Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Många tänkbara orsaker till utbrottet i Skellefteå

På måndag behandlas bygg- och miljökontorets redovisning av deras arbete och slutsatser i bygg- och miljönämnden. Rapporten visar att avloppsvatten har kommit ut i närheten av vattenintaget till vattenverket Abborren. Föroreningarna har sedan hamnat i vattenverket och vidare ut i dricksvattenledningarna.

- Utifrån våra uppgifter kan ingen specifik smittkälla pekas ut säger Göran Åström, förvaltningschef för bygg- och miljökontoret. Utan det finns flera tänkbara källor som tillsammans, eller var för sig, kan ha varit orsaken.

 Bygg- och miljökontoret har identifierat flera olika orsaker till utbrottet.

  • Dagvattenutlopp strax nedströms vattenverket. SMHI:s spridningsberäkningar har inte entydigt visat att vatten från utloppet genom bakströmmar kan nå intaget, men möjligheten kan inte uteslutas.
  • Dagvattenutlopp vid Nordanå. Felaktiga kopplingar från avloppsledningsnätet till dagvattennätet har hittats och nu åtgärdats dels inom Skellefteå lasaretts område och dels vid en privat fastighet. Mängderna av avloppsvatten är svåra att uppskatta, men det är ett kontinuerligt utsläpp som varit under en längre tid och inte vid ett enskilt tillfälle.
  • Bräddning vid pumpstationen vid Klintforsån. På grund av stopp i en avloppsledning har en okänd mängd avloppsvatten släppts ut och transporterats via Klintforsån vidare ut i Skellefteälven.
  • Ytterligare avloppspåverkan i Klintforsån. Vattenprover som tagits i Klintforsån visar på tidvis höga bakteriehalter från stadsdelen Brännan och ned till utloppet i älven. Dykarinspektion av ledningsnätet i ån har inte visat på något läckage. Enligt uppgifter från tekniska kontoret har det förekommit tillfällen då vatten från avloppsbrunnar bräddat ut i ån.
  • Ökade bakteriehalter efter dricksvattenberedning. Analyser av bakteriehalten i råvatten kontra färdigberett dricksvatten indikerar att beredningen av dricksvatten börjar fungera sämre från och med november 2010.
  • Mekaniska delar ur funktion i beredningsprocessen. Vid bygg- och miljökontorets besök den 15 juni framkom att det funnits flera omrörare i sedimentationsbassängen som varit ur funktion, vilket kan ha försämrat den kemiska fällningen i vattenverket.
  • Höjd larmgräns för grumlighet. En hög grumlighet kan tyda på att avskiljningen av partiklar i vattnet inte fungerat tillfredsställande och att avskiljningen av parasiter därmed också kan ha blivit sämre.

Bygg- och miljökontoret ska nu fortsätta att följa arbetet med de åtgärder som tekniska kontoret genomför för att säkerställa att avloppsvatten inte kan avledas på ett sätt som kan orsaka skada på människor och miljö. Bygg-och miljökontoret ska också följa upp åtgärder som vidtas av andra verksamheter och fastighetsägare.

Samtal pågår också om tillägg och utökning av kontroll och provtagning vid Abborrverket och reningsverket på Tuvan. Ett tillägg skulle kunna vara regelbunden analys av parasiter för att få en tidig indikation att smittan finns i samhället.

 

  • Genom de redovisade åtgärderna är en del av staden närmast vattenverket väl undersökt, säger Göran Åström. Och det är ett arbete som ska fortsätta i andra stadsdelar. Den här undersökningen visar också på ett behov av mer tillsyn på ledningsnäten och kontroll av pumpstationer och brunnar samt bättre rutiner och rapportering.

Vid en presskonferens på måndag i samband med bygg- och miljönämndens sammanträde kommer även deltagare från olika kommunala verksamheter att vara med. En separat pressinbjudan skickas ut för den.

 

Mer information:

Göran Åström
Förvaltningschef för bygg-och miljökontoret
Skellefteå kommun
Observera! Göran är bortrest torsdag och fredag, och är bara tillgänglig på telefon 070- 583 58 30 och säkrast vid cirka 9.30, lunch 12-13, 14.30 och efter klockan 16 idag.

Mona Stenberg
Pressinformatör
Skellefteå kommun

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden