Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Folkhälsan prioriteras

Socialnämnden prioriterar folkhälsan och beslutade att föreslå ytterligare ett mål som ska prioriteras i folkhälsopolitiska programmet. Som nytt prioriterat mål föreslår socialkontoret mål 11, ”minskat bruk av tobak, alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade skador av överdrivet spelande”. Detta ligger i linje med det kommunalt antagna alkohol- och drogpolitiska programmet som på så vis kan få ett ökat genomslag även som folkhälsofråga.

På folkhälsorådets uppmaning ska kommunens nämnder redovisa hur respektive nämnd hanterat och planerar att hantera de områden i det folkhälsopolitiska programmet som prioriteras. Det folkhälsopolitiska programmet omfattar 11 målområden. För 2009 och 2010 är följande mål prioriterande: delaktighet och inflytande i samhället, ekonomisk och social trygghet, trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor och säkra livsmedel.

Socialkontoret har under året arbetat med många aktiviteter som stödjer de prioriterade målen. Här är några exempel.

  • Delaktighet och inflytande: exempelvis ökad tillgänglighet genom kundtjänst för information och vägledning om verksamheten för medborgarna från och med 2009-02-02, brukarråd har etablerats inom personlig assistans 2009, bemötandeutbildning av all handikappomsorgens personal har genomförts 2009 i syfte att öka brukarnas egenmakt, under 2009 har sex hemtjänstområden fått utbildning i genomförandeplaner. Under 2010 kommer hela äldreomsorgen utbildas i genomförandeplaner och arbetssättet införs i hela verksamheten.
  • Ekonomisk och social trygghet: exempelvis drivs ett projekt att hjälpa ungdomar som har avslutat gymnasiesärskolan att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Egentligen ligger hela socialnämndens verksamheter inom detta område.
  • Trygga och goda uppväxtvillkor: exempelvis har barnens delaktighet ökat i utredningar genom att metoden barns behov i centrum (BBIC) används, Centrum för kvinnofrid har startat.
  • Ökad fysisk aktivitet och goda matvanor: exempelvis har hälsocoach startat inom handikappomsorgens boenden för socialpsykiatri, aktiviteter för äldre på boendena har genomförts, det har både varit balansgymnastik i grupp samt andra aktiviteter i grupp och enskilt. Ett projekt för fallprevention, riktat mot äldreboenden genomfördes 2009. Ett skriftligt material har tagits fram. Projektet handlar om att medvetandegöra risker för fall och öka kunskap och förståelse för hur risker kan förebyggas.
  • Säkra livsmedel: exempelvis har kvaliteten och kompetensen runt måltiderna på äldreboendena höjts.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden