Gå direkt till innehåll
Skellefteå kommun har blivit beviljad ett så kallat stadsmiljöavtal på 89,5 miljoner av Trafikverket för byggandet av den nya bron över älven, omvandlingen av Parkbron samt anläggandet av två nya gång- och cykelvägar till Bergsbyns industriområde.
Skellefteå kommun har blivit beviljad ett så kallat stadsmiljöavtal på 89,5 miljoner av Trafikverket för byggandet av den nya bron över älven, omvandlingen av Parkbron samt anläggandet av två nya gång- och cykelvägar till Bergsbyns industriområde.

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun får 89,5 miljoner för att förbättra för gående och cyklister

Skellefteå kommun har blivit beviljad ett så kallat stadsmiljöavtal på 89,5 miljoner av Trafikverket för byggandet av den nya bron över älven, omvandlingen av Parkbron samt anläggandet av två nya gång- och cykelvägar till Bergsbyns industriområde.

Regeringen har i den Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 avsatt 1 miljard kronor årligen till stadsmiljöavtalen som alla kommuner har rätt att söka. Ett stadsmiljöavtal består av två delar, dels de åtgärder som kommunen söker medfinansiering för, dels motprestationer i form av åtgärder som kommunen själv ska utföra.

- De här åtgärderna, både det vi har blivit beviljade bidrag för samt våra egna motprestationer, sätter Skellefteås tydliga ambition om hållbara resmönster i fokus. Det handlar om att styra biltrafiken till stadsdelens utkanter och samtidigt skapa bättre förutsättningar för de som väljer att gå och cykla med nya och sammankopplade förbindelser, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd, Skellefteå kommun.

Som motprestation förväntas Skellefteå kommun följa sina planer för sammanhängande stråk för gående och cyklister i och genom Centrala stan: bygga gång- och cykelbana längs med Södra Lasarettsvägen, och vidare söderut längs den nya Karlgårdsbron som fortsätter vidare längs den "nya gatan" söder om bron. Detta kopplas till befintligt stråk längs Krukmakargatan och fortsätter västerut mot Campus med en ny gång- och cykelbana längs med Bockholmsvägen. Parkbron, görs om till en gång- och cykelbro, och norrut byggs en ny gång- och cykelbana längs med Stationsgatan.

Andra motprestationer är att stärka upp gångstråket längs Trädgårdsgatan förbi kulturhus Sara och upp mot resecentrum samt förverkliga detaljplanen för Södra Sunnanå med plats för 500 bostäder. Dessutom ska man genomföra en resvaneundersökning. Motprestationerna har olika tidsramar men den sista ska vara färdigställd 2026.

Den snabbaste utvecklingen sker just nu i de östra delarna av centrala Skellefteå där Bergsbyns industriområde växer med flera nyetablerade företag parallellt. Detta kommer att öka antalet pendlare i området. Sammanhållna cykelstråk mellan Centrum och Bergsbyns industriområde är en förutsättning för att hålla nere biltrafiken.

- Ett nytt industriområde, där människor inte redan har ett väl invant resebeteende, är en bra förutsättning att redan från början kunna styra resandet mot gång- och cykeltrafik. Med ett väl utbyggt gång- och cykelnät är förväntningarna att många ska välja cykeln som ett naturligt och enkelt färdmedel till och från arbetet, säger Sara Keisu (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.


För mer information:

Evelina Fahlesson (S), kommunalråd, Skellefteå kommun
Telefon: 0910-73 76 10

Sara Keisu (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå kommun
Telefon: 073-076 41 57

Lars Hedqvist, planeringschef, Skellefteå kommun
Telefon: 0910-73 46 20

Fakta

Skellefteå kommun har fått stöd för följande åtgärder som leder till ökad andel persontransporter cykeltrafik (stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna för genomförda åtgärder):

 • Ny bro över Skellefteälven, ansökt belopp 145 miljoner (50 %), fick 72,5 miljoner (25 %). Klart innan 2024.
 • Parkbron – ombyggnad till gång- och cykelbro, ansökt belopp 2 miljoner (50 %), fick 2 miljoner (50 %). Klart innan 2025.
 • Gång- och cykelbanor till Bergsbyns industriområde, ansökt 15 miljoner (50 %), fick 15 miljoner (50 %). Klart innan 2024.

Förutsättningar för stöd är att kommunen genomför motprestationer som bidrar till hållbara transporter och/eller ökat bostadsbyggande. De motprestationer som ska genomföras inom ramen för stadsmiljöavtalet är:

 1. Detaljplan för bostadsbyggande Södra Sunnanå. Antagen oktober 2026.
 2. GC-bana längs med Södra Lasarettsvägen. Klart november 2022.
 3. GC-bana på södra sidan av ny bro över Skellefteälven. Klart oktober 2023.
 4. GC-bana längs med Bockholmsvägen. Klart oktober 2026.
 5. GC-bana längs med Stationsgatan. Klart oktober 2025.
 6. Gångstråk längs med norra delen av Trädgårdsgatan. Klart juni 2023.
 7. Resvaneundersökning. Klar innan 2027.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer som leder till:

 • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
 • hållbara godstransportlösningar.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter.

Läs mer fakta om stadsmiljöavtalet här: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Relaterat innehåll

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden