Följ Skellefteå kommun

​Socialkontoret planerar effektiviseringar under 2020

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2019 11:13 CET

Socialnämndens verksamheter ska förändra en del av sina arbetssätt under 2020, och därmed minska sina kostnadsökningar motsvarande närmare 67 miljoner kronor. Vid sitt senaste sammanträde fastställde Skellefteå kommuns socialnämnd budgeten för 2020, samt förvaltningens åtgärder för att uppnå ekonomi i balans.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 och plan 2021–2024 får socialnämnden en ramökning för 2020 på 36,9 miljoner kronor. Tillskottet fördelas för att stärka avdelningarnas förutsättningar att klara budget. Vård och omsorg samt Stöd och service får procentuellt mest.

Men budgettillskottet ger inte full kompensation för löne- och prisökning, och det finns heller inget överskott från 2019 att ta med sig till 2020. Därför är inte tillskottet tillräckligt för att bedriva verksamhet i oförändrat skick. Avdelningarna behöver genomföra åtgärder för att motverka ytterligare kostnadsökningar. Det finns behov av effektiviseringar motsvarande 66,6 miljoner kronor för att nå en budget i balans.

Den totala budgeten för socialnämnden omsluter drygt två miljarder kronor. Utöver rambudgeten finns också en investeringsbudget, som för 2020 är fastställd till 5 miljoner kronor. Investeringsmedlen fördelas under året utifrån avdelningarnas önskemål och används vanligtvis till inventarier.

De planerade åtgärderna fördelar sig så här på socialkontorets olika avdelningar:

Vård och omsorg, som står för 54,6 procent av socialnämndens budget, bidrar till bromsad kostnadsökning med 40,5 miljoner. Exempel på effektiviseringar: Förändrat arbetssätt motsvarar 26,9 miljoner (trygghetsskapande teknik inom hemtjänst och VoO-boende, effektivt nattarbete) och minskad sjukfrånvaro motsvarar 5 miljoner.

Stöd och service, med 28,8 procent av den totala budgeten, står för 24,8 miljoner i minskade kostnader (men får också en intäktsökning i form av statlig uppräkning av assistansersättningen motsvarande 1,2 miljoner). Exempel: Generell minskning av bemanning 12 miljoner. Minskad bemanning hemmadagar 7 miljoner.

IFO, individ- och familjeomsorgen, som står för 11,6 procent av den totala budgeten, bidrar med 1,3 miljoner kronor. Pensionsavgångar motsvarar 300 000 kr. Ytterligare förbättring av s.k. hemmaplanslösningar 1 miljon.

Tanken är att ingen medarbetare ska sägas upp från Skellefteå kommun, utan övertaligheten ska lösas med interna tillsättningar. För brukarnas del kommer socialkontoret att fortsätta på den inslagna vägen mot att ytterligare förbättra delaktigheten och egenmakten för brukarna.

– Inom flera av socialkontorets verksamheter pågår utveckling av digitala lösningar som på olika sätt ska förbättra tillvaron för brukarna. Dessutom utvecklas nya, effektivare arbetssätt. Det är en förutsättning för att vi ska klara de utmaningar vi står inför, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Gemensamma tag för förbättrad psykisk hälsa

Socialnämnden och ytterligare tre nämnder i Skellefteå kommun har tillsammans tagit fram en handlingsplan för att arbeta med psykisk hälsa under 2020. Socialnämnden har nu godkänt planen.

Tillsammans med fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden kommer socialnämnden att sätta handlingsplanen ”Uppdrag psykisk hälsa 2019” i verket under 2020. 2 479 276 kr i statliga stimulansmedel är rekvirerade för 2019 men majoriteten av aktiviteterna kommer att pågå under 2020.

Handlingsplanen fokuserar på områdena

  • enskildas delaktighet och rättigheter
  • främjande och förebyggande insatser
  • utsatta grupper.

Tanken är att samverkan och samordning mellan olika aktörer ska fungera mer effektivt, så att den som har behov av stöd verkligen får det och inte riskerar att falla mellan stolarna. Gemensamma satsningar på förebyggande arbete, framför allt på barn och unga, kommer ge resultat långsiktigt.

– Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 70 miljarder kronor om året. Genom att jobba förebyggande och med kompetensutvecklande insatser kan vi minska påfrestningarna för både individ och samhälle, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.


Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26
Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86

Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50
Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12
Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60
Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96
Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.