Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Socialnämnden fortsätter sin satsning på tidiga insatser för att förebygga ohälsa

En utökad satsning på stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående, samt på arbete som motverkar ofrivillig ensamhet hos äldre. Det beslutade socialnämnden under torsdagens sammanträde.

Detta går helt i linje med socialnämndens strävan att i större utsträckning arbeta för tidiga, förebyggande och inkluderande insatser, säger Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande.

Stöd till anhöriga

Socialkontoret har flera riktade stöd till anhöriga som vårdar eller stöttar sin närstående som exempelvis är långvarigt sjuk eller äldre, har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Efter att socialnämnden tagit del av översynen av kommunens anhörigstöd beslutade nämnden att:

avdelningen Stöd och service ska inrätta en anhörigkonsulenttjänst,
för att kommunen ska ha en sammanhållande funktion som arbetar med anhöriga till personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Denna anhörigkonsulent kommer att komplettera den befintliga anhörigkonsulenten på Vård och omsorg, vars främsta ansvar är inom äldre- och demensområdet.

socialkontoret ska utreda riktlinjerna för anhörigbidraget,
och bland annat se över möjligheterna att justera ålderskrav, ersättningsnivåer och utbildning. Anhörigbidrag kan kombineras med stöd från hemtjänst eller annan insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Utredningen av bidraget ska säkerställa att anhörigbidraget fördelas på ett bra sätt och att de som får bidraget även garanteras ett bra stöd i form av exempelvis utbildning.

De anhöriga är otroligt viktiga och för att kunna vara ett bra stöd för sin närstående kan de i sin tur behöva olika typer av stöd och avlastning. Våra beslut syftar till att säkra att anhöriga får rätt stöd i rätt tid, säger Iosif Karambotis.

Motverka ofrivillig ensamhet hos äldre

Under 2023 arbetade Skellefteå kommun fram ett upplägg för hälsosamtal med äldre, i syfte att förebygga ohälsa och ofrivillig ensamhet. 25 seniorer fick detta strukturerade hälsosamtal vilket uppskattades mycket.

Nu vill socialnämnden söka två statsbidrag för 2024 som möjliggör:

  • fortsatta hälsosamtal med äldre som inte har biståndsprövade insatser idag,
  • riktade förebyggande samtal med äldre som har vissa insatser från kommunen.

Syftet med samtalen är att seniorer i Skellefteå i tidigt skede ska få information om hälsofrämjande aktiviteter och om olika sorters stöd för att motverka ofrivillig ensamhet och stärka sina möjligheter till ett hälsosamt åldrande.

Ett multiprofessionellt team kommer att arbeta uppsökande och erbjuda hälsosamtal som utgår från såväl friskfaktorer som riskfaktorer. I de fall riskfaktorer uppmärksammas ska man även sätta in åtgärder, till exempel genom att gå in med rehabiliterande insatser.

Genom att satsa på förebyggande arbete kan vi förekomma problem i ett tidigt skede eller till och med innan de uppstår och därigenom minska ohälsan hos våra invånare, säger Iosif Karambotis.

Bakgrund

Stöd till anhöriga

Cirka var femte vuxen person i landet ger omsorg till en närstående och en majoritet av dessa är i förvärvsaktiv ålder. Syftet med stödet till anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Med rätt stöd kan den anhöriga få en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar.

Vissa av socialkontorets stödinsatser är biståndsprövade, som anhörigbidrag och korttidsvistelse, medan andra stöd ges utan biståndsbeslut, exempelvis deltagande i anhöriggrupp, rådgivning och enskilda stödsamtal.

Förutom de anhöriggrupper som nämnts ovan, erbjuder socialkontoret även stöd i form av gruppträffar och enskilda stödsamtal för anhöriga till personer med olika typer av missbruk samt till vårdnadshavare som behöver stöd i sin föräldraroll.

Ofrivillig ensamhet bland äldre

Forskning visar att det finns olika riskfaktorer kopplade till ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Exempel på sådana riskfaktorer är förlusten av en partner, minskat socialt nätverk, nedsatt funktionsförmåga, psykisk ohälsa och dålig ekonomi. Risken för att uppleva känslor av ensamhet kan minskas genom sysselsättning med aktiviteter som känns meningsfulla och som främjar samhörighet och delaktighet.

Eftersom ensamhet kan vara omgärdad av ett stigma är det inte säkert att den äldre personen söker hjälp och stöd, eller vet att man kan få stöd för detta. För att fånga upp äldre personer som upplever ofrivillig ensamhet kan det därför behövas uppsökande verksamheter, som kan identifiera behov och introducera den äldre personen för olika typer av stöd.

Kontaktpersoner

Iosif Karambotis (S), ordförande socialnämnden: 072-249 92 26

För mer bakgrund och fakta:

Maria Pahlberg, verksamhetsutvecklare, 070-233 36 19

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden