Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunen växlar upp omvandlingen – förslag till budget och plan 2023-2027

Skellefteå kommun håller en fortsatt hög investeringstakt och ökar kommunens investeringsbudget till nästan 6 miljarder kronor fram till 2027. Liksom de senaste åren är det den starka tillväxten och befolkningsökningen som gör att kommunen behöver hålla tempot uppe när det gäller byggandet av skolor, förskolor och satsningar på infrastruktur. Inför budgetåret 2023 har den största delen av driftutrymmet avdelats för vård, omsorg och stöd som får ett tillskott på 100 miljoner kronor. Även den pedagogiska verksamheten får ett större drifttillskott på 90 miljoner kronor.

För innevarande år och budget- och planperioden 2023-2027 ökar Skellefteå kommun sin investeringsbudget med över 2 miljarder kronor, från runt 4 miljarder kronor till nästan 6 miljarder kronor. Detta för att kunna genomföra de investeringar i bland annat skolor, förskolor och övrig infrastruktur som krävs för att möta den pågående befolkningsökningen.

- Vi befinner oss mitt i den unika samhällsomvandlingen med fortsatt hög tillväxt och en arbetslöshet som är långt under riksgenomsnittet. Befolkningsökningen börjar ta fart ordentligt och därför måste vi fortsätta att ta höjd för de investeringar som krävs. Men precis som tidigare är det viktigt att skapa en långsiktig hållbarhet i finanserna och därför kommer kommunen även fortsättningsvis att hålla en relativt hög egenfinansiering av sina investeringar. Vi klarar detta genom årliga avskrivningar på befintliga tillgångar och genom att vi genererar årliga överskott på mellan 2-3 procent under planperioden, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

  Under planperioden kommer investeringsbudgeten för den pedagogiska verksamheten att öka med 850 miljoner kronor, från 650 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor. Tillväxten leder till fler barn och unga i Skellefteå vilket kräver fler förskolor och skolor. På södra sidan av älven finns ett behov av fler skolor och man kommer under kommande planperiod av inleda arbetet med en utbyggnad av Sunnanåskolan. Det har även avsatts medel för skolinvesteringar i Skelleftehamn där det just nu pågår en utredning av förutsättningarna. Även en ny gymnasieskola kommer att byggas söder om Norrvalla där den första etappen ger plats för 750 elever. Den pedagogiska verksamheten kommer också att få ett utökat driftutrymme på 90 miljoner kronor för att hantera kostnadsökningarna inom verksamheten.

  - Vi kommer också att satsa på högre utbildning, forskning och innovation. Här blir Arctic Center of Energy en viktig pusselbit för att ge bra förutsättningar för vuxenutbildningar i allmänhet och för processindustrin i synnerhet. Vuxenutbildningen spelar en viktig roll för omställningen på arbetsmarknaden när Skellefteå växer och utvecklas, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Skellefteå och fortsätter

  - Vi kommer också att göra en stor satsning på vård och omsorg där socialnämnden får ett drifttillskott på 100 miljoner kronor vilket är det största för ett enskilt år i kommunens historia. Av dessa 100 miljoner ska 70 miljoner gå till löner och särskilda satsningar. Det är en lika viktig som välförtjänt satsning på de som varje dag tar hand om våra äldre och sköra, säger Evelina Fahlesson.

  När det gäller exploatering och markförvärv kommer de 500 miljoner kronorna i liggande plan att utökas med ytterligare 700 miljoner kronor vilket ger en total investeringsbudget på 1,2 miljarder kronor. Under planperioden 2023-2027 planeras nya industriområden i Bergsbyn och på Sörböle samtidigt som 1 000 nya bostäder ska färdigställas varje år från 2022 och de närmast kommande åren. 10 miljoner kronor kommer också att skjutas till samhällsbyggnadsnämndens driftsbudget för att stärka det framtida underhållet av de utbyggnader som sker. För infrastruktursatsningar på vatten och avlopp, gång- och cykelvägar, gator, vägar, avfallshantering och Port of Skellefteå finns redan 2 miljarder kronor i liggande plan. Nu tillförs ytterligare 300 miljoner kronor. Här ingår bland annat en utbyggnad av vattenförsörjningen i Lövånger och Bureå.

  - Social och klimatmässig hållbarhet går som en röd tråd genom såväl våra satsningar som våra verksamheter. För att främja cyklandet och cykelpendlandet i Skellefteå kommer vi därför att satsa 70 miljoner kronor på en utbyggnad av gång- och cykelbanenätet. De nya industriområdena ska också genomsyras av hållbarhet samtidigt som vi fortsätter arbetet med att göra Port of Skellefteå till en fossilfri hamn, säger Evelina Fahlesson.

  Hand i hand med Skellefteå kommuns vision ”En hållbar plats för en bättre vardag” går också satsningar på ett rikt kultur- och fritidsliv som ger människor möjlighet till en aktiv och utvecklande fritid. I befintlig plan finns redan 60 miljoner avsatta till en ny fotbollshall på Norrvalla. Nu skjuts 40 miljoner kronor till projektet för att kunna bygga en fullstor hall.

  - Det går inte att nog betona vikten av ett bra, varierat och mångfacetterat utbud av kultur, fritid och friluftsaktiviteter i en kommun, för folkhälsa, för trivseln och för stoltheten. Detta kommer vara än mer betydelsefullt i och med den enormt snabba omställningen som vi står inför. Därför vill vi även fortsättningsvis vara en kommun som verkligen satsar inom detta område, i samarbete och dialog med föreningsliv, våra invånare och då inte minst ungdomarna. I Skellefteå kommun ska det vara nära till ett varierat utbud av aktiviteter och grönområden, säger Joakim Wallström (V), gruppledare och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.


   Fakta: budget- och planperioden 2022-2027

   Utbildning

   • Investeringsbudgeten förstärks med 850 miljoner kronor, från 650 miljoner kronor till över 1,5 miljarder kronor för att möta behovet av fler förskolor, grundskolor samt gymnasieskola.
   • Sex nya förskolor byggs under planperioden i Boliden, Skellefteå centrum, Kusmark, Kåge, Skelleftehamn/Ursviken samt på Anderstorp.
   • Sunnanåskolan byggs ut för att möta behoven på södra sidan älven.
   • Ny gymnasieskola byggs söder om Norrvalla på Skelleftebuss gamla tomt. Byggs i två etapper där den första ger plats för 750 elever.
   • Förstärkt driftutrymme på 90 mnkr kronor för att möta kostnadsökningar inom skolnämnderna under 2023.
   • Skolnämnderna tar också med sig överskott från 2021 för möjlig användning under en 3-årsperiod.
   • Arctic Center of Energy byggs upp på Campus för att stärka högre utbildning, forskning och innovation.
   • Utveckling av vuxenutbildningen på Campus genom nya utbildningar och utökade ytor.

   Vård- och omsorg

   • Projektering pågår av nytt vård- och omsorgsboende på Falkträsket. 60 platser byggs med möjlighet att vid behov bygga 60 platser till
   • Socialnämnden får ett historiskt stort driftstillskott på 100 mnkr för 2023. Av dessa ska 70 mnkr gå till löneökningar och särskilda satsningar.

   Kultur och fritid

   • Nyproduktion av fullstor fotbollshall på Norrvalla
   • Ny idrottshall vid Sunnanåskolan med plats för bland annat cheerleading och gymnastik.
   • Förbättringar av ridhusen i Skellefteå och Ersmark (markförbättringar).
   • På grund av pandemin tar kultur- och fritidsnämnden med sig en stor del av sina överskott från 2021 med möjlighet att användas under en 3-årsperiod.

   Bostäder och exploatering

   • När det gäller exploatering och markförvärv kommer de 500 mnkr kronorna i liggande plan att utökas med ytterligare 700 mnkr kronor vilket ger en total investeringsbudget på 1,2 miljarder kronor.
   • 1 000 bostäder kommer att färdigställas varje år från 2022 och de närmast kommande åren.
   • Under det sista året i planperioden 2027 beräknas minst 7 000 nya bostäder ha byggts i kommunen.
   • Under planperioden kommer nya industriområden att anläggas i Bergsbyn och på Sörböle.
   • · 200 mnkr kronor tillförs till den liggande investeringsbudgeten på 2 miljarder kronor
   • · Ny vattenförsörjning i Bureå och Lövånger.
   • · 70 mnkr satsas på att bygga ut gång- och cykelbanenätet.

   Infrastruktur och näringsliv

   • 500 mnkr avsätts för arbetet med att göra Port of Skellefteå fossilfri med förhoppning om ytterligare medel från staten i form av investeringsbidrag.
   • 120 mnkr satsas på utbyte och nyproduktion av belysning inom hela Skellefteå kommun. De kommande 5 åren kommer ett lika stort belopp av avsättas årligen för att sen även fortsätta under kommande planperiod.

   För mer information:

   Lorents Burman (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
   Telefon: 070-243 07 00

   Evelina Fahlesson (S), kommunalråd, kommunstyrelsens 1:a vice ordförande
   Telefon:070-523 09 94

   Joakim Wallström (V), kommunstyrelsens 2:a vice ordförande, gruppledare för Vänsterpartiet
   Telefon: 070- 306 78 13

   Samuel Lundqvist, ekonomichef
   Telefon: 070-371 19 58

   Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
   Telefon: 070-608 89 69

   Ämnen

   Regioner

   Presskontakt

   Caroline Thorén

   Caroline Thorén

   Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
   Emilie Sjölund

   Emilie Sjölund

   Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

   Skellefteå kommun

   Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

   Skellefteå kommun
   Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
   931 85 Skellefteå
   Sweden