Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Skellefteå kommun inrättar visselblåsarfunktion

Skellefteå kommun inrättar en visselblåsarfunktion för att förebygga och motarbeta allvarliga oegentligheter som exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv eller olämplig bisyssla inom kommunorganisationen. Visselblåsarfunktionen kan användas av såväl kommunens medarbetare som invånare och tanken är att funktionen ska förstärka och komplettera befintliga kanaler. Ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen utreds av en extern part.

- Att inrätta en visselblåsarfunktion är viktigt för att förhindra att allvarliga oegentligheter får fäste i organisationen. Funktionen är ett komplement då de ordinarie vägarna som går via chefer och högre ansvariga inte fungerar. Därför är visselblåsarfunktionen viktig ur ett demokratiskt perspektiv för att bibehålla och stärka förtroendet för vår verksamhet, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

Visselblåsarfunktionen innebär att både invånare och medarbetare ska kunna anmäla en förtroendevald, en chef eller annan nyckelperson som man misstänker har begått ett allvarligt fel som inte går att hantera öppet inom organisationen. Anmälan kan också riktas mot medarbetare som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem.

Funktionen används vid misstanke om exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten kan också anmälas.

Anmälningar som rör den här typen av oegentligheter skickas vidare till ett externt företag som utreder och ger förslag på åtgärder. Skellefteå kommun utreder alltså inte dessa allvarliga oegentligheter själv.

- Det kan vara viktigt att påpeka att visselblåsarfunktionen inte är till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den ska heller inte användas till att rapportera känsliga HR-frågor. Om det inte känns bra att prata med chefen eller chefens chef om dessa frågor kan man istället vända sig till sin HR-funktion eller någon facklig företrädare, säger biträdande förhandlingschef Maria Berggren som är ansvarig och kontaktperson för visselblåsarfunktionen.


Fakta visselblåsarfunktionen:

  • Syftet med Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion är att en medarbetare eller invånare anonymt ska kunna anmäla en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Skellefteå kommun som misstänks ha begått ett allvarligt fel som det inte är möjligt att hantera öppet inom organisationen. Anmälan omfattar också medarbetare inom Skellefteå kommun som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.
  • De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.
  • Visselblåsarfunktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering eller liknande.
  • Anmälningar som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen går till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag på åtgärder.
  • Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas till berörd förvaltning för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder.
  • Anmälan bör inte innehålla känslig information om andra personer som politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning. Detta eftersom alla inkomna handlingar räknas som allmän handling och kan begäras ut.
  • Anmälan kan göras anonymt men det är möjligt att ange kontaktuppgifter till det externa företaget som utreder anmälan om man vill lämna ytterligare information. Anmälaren förblir dock alltid anonym mot Skellefteå kommun.

För mer information om funktionen: www.skelleftea.se/visselblasarfunktion


För mer information:

Maria Berggren, biträdande förhandlingschef och ansvarig och kontaktperson för visselblåsarfunktionen.
Tel: 070 – 240 92 99

Kristina Sundin Jonsson. Kommundirektör
Tel: 070 – 608 89 69

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden