Kammarrätten ger Skellefteå kommun rätt om hotellinvesteringen

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2019 18:46 CET

Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och gick på kommunens överklagandeskäl när det gäller kommunens beslut om hotellinvesteringen i kulturhuset. Kammarrätten anser att kommunfullmäktiges beslut är i enlighet med kommunallagen och att kommunen inte ägnat sig åt spekulativ verksamhet.

- ­Det är givetvis ett väldigt glädjande beslut. Även om vi anser att vi haft ordentligt på fötterna i frågan så är det naturligtvis värdefullt att kammarrätten slår fast att beslutet är i enlighet med kommunallagen, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun.

I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att det kommunala bolaget Skellefteå Industrihus skulle investera i hotelldelen i kulturhuset. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Luleå som upphävde kommunfullmäktiges beslut. Skellefteå valde då att överklaga beslutet till kammarrätten som nu alltså ger Skellefteå kommun rätt.

Kammarrätten har tagit fasta på att kulturhusprojektet handlar om att uppföra en specifik byggnad, alltså hotellet, som skall samverka med kulturhuset, och att närheten mellan byggnaderna ska möjliggöra en viss typ av verksamhet. Kammarrätten menar vidare att hotellkapaciteten inte är relevant i förhållande till det som kommunen vill åstadkomma med kulturhusprojektet. Det har inte funnits något allvarligt menat initiativ från näringslivet att investera i det specifika projektet. Sambandet mellan kulturhuset och hotelldelen, de förväntningar som besökande gäster har vid deltagande vid större evenemang samt bristen på enskilda initiativ gör att kommunens beslut att godkänna investeringen är laglig, menar kammarrätten.

- Att kammarrätten inte heller anser att vi ägnat oss åt spekulativ verksamhet känns också väldigt betryggande. Vi förstod tidigt att en hotelldel i anslutning till kulturhuset skulle vara viktigt och att vi var tvungna att agera eftersom det inte fanns några allvarligt menade initiativ från näringslivet, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

För mer information, kontakta:

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
Telefon: 0706-08 89 69

Lorents Burman (S), kommunalråd
Telefon: 0725-66 86 88

​Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och gick på kommunens överklagandeskäl när det gäller kommunens beslut om hotellinvesteringen i kulturhuset. Kammarrätten anser kommunfullmäktiges beslut är i enlighet med kommunallagen och att kommunen inte ägnat sig åt spekulativ verksamhet.

Läs vidare »

​Skellefteå kommun anmäler enligt Lex Maria – fördröjd vård efter fallskador

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2019 15:09 CET

Skellefteå kommun lämnar idag in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller att skador på höft och i munnen inte upptäckts i tid efter ett fall i vård och omsorgsboende.

Bedömningar av sjuksköterska och läkare hade genomförts efter fallhändelsen men först när en infektion i munnen tillstötte fyra dygn senare skickades den boende in till sjukhus. Personen fick tillbringa tio dagar i slutenvård efter höftoperation och behandling med antibiotika. En månad senare avlider personen i sitt boende.

Skellefteå kommun har utrett händelsen och planerat åtgärder för att minska risken för att liknande situationer ska hända igen. Detta har bland annat lett till rutiner för akut omhändertagande vid fallskada, och att säkerställa följsamhet till befintliga besluts- och kommunikationsstöd.


För ytterligare frågor, kontakta:
Louise Lundholm
MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Skellefteå Kommun
073-0604133

Skellefteå kommun lämnar idag in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller att skador på höft och i munnen inte upptäckts i tid efter ett fall i vård och omsorgsboende.

Läs vidare »

Slumpvisa alkohol- och drogtester införs på försök i Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2019 10:48 CET

Vid måndagens sammanträde i personalnämnden fattades beslutet att på försök införa slumpvisa alkohol- och drogtester på anställda inom Skellefteå kommuns verksamhet under perioden 1 maj 2020 tom 31 december 2021. Även vid nyanställningar kommer alkohol- och drogtester att genomföras under försöksperioden.

- Det övergripande syftet är att uppnå trygga och säkra miljöer för både våra medarbetare och invånare. Vi vill också visa att vi menar allvar då vi säger att Skellefteå kommuns arbetsplatser ska vara drogfria. Det handlar om att säkerställa att individer som är påverkade av alkohol eller droger inte utsätter sig själva, kollegor eller invånare för risker, säger Maria Marklund (S), ordförande i personalnämnden.

I början av 2019 initierades en utredning om ett eventuellt införande av drogtester inom Skellefteå kommun. Kommunledningskontoret utredde frågan som visade att det finns lagstöd för alkohol- och drogtester och att det är möjligt att genomföra dessa slumpmässigt bland redan anställda och vid nyanställningar. I maj 2019 fick kommunledningskontoret i uppdrag av personalnämnden att fördjupa utredningen kring hur och i vilken omfattning testerna ska genomföras. Då utredningen visar att det finns lagstöd för testerna har personalnämnden alltså beslutat att genomföra slumpvisa alkohol- och drogtester på försök.

- Förutom drogfria och trygga arbetsplatser vill vi skapa möjligheter att på ett tidigt stadium upptäcka personer som använder droger så att de kan få adekvat vård och rehabilitering. När det gäller nyanställningar vill vi kunna genomföra tester så att vi inte anställer personer som skulle kunna utsätta kollegor och invånare för risker, säger Maria Marklund.

Utredningen har lagt stort fokus på hur den enskilda individens integritet ska skyddas. Vilka som väljs ut för test sker slumpvis och uppgifterna är endast kända för den som utför provtagningen och för den arbetsgivarrepresentant som bistår med informationen. Testerna genomförs avskilt och den slumpvis utvalde har rätt att få information och ställa frågor om testet.

Kommunledningskontoret har nu i uppdrag att ta fram riktlinjer för alkohol- och drogtesterna innan försöket startas. En första utvärdering av försöket kommer att ske senast i oktober 2021.


För mer information:
Maria Marklund (S), personalnämndens ordförande
Telefon: 070 - 6731146

Vid måndagens sammanträde i personalnämnden fattades beslutet att på försök införa slumpvisa alkohol- och drogtester på anställda inom Skellefteå kommuns verksamhet under perioden 1 maj 2020 tom 31 december 2021. Även vid nyanställningar kommer alkohol- och drogtester att genomföras under försöksperioden.

Läs vidare »

Marie Larsson ny vd för Skellefteå Buss

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2019 09:00 CEST

Marie Larsson blir ny vd för det kommunala bolaget Skellefteå Buss AB. Hon kommer närmast från tjänsten som avdelningschef för Kvalitet och förnyelse på Skellefteå kommun och tillträder sin tjänst i början av 2020.

Nominering: Skellefteå en av Europas bästa på tillgängligt stadsliv

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 16:25 CEST

Nu är det klart att Skellefteå är en av sex städer i Europa som nominerats till det europeiska tillgänglighetspriset Access City Awards 2019.

– I konkurrens med ungefär 50 andra europeiska städer, som i sin tur tävlat med flera andra städer i sina egna länder, har den europeiska juryn kommit fram till att Skellefteå ligger i framkant med vårt arbete för förbättrad tillgänglighet i stadslivet. Det är mycket glädjande och givetvis en stark uppmuntran för oss att fortsätta utvecklas, säger Alexandra Sundberg, delaktighetssamordnare på Skellefteå kommun.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tydliggör att alla människors delaktighet, oavsett funktionalitet, är en mänsklig rättighet. Tanken bakom priset är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma tillgång till stadens miljöer som andra. Priset ges till en stad som på ett tydligt och varaktigt sätt har förbättrat tillgängligheten i grundläggande delar av stadslivet och som har konkreta planer på fortsatta förbättringar.

– Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning handlar dels om den fysiska utformningen, men minst lika mycket om attityder och kunskap för att skapa social tillgänglighet, förklarar Alexandra Sundberg och tillägger att en del av Skellefteås framgång är ett nära samarbete med funktionsrättsrörelsen.

Skellefteå har i sin ansökan lyft fram de digitala lösningarna, som skapar möjligheter till större självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Förutsättningen är att lösningarna utvecklas nära slutanvändarna och med tillgänglighet i åtanke.

– I vår kommun finns en tydlig och politiskt förankrad funktionshinderspolitisk strategi, Ett Skellefteå för alla. Förbättrad tillgänglighet innebär varaktiga ekonomiska och sociala fördelar för städerna, det är en grund för ett hållbart samhälle. Dessutom finns ett stort marknadsvärde, konstaterar Skellefteås kommunalråd Lorents Burman.

Prisceremonin för Access City Awards sker 29 november i Bryssel. 2017 fick Skellefteå ett hedersomnämnande.

Mer information:

Alexandra Sundberg, delaktighetssamordnare Skellefteå kommun
Telefon: 073-841 72 07

Fakta:

Om Access City Awards: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141

Om Rådet för förebyggande av funktionshinder: http://www.skelleftea.se/kommun/kommunens-organisation/radgivande-organ/radet-for-forebyggande-av-funktionshinder---raff

Nu är det klart att Skellefteå är en av sex städer i Europa som nominerats till det europeiska tillgänglighetspriset Access City Awards 2019.

Läs vidare »

Kommunledningar ska få mer insyn i mellanbygdens näringsliv

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 10:06 CEST

Att bättre förstå den verklighet, de utmaningar och den tillväxtpotential som finns i Robertsfors norra del och i Skellefteå kommuns södra del. Det är syftet med de företagsbesök som Skellefteås och Robertsfors kommunledningar kommer att genomföra under torsdagen den 24 oktober.

- Samverkan mellan företag i mellanbygden är inget nytt. Samtidigt behövs mer stöd för att främja tillväxt och snabba på utvecklingen och därför vill vi att kommunledningarna ska få en större insikt i och kunskap om mellanbygdens förutsättningar och utmaningar, säger Olof Norberg, näringslivsansvarig på Robertsfors kommun.

Det finns många exempel på samarbeten över kommungränserna. AR Bygg har exempelvis ett femårsavtal med träförädlingsföretaget Martinsons när det gäller byggstommar och på livsmedelssidan har Akkra Invest gått in med riskkapital i Burträsk slakteri.

- Vi kommer att ägna förmiddagen åt trä- och byggsektorn och titta närmare på branschen för livsmedelsförädling på eftermiddagen. Givetvis kommer vi att belysa de lokala nätverken här men också de regionala, nationella och internationella nätverk som finns, säger Olof Norberg.

Till lunchen har en rad företag som gör affärer över kommungränsen bjudits in. Olof Norberg hoppas att det kan ge representanterna för Skellefteås och Robertsfors kommuner insikter i näringslivets verklighet och behov på ett djupare plan.

- Det jag hoppas på är bättre insikt i vilket stöd som behövs för att snabba på utvecklingen i området. Att vi tillsammans med Skellefteå hittar de samverkansformer som är nödvändiga för ökad tillväxt och ett gott näringslivsklimat.

För mer information

Olof Norberg, näringslivsansvarig, Robertsfors kommun
Telefon: 070-611 17 00

Program:

09:00 Svenska Dynor Flarken

11:00 Norrlandsvagnar, Bygdsiljum

12:30 Lunch Westmans cafe, Bygdsiljum

13:30 Martinsons

15:00 Fika, Lövånger kyrkstad

16:30 Hemfärd


Att bättre förstå den verklighet, de utmaningar och den tillväxtpotential som finns i Robertsfors norra del och i Skellefteå kommuns södra del. Det är syftet med de företagsbesök som Skellefteås och Robertsfors kommunledningar kommer att genomföra under torsdagen den 24 oktober.

Läs vidare »

Förslag till förändrad taxa för vatten och avlopp

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 15:05 CEST

Skellefteå kommuns samhällsbyggnadsnämnd föreslår en höjning av taxan för vatten och avlopp. Höjningen blir ungefär 50 kr i månaden per hushåll, och gäller från 1 januari 2020.

– Tidigare har avgiften legat på en jämförelsevis låg nivå. Skellefteås va-verksamhet har stora utmaningar, vi behöver göra – och gör – stora satsningar. Dessa åtgärder gör att va-taxan behöver justeras, säger Sara Keisu (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Att samhällsbyggnadsnämnden nu föreslår en höjning hänger ihop med de investeringar i va-verksamheten som är tätt förknippade med Skellefteås pågående tillväxt. Bland annat har 600 miljoner kronor investerats i en helt ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen. Den satsningen är helt nödvändig för det växande Skellefteå.

Men även den befintliga infrastrukturen är i starkt behov av underhåll.

– Behovet av förbättringar och investeringar är stort. Det gäller alla kommunala va-anläggningar, såväl vattenverk, avloppsreningsverk som va-ledningsnätet, säger Stefan Johansson, avdelningschef för Vatten och avfall.

Taxehöjningen för en normalvilla blir cirka 616 kronor per år, eller ungefär 51 kronor per månad. För en lägenhet i flerbostadshus blir höjningen cirka 50 kronor i månaden.

Ytterst är det kommunfullmäktige som tar beslutet om den nya va-taxan.


Kontaktpersoner

Sara Keisu, (S) ordförande samhällsbyggnadsnämnden, 0730-76 41 57
Stefan Johansson, avdelningschef Vatten och avfall, 070-224 15 84

Skellefteå kommuns samhällsbyggnadsnämnd föreslår en höjning av taxan för vatten och avlopp. Höjningen blir ungefär 50 kr i månaden per hushåll, och gäller från 1 januari 2020.

Läs vidare »

Två internationella träutställningar till Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 08:42 CEST

Två internationella utställningar om trä och träbyggande landar under hösten och vintern i Skellefteå, närmare bestämt i Stadshusets långa utställningskorridor. Utställningarna undersöker på olika sätt hur arkitektur och design kan ta sig uttryck i materialet trä.

De två utställningarna Woodland Sweden och Plots Prints Projections – Displaced invigs den 22 oktober kl. 13 -17. Invigningen börjar i Stadshuset och fortsätter med inspirerande seminarier på Stadshotellet.

- Det gläder mig stort att dessa utställningar nu landar hos oss. De passar bra i tiden för oss i Skellefteå som ligger i framkant när det gäller modernt träbyggande och hållbart byggande överlag, säger Harriet Wistemar, kommunarkitekt, Skellefteå kommun.

Intresset för att trä ska ersätta andra material i byggandet ökar. Och frågan är såväl klimatmässig och politisk som arkitektonisk. Arkitektur och design kan belysa och hjälpa till att problematisera utvecklingen av hållbart skogsbruk, trätraditioner och träteknologier. Med detta som utgångspunkt har Sveriges Arkitekter producerat utställningarna i samarbete med Svenska Institutet, Svenskt Trä och Folkhem / Arvet.

-Träbyggande och intresset för träarkitektur bara ökar. Eftersom det finns många miljöfördelar att bygga i trä vill vi uppmuntra och sprida goda exempel, något vi gör genom dessa utställningar, säger Tove Wallsten, arkitekt SAR/MSA och utställningsansvarig och producent på Sveriges Arkitekter.

I Stadsparken utanför Stadshuset står även en tillfällig träpaviljong som en del av utställningarna. Arkitekt är In Praise of Shadows och paviljongen är uppförd av Arvet och Martinsons.

-Vi är väldigt glada över att få skänka den här paviljongen tillsammans med Martinsons som en gåva till alla Skellefteåbor. Den står här som en symbol över hur svensk innovationskraft inom träbyggnad och inte minst en fantastisk lösning på klimatfrågan nu tar världen med storm, säger Sandra Frank, medgrundare till bostadsutvecklingsföretaget Arvet.


Fakta utställningarna

Plots Prints Projections – Displaced skapades för arkitekturbiennalen i Venedig 2018 och består av ett antal specialproducerade träinstallationer av 7 yngre svenska arkitektkontor. Efter avslutad utställning på Biennalen reser nu utställningen vidare genom Sverige, från Malmö i söder till Skellefteå i norr.

Woodland Sweden visar framstående exempel på modern svensk träarkitektur i olika former. Utställningen togs fram för att visas internationellt och visas nu äntligen i Sverige – med Skellefteå Kulturhus som ett av exemplen på spännande nutida träarkitektur.

Utställningarna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Sveriges arkitekter, Trästad Sverige, Träbyggnadskansliet, Svenskt trä och Arvet. Skellefteå står värd för dem mellan 22 oktober 2019 och 6 januari 2020.

Inbjudan till invigningen den 22 oktober samt hela eftermiddagens program finns på www.skelleftea.se/trastad. Välkomna!


Kontaktpersoner

Harriet Wistemar, kommunarkitekt, Skellefteå kommun

harriet.wistemar@skelleftea.se, 070-254 63 03

Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg, Skellefteå kommun

Britt-inger.olofsson@skelleftea.se 070-242 79 19

Två internationella utställningar om trä och träbyggande landar under hösten och vintern i Skellefteå, närmare bestämt i Stadshusets långa utställningskorridor. Utställningarna undersöker på olika sätt hur arkitektur och design kan ta sig uttryck i materialet trä.

Läs vidare »

Skellefteå kommun högt rankad bland landets kommuner

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2019 13:52 CEST

Enkätundersökningen Kritik på teknik visar att Skellefteå kommun i jämförelse med samtliga deltagande kommuner, ligger högt rankad inom många områden.

ÅVC-kort ger tillgång till återvinningscentralen i Bureå

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2019 13:49 CEST

På Bureå återvinningscentral införs från och med 14 oktober  2019 möjligheten att med ett så kallat ÅVC-kort nyttja återvinningscentralen under tid den är stängd och obemannad. ÅVC-kortet ger tillgång till Bureå ÅVC söndagar till och med torsdagar mellan klockan7 på morgonen och 22 på kvällen.

För att få tillgång till ÅVC-kortet måste personen i fråga vara myndig, folkbokförd i Skellefteå kommun eller äga  en fastighet som betalar renhållningsavgift i Skellefteå kommun. Som "nyckel" till grinden på återvinningscentralen används körkort eller annat kort som enheten tillhandahåller. Detta kort aktiveras efter en obligatorisk utbildning på anläggningen.

– Att möjliggöra åtkomst utanför bemannad ordinarie öppettid blir ett bra sätt för att utöka tillgängligheten på de lite mindre återvinningscentralerna. Vi kan då också nyttja resurserna mer effektivt, säger Sara Keisu ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

På anläggningen har ett antal åtgärder utförts för att möjliggöra tjänsten ÅVC-kort. Bland annat nytt inpasseringssystem, uppdelad yta för farligt avfall och kameraövervakning under de obemannade tiderna.

– Genom att de som ansöker om ÅVC-kort ska genomgå en utbildning ser vi stora möjligheter till utökad kunskap hos våra invånare. Det kommer indirekt medföra att vi kan klättra uppför avfallstrappan. Det leder till mer kunskap, bättre sortering och ett utökat miljötänk säger Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef på avfallsenheten Skellefteå kommun.

Ändrade öppettider från och med januari 2020.

Från januari 2020 ändras öppettiderna på återvinningscentralen i Bureå till dagtid, måndag och onsdag kl. 07-16 samt lördagar varannan vecka under sommarperioden. Vår tanke är att vi då ska ha utbildat och fortsatt utbilda ett större antal personer som har tillgång övriga tider via sitt ÅVC-kort.

Mer information

www.skelleftea.se/ÅVC-kort

Sara Keisu, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Mail: sara.keisu@skelleftea.se
Telefon: 0730764157

Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef avfall
Mail: agneta.lanttoforsgren@skelleftea.se
Telefon: 0910-73 78 70

På Bureå återvinningscentral införs från och med 14 oktober 2019 möjlighet att nyttja återvinningscentralen under tid den är stängd och obemannad. ÅVC-kortet ger tillgång till Bureå ÅVC söndagar till och med torsdagar mellan klockan 07.00-22.00.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 68 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press-och mediestrateg
  • casoroeoliovnekw.ttvhoyurecbn@uiskwyelgmlemwftfneapi.smaezm
  • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida