Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu hävs kokningen i Skellefteå

Idag beslutade bygg- och miljönämnden i Skellefteå att häva kokningsrekommendationen, som nu hävs i två etapper. För alla i och kring centralorten hävs kokningen från midnatt (6 september).

För de som bor norr om Skellefteå och inom industriområdet för Rönnskärsverken hävs kokningen den 19 september. De områdena innefattar bland annat Kåge, Boviken, Frostkåge, Östanbäck, Ostvik, Ersmark, Kusmark och ett flertal privata VA-föreningar.

Bygg- och miljökontorets rapport visar att avloppsvatten har kommit ut i närheten av vattenintaget till vattenverket Abborren. Föroreningarna har sedan hamnat i vattenverket och vidare ut i dricksvattenledningarna.

– Utifrån våra uppgifter kan ingen specifik smittkälla pekas ut säger Göran Åström, förvaltningschef för bygg- och miljökontoret. Utan det finns flera tänkbara källor som tillsammans, eller var för sig, kan ha varit orsaken.

– Idag finns det bokfört kostnader för 8,3 miljoner, men kommunens slutnota beräknar vi kommer att uppgå till cirka tio miljoner kronor, sägerKristina SundinJonsson, kommunchef i Skellefteå kommun.

På grund av vattenparasiten har Skellefteå kommun sedan 18 april arbetat ihärdigt med alla åtgärder.

– Till skillnad mot Östersund har vi aldrig hittat några Cryptosporidier, men ända från början har vi utgått från att smittkällan är dricksvattnet, sägerKristina SundinJonsson. Sedan vi fick kännedom om detta har vi gjort allt i vår makt för att lösa problemet samtidigt som vi tittat på möjliga orsaker. Vi har också försökt vara så öppna som möjligt med information för såväl våra medborgare som våra turister.

Aktiviteterna i kommunen har skett på många olika plan samtidigt, och övriga Sverige har följt utvecklingen i Skellefteå med intresse. Många utomstående har redogjort för händelseförloppet under vattenparasitens framfart. Media har rapporterat fortlöpande, och mediebilden av krisen har beskrivits i en medieanalys. Men någon samlad bild – och bedömning – av hur kommunen agerat finns inte.

– Skattebetalarna har rätt att veta hur vi har skött oss, förklararKristina SundinJonsson. För oss är det viktigt att kvalitetssäkra vårt arbete. Vi arbetar med att ständigt hitta förbättringar, och då är det viktigt att utvärdera hur verksamheterna har klarat den här speciella situationen som ett Cryptosporidiumutbrott innebär, avslutarKristina SundinJonsson.

Därför har kommunen beställt en oberoende revisonsgranskning som handlar om hela processen. Där ska allting granskas – från den första larmrapporten fram till friskförklaringen av vattnet.

Skellefteå lasarett utreder vidare
Trots att åtgärder vidtogs i våras med att rätta till en felkoppling i vattenledningsnätet på Skellefteå lasarett visar prover från dagvattenledningar att det finns förekomst av bakterier. Halterna har minskat, men inom landstinget kommer man nu att intensifiera felsökningsarbetet.

– En ny handlingsplan är framtagen för att identifiera felkällor. Under de närmaste två veckorna kommer vi systematiskt att gå igenom vattenledningssystem från tre äldre bostadshus och två system som går tvärs över sjukhusområdet, säger Anna-Carin Dahlberg, fastighetschef i Västerbottens läns landsting.

Det VMA (viktigt meddelande till allmänheten) med uppmaningen att koka vattnet, som aktiverades den 19 april, upphör att gälla från och med midnatt 110905.

Dock kvarstår kokningsrekommendation för de invånare som bor norr om Solbackens handelsområde, Kåge, Ostvik, Östanbäck, Ersmark, Kusmark samt inom Rönnskärsverkens industriområde och som får sitt vatten från Abborrverket

– Det finns i nuläget ingen anledning att tro att vi får en ny anstormning av fall med Cryptosporidier, men vi har inom sjukvården beredskap att snabbt upptäcka en ökning av insjuknade. Bland annat kommer vi att följa statistiken över samtal till 1177 sjukvårdsrådgivningen som handlar om magsjukesymtom, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Fakta om orsakerna till utbrottet
Bygg- och miljökontoret har identifierat flera olika orsaker till utbrottet.

  • Dagvattenutlopp strax nedströms vattenverket. SMHI:s spridningsberäkningar har inte entydigt visat att vatten från utloppet genom bakströmmar kan nå intaget, men möjligheten kan inte uteslutas.
  • Dagvattenutlopp vid Nordanå. Felaktiga kopplingar från avloppsledningsnätet till dagvattennätet har hittats och nu åtgärdats dels inom Skellefteå lasaretts område och dels vid en privat fastighet. Mängderna av avloppsvatten är svåra att uppskatta, men det är ett kontinuerligt utsläpp som varit under en längre tid och inte vid ett enskilt tillfälle.
  • Bräddning vid pumpstationen vid Klintforsån. På grund av stopp i en avloppsledning har en okänd mängd avloppsvatten släppts ut och transporterats via Klintforsån vidare ut i Skellefteälven.
  • Ytterligare avloppspåverkan i Klintforsån. Vattenprover som tagits i Klintforsån visar på tidvis höga bakteriehalter från stadsdelen Brännan och ned till utloppet i älven. Dykarinspektion av ledningsnätet i ån har inte visat på något läckage. Enligt uppgifter från tekniska kontoret har det förekommit tillfällen då vatten från avloppsbrunnar bräddat ut i ån.
  • Ökade bakteriehalter efter dricksvattenberedning. Analyser av bakteriehalten i råvatten kontra färdigberett dricksvatten indikerar att beredningen av dricksvatten börjar fungera sämre från och med november 2010.
  • Mekaniska delar ur funktion i beredningsprocessen. Vid bygg- och miljökontorets besök den 15 juni framkom att det funnits flera omrörare i sedimentationsbassängen som varit ur funktion, vilket kan ha försämrat den kemiska fällningen i vattenverket.
    Höjd larmgräns för grumlighet. En hög grumlighet kan tyda på att avskiljningen av partiklar i vattnet inte fungerat tillfredsställande och att avskiljningen av parasiter därmed också kan ha blivit sämre.

Mer information:
Kristina SundinJonsson, kommunchef i Skellefteå kommun, 070- 608 89 69
Göran Åström, förvaltningschef, bygg- och miljökontoret, 070-583 58 30
Anna-Carin Dahlberg, fastighetschef, Västerbottens läns landsting, 070-339 22 58
Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting, 070-969 51 40

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden