning behövs kompetens. ALBATTS (Alliance for Battery Technology, Training and Skills) kommer att stödja ett nära samarbete mellan industri och utbildning när det gäller behovet av kompetens och utbudet av utbildningar som täcker hela kedjan i batteriproduktionen, från cellproduktion till batterisystem i stationära och mobila applikationer.

– Vi kommer tillsammans att analysera läget på den arbetsmarknad som just nu håller på att formas, identifiera och definiera nya yrkesroller, matcha utbildningsbehoven med existerande kursplaner och utbildningar, samt forma och testa nya utbildningsstrukturer. Det kan gälla allt från validering av tidigare kompetens till nytt digitalt utbildningsmaterial och nya sätt att designa kurser och bygga kvalifikationer, säger Anders Norberg, projektansvarig vid Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun är projektkoordinator. En industriell rådgivande styrgrupp leds av ACEA som är ett paraplyförbund för den europeiska bilindustrin

– Skellefteå kommun leder projektet mest därför att vi befinner oss, med Northvolts stora etablering, i stormens öga så att säga. Ny och omskolad kompetens behövs i parti och minut här allra först. Nu blir Skellefteås roll som europeisk pilot i klimatomställning och hållbarhet ännu tydligare. Vi vet en del vad vi ger oss in på, vi har bra erfarenhet från liknande projekt sedan tidigare. Vi vill också tillämpa en del nya modeller grundat i aktuell forskning, till exempel så kallad adaptive learning – internetbaserade kurser som anpassar sig efter användaren med hjälp av artificiell intelligens. Det här blir intressant, säger Anders Norberg.

För mer information:
Anders Norberg, projektansvarig Skellefteå kommun
Telefon: 070 – 397 07 38

Gustav Ulander, utredare internationella enheten, Skellefteå kommun
Telefon: 070-238 46 40

Skellefteå kommun leder ett nytt europeiskt samarbete för att öka kompetensen inom tillverkning av batterier i Europa. Totalt deltar 20 organisationer inom 11 länder i projektet som finansieras genom ERASMUS+, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. ALBATTS, som projektet heter, kommer att pågå under perioden 2020–2024.

Läs vidare »

​Förändringar i kollektivtrafiken från januari 2020

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 09:30 CET

Den 13 januari 2020 kommer förändringar att genomföras i Skellefteå kommuns kollektivtrafik. Dessa förändringar omfattar vissa ändrade turer i trafiken, där rutterna på olika sätt dras om. Hösten 2020 kommer fler linjeförändringar att genomföras. Det beslutades vid kommunstyrelsens möte på tisdagen.

- När Skellefteå växer, med företagsetableringar och en förväntad ökad befolkningstillväxt, behövs det här nya systemet för kollektivtrafik som infördes i höstas. Systemet är en viktig grund för kommunens utveckling och den grunden ska vi behålla. Samtidigt har vi sett att systemet har brister. Därför genomför vi vid årsskiftet ett antal förändringar med syftet att fler ska uppleva en större tillgänglighet. Vi har lyssnat på synpunkterna och är glada över att kunna genomföra konkreta förbättringar på kort tid, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

Under hösten har det kommit in en rad synpunkter från allmänheten i Skellefteå kommun. Dessa har bland annat handlat om skoltrafiken och de olika linjernas dragningar i kommunen. I samarbete med en extern konsult har ett antal förändringspunkter tagits fram där vissa turer i trafiken kommer att dras om på olika sätt. När det gäller länstrafikens linjer kan förändringar inte genomföras förrän till hösten 2020. Ambitionen var att lägga tillbaka grundskolans beställningstrafik i linjetrafik redan i januari 2020, för att förbättra tillgängligheten. Detta är dock inte möjligt med så kort varsel, enligt den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM.

- Länstrafiken har tagit del och understött Skellefteå kommun i arbetet med att justera den nya kollektivtrafiken, säger Harriet Söder, vd för Länstrafiken i Västerbotten AB

Men Skellefteå kommuns nya system har redan lett till en rad förbättringar för resenärerna. Det nya systemet når fler av kommunens invånare än det gamla och har gett kortare och snabbare resor för framförallt arbetspendlare. Genom att alla bussar inkommer och avgår vid samma tidpunkter i centrala Skellefteå har det också blivit enklare för resenärerna att anknyta till andra bussar.

- Att införa ett helt nytt kollektivtrafiksystem är en tuff utmaning där det är viktigt att vi behåller grundstrukturen. Men det är lika viktigt att lyssna på och ta in de synpunkter som kommer från invånarna. Genom att genomföra förändringar i två steg, i början på året och till hösten, kan vi förbättra systemet och samtidigt utvärdera det. Det känns positivt att vi snart kan genomföra förändringar som gör skillnad, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna.

Parallellt med de konkreta förändringarna av kollektivtrafiksystemet pågår också en översyn av ringbilssystemet. 

Vill du veta mer, gå in på skelleftea.se/kollektivtrafiken

För mer information:
Lorents Burman (S), kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-243 07 00

Maria Marklund (S), kommunalråd
Telefon: 070-673 11 46

Agneta Hansson (V), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, gruppledare
Telefon: 070-605 77 18

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd och gruppledare
Telefon: 070-307 53 45

Den 13 januari 2020 kommer förändringar att genomföras i Skellefteå kommuns kollektivtrafik. Dessa förändringar omfattar vissa ändrade turer i trafiken, där rutterna på olika sätt dras om. Hösten 2020 kommer fler linjeförändringar att genomföras. Det beslutades vid kommunstyrelsens möte på tisdagen.

Läs vidare »

​Tuffa planeringsförutsättningar för åren 2021-2025

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 16:43 CET

Precis som resten av Sveriges 290 kommuner står Skellefteå inför en rad utmaningar de närmaste åren. Något som märks tydligt i planeringsförutsättningarna för budgeten 2021-2025. Befolkningsutvecklingen, där färre ska försörja fler, bristen på kompetens och en avmattning i konjunkturen är huvudskälen till de tuffare ekonomiska förutsättningarna.

-Med dessa planeringsförutsättningar kommer det att finnas ett mycket begränsat ekonomiskt utrymme för nya reformer. Det är den krassa verkligheten och den gäller trots att vi är en tillväxtkommun med god soliditet. Vi kommer att behöva göra tuffa prioriteringar, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedömer att ett 90-tal kommuner och sju regioner kan komma att gå med underskott redan under 2019, enligt en enkät som gjorts med landets ekonomidirektörer inom kommun och regioner. I ett tjugotal kommuner och i fyra regioner förväntas skattehöjningar inför 2020, enligt SKR:s ekonomirapport för oktober 2019. Men trots att läget är ljusare än så för Skellefteå kommun så kommer ekonomiska krafttag att krävas.

Befolkningsutvecklingen, där en krympande andel av befolkningen i åldersspannet 20-64 år ska försörja en allt större andel äldre men också unga, leder till en sämre ökningstakt för kommunens skatteintäkter samtidigt som kostnaderna ökar. Dessutom brottas Skellefteå kommun, precis som många andra kommuner, med en brist på kompetens. Skellefteå har en arbetslöshet under riksgenomsnittet där de flesta har jobb. Men fler personer i arbetsför ålder behövs för att fylla företagens behov och därför kommer Skellefteå kommun under kommande år att fokusera på att attrahera kompetens. Dessa faktorer, i kombination med en avmattning av konjunkturen där tillväxten dämpas och ger färre arbetade timmar och därmed minskade skatteintäkter, ställer Skellefteå kommun inför utmaningar som kräver sparsamhet och god hushållningsförmåga.

-Vi måste ta ansvar för dagens kostnader och inte skjuta över dem på kommande generationer. Därför har vi satt ett mål för den långsiktiga betalningsförmågan, vår soliditet, på 60 procent. Överskottet i verksamheten ska motsvara 1-2 procent av skatteintäkterna och lånetaket för varje invånare är fortsatt 40 000 kronor. Kommunalskatten förblir oförändrad, säger Maria Marklund (S), kommunalråd.

Skellefteå är en tillväxtkommun. Något som givetvis ger Skellefteå ett bättre utgångsläge än många andra kommuner när Sverige nu står inför ett normaliserat konjunkturläge. Men att vara en tillväxtkommun kräver investeringar och där har Skellefteå kommun gjort stora satsningar under de senaste åren. Investeringar i skolor, vattenförsörjning, kulturhus och sporthallar är av största vikt för att det växande Skellefteå ska kunna attrahera nya företag och invånare. Behovet av investeringar kommer att vara fortsatt högt liksom behovet av kloka prioriteringar. Skellefteå kommun måste skapa utrymme för viktiga investeringar infrastruktur som gator, vägar, bostäder, en ny hamn, avlopp, elnät och bostäder.

I planeringsförutsättningarna för budgetåret 2021-2025 finns inga ramökningar inlagda. Istället kommer den fortsatta budgetprocessen att visa vilka verksamheter som eventuellt får en utökad ram.

- Jämfört med många andra kommuner har vi ett bra utgångsläge med ett stort intresse från människor som är nyfikna på Skellefteå och företag som vill etablera sig här. Men precis som alla andra kommuner behöver vi hushålla med våra resurser och ta ansvar för de utmaningar vi står inför, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, och tillägger

- När det gäller befolkningsutvecklingen så är vi alltid försiktiga i planeringsförutsättningarna. Prognoserna är oftast baserade på historiska data och säger därmed inte så mycket om framtiden. När vi planerar inför framtiden jobbar vi alltid med olika framtidsscenarier, även om vi vet att vi nu står inför stora förändringar med tanke på pågående företagsetableringar.

Planeringsförutsättningarna ska fastställas av kommunfullmäktige 17 december 2019.


För mer information:

Lorents Burman (S), kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-243 07 00

Maria Marklund (S), kommunalråd
Telefon: 070-673 11 46

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
Telefon: 070-608 89 69

Precis som resten av Sveriges 290 kommuner står Skellefteå inför en rad utmaningar de närmaste åren. Något som märks tydligt i planeringsförutsättningarna för budgeten 2021-2025. Befolkningsutvecklingen, där färre ska försörja fler, bristen på kompetens och en avmattning i konjunkturen är huvudskälen till de tuffare ekonomiska förutsättningarna.

Läs vidare »

​Ny innovation kan öka delaktigheten för eleven

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 15:26 CET

Robbit är en ny digital innovation som gör det möjligt för elever som av olika anledningar inte kan vistas på skolan att vara delaktiga på distans. Eleverna bygger själva ihop roboten och styr den enkelt från en surfplatta eller dator. “Vi kan stötta eleven i uppgifter och eleverna kan samarbeta och ta hjälp av varandra”, berättar Anders Skog, grundskollärare Skellefteå kommun.

Robbit har utvecklats av Skellefteå kommun i samarbete med statliga forskningsinstitutet RISE och nu testar elever och personal på Bureskolan tekniken.

- En av fördelarna med Robbit är att eleverna kan 3D-printa skalet och bygga ihop roboten själva på plats. Det krävs därför inga transporter eller lagerplats för själva produkten, säger Elisabeth Lindström, samordnare fjärrundervisning Skellefteå kommun.

Robbit består av en telefon, ett 3D-printat skal och en micro:bit. Eleven som befinner sig hemma eller exempelvis på lasarettet kopplar upp sig mot Robbit och kan sedan styra roboten och delta i klassrummet genom att prata med klasskamrater, skriva texter, räcka upp handen och ställa frågor.

-Till exempel kan det ju finnas en elev som är sjuk och inte får utsättas för smitta. Då kan det här vara ett sätt att delta fast man inte är på plats, säger Elisabeth Lindström, samordnare fjärrundervisning Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun jobbar i stor utsträckning med att undervisningen ska vara tillgänglig för alla. Här är digitalisering och nya innovationer viktiga verktyg.

Se när elever och personal på Bureskolan testar tekniken.

Se filmen om Robbit: https://youtu.be/rS8wiphLviM


För mer information kontakta:

Elisabeth Lindström, samordnare fjärrundervisning
elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se
Telefon: 070-372 48 21

Anders skog, lärare Bureskolan
anders.skog@skelleftea.se
Telefon: 070-242 14 20

Robbit är en ny digital innovation som gör det möjligt för elever som av olika anledningar inte kan vistas på skolan att vara delaktiga på distans. Eleverna bygger själva ihop roboten och styr den enkelt från en surfplatta eller dator. “Vi kan stötta eleven i uppgifter och eleverna kan samarbeta och ta hjälp av varandra”, berättar Anders Skog, grundskollärare Skellefteå kommun.

Läs vidare »

Skellefteå kommun diplomeras till barnrättskommun

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 12:05 CET

Skellefteå kommun diplomeras till barnrättskommun


Skellefteå kommun diplomeras till barnrättskommun som en av fem kommuner i Sverige enligt UNICEF Sveriges modell.
- Det har varit fantastiskt roligt att samarbeta med UNICEF Sverige och att Skellefteå kommun nu blir diplomerad barnrättskommun, säger Jörgen Svedberg, demokratilots och koordinator för barnrättsarbetet i Skellefteå kommun.


Under åren 2017 – 2019 har ett pilotprojekt pågått tillsammans med UNICEF Sverige och fyra andra kommuner i Sverige, ett arbete som bestått i att ta fram ett koncept för en barnrättskommun.
- Under den här tiden har vi bland annat testat och utvecklat UNICEF:s Sveriges modell för stärkt barnrätt, gjort en nulägesanalys och haft en politikerutbildning, berättar Jörgen Svedberg.

Kommunövergripande nätverk
I Skellefteå kommun finns ett kommunövergripande nätverk - barnrättsgruppen. Den har varit knuten till kommunens strategi för barn och ungas inflytande och delaktighet som har varit drivande i arbetet.
- Vi har dessutom lång erfarenhet och upparbetade metoder för att öka barns delaktighet och inflytande, berättar Jörgen Svedberg.

Barn och ungdomars livssituation
En kartläggning av nuläget hos barn och ungdomars livssituation i Skellefteå kommun, LUPP, har gjorts. Det arbetet har gått vidare och just nu genomförs en dialog med politiker och unga i olika skolor inför ungdomsfullmäktige nästa år.

För mer information:
Jörgen Svedberg, demokratilots Skellefteå kommun
Telefon: 070-563 53 35

Skellefteå kommun diplomeras till barnrättskommun som en av fem kommuner i Sverige enligt UNICEF Sveriges modell. - Det har varit fantastiskt roligt att samarbeta med UNICEF Sverige och att Skellefteå kommun nu blir diplomerad barnrättskommun, säger Jörgen Svedberg, demokratilots och koordinator för barnrättsarbetet i Skellefteå kommun.

Läs vidare »

​Skellefteå bland de bästa i Europa på tillgängligt stadsliv

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2019 13:41 CET

Idag har Skellefteå tagit emot det europeiska tillgänglighetspriset Access City Awards 2019. Skellefteå kom på tredje plats i Europa när det gäller att förbättra tillgängligheten i stadslivet.

B​yskeskolan minskade matsvinnet -och det håller i sig

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 13:22 CET

Varje år slängs minst en miljon ton matavfall i Sverige. För att börja kasta mindre mat anordnade Byskeskolan förra vintern en matsvinnstävling – ett initiativ som ett år senare fortfarande gör skillnad. 

- Jag märkte hur eleverna började påminna varandra om att ta mindre portioner, känna efter och sedan hämta mer ifall de fortfarande var hungriga, berättar Stina Dahlgren, kock på Byskeskolan.

Eleverna i Byskeskolans matråd ville göra något för att minska mängden mat som kastas i onödan och föreslog en tävling. Högstadiet tävlade mot de yngre klasserna i låg- och mellanstadiet. Varje dag vägdes tunnorna med matsvinn för att se vilket lag som kastat minst. Under en dag kunde skolans 350 elever kasta så lite som 4 kilo, alltså ungefär 11,5 gram per elev.

- Förr behövdes två kärl för matrester, men under tävlingen minskade det så att vi klarade oss med ett kärl, säger Stina Dahlgren.

Den positiva trenden håller i sig även ett år efter tävlingens slut.

- Än idag klarar vi oss med ett kärl för mat som slängs från tallriken, konstaterar Stina Dahlgren.

När tävlingen var slut kunde de yngre klasserna koras som vinnare. Vinsten var att få bestämma matsedel under en vecka utifrån olika alternativ.

Under tävlingen jobbade elever och lärare samtidigt i klasserna med frågan om hur vi kan minska matsvinnet och engagemanget har inte tagit slut bara för att tävlingen gjort det.

- Det fortsätter att komma andra förslag på hur vi kan göra måltiderna mer hållbara. Det handlar om allt från att köpa närproducerat till att anordna dagar med enbart vegetariska rätter och att satsa på fräschare salladsbufféer som lockar fler att äta mer grönt, berättar läraren Veronica Dahlberg.

Den överblivna maten som inte hamnar på tallriken försöker bespisningspersonalen ta tillvara på. Vissa rester kan användas som mellanmål och annat kan frysas ner och serveras under lovveckor och till middag på ett äldreboende.

För mer information kontakta:
Veronica Dahlberg, lärare Byskeskolan
Veronica.dahlberg@skelleftea.se
Telefon: 070-2297366

Varje år slängs minst ett ton matavfall i Sverige. För att börja kasta mindre mat anordnade Byskeskolan förra vintern en matsvinnstävling – ett initiativ som ett år senare fortfarande gör skillnad.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 68 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press-och mediestrateg
  • caasroqelixwnemz.trthozereabn@azskcnelgrlefrftepeamp.skteel
  • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida