Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

En fortsatt stark samhällsutveckling i Skellefteå

I Skellefteå är det god tillgång på arbete och stort intresse för nya etableringar. Många nya bostäder är på gång. 250 bostäder är klara, 400 blir klara under 2019/2020 och det planeras och projekteras för ytterligare 2 000 bostäder som kan vara byggda innan utgången av 2025. Den fördjupning av översiktsplaner som pågår (Bureå och Skelleftedalen) möjliggör planer för ytterligare 7 000 nya bostäder. Bokslutet för år 2018 visar det och mycket mera.

–Etableringar, kompetensförsörjning, bostäder och bättre integration är viktiga pusselbitar för Skellefteås framtid, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå kommun. Vi har företag som vill etablera sig här och företag som finns här utvecklas och behöver arbetskraft, säger Lorents Burman.

En mängd andra byggprojekt med förskolor, skolor, Florahallen, Örjanshallen, vattenförsörjning, hamnen och industriområden ska också säkerställa en positiv samhällsutveckling i Skellefteå.

Bättre resultat i grundskolan

År 2018 visar också att grundskolornas resultat ökat där meritvärdet för årskurs 9 stigit från 206 till 213. Skellefteå kommun har jämfört med många andra kommuner i Sverige också en hög andel behöriga lärare och fritidspedagoger.

Fler besöker Skellefteå och arbetslösheten sjunker

Det är ett ökat antal gästnätter på campingar, ökat antal besök på kommunens badanläggningar samt fler teaterbesökare under 2018. Arbetslösheten fortsätter att minska och förra året var den 5,5 procent. Det innebär att arbetslösheten inte bara ligger under rikets nivå utan sjunker snabbare här än i övriga landet.

Fortsatt god ekonomisk hushållning

Skellefteå kommunkoncern visar upp ett ekonomiskt resultat på 506 miljoner kronor, att jämföras med fjolårets 315 miljoner. De kommunala bolagen har gjort ett starkt ekonomiskt resultat medan kommunens har varit svagare. Verksamheter såsom vård, omsorg och utbildning står för över 82 procent av kommunens resurser som kommer ifrån skatteintäkter och statsbidrag. Det är dock fortsatta underskott inom för- och grundskolenämnden.

– Skellefteå kommun har gjort stora satsningar på nya förskolor och grundskolor under de senaste åren, säger Maria Marklund, kommunalråd, Skellefteå kommun.

Inför 2019 utökades för- och grundskolenämndens budget med 76 miljoner kronor. Trots resursförstärkningar och ett aktivt arbete har skolan haft svårt att klara sin verksamhet inom tilldelad budget. Därför får för- och grundskolenämnden ytterligare 60 miljoner kronor och det ger för-och grundskolenämnden en sammanlagd resursförstärkning på hela 136 miljoner kronor för 2019. Dessutom föreslås att fullmäktige att skriver bort nämndens underskott i bokslutet för år 2018 som var 67 miljoner kronor, säger Maria Marklund.

Dessa åtgärder minskar driftutrymmet inför kommunens budgetarbete kommande år. För att kommunen ska kunna klara ekonomin under de kommande åren kommer det att krävas strukturella förändringar, inte bara inom skolans verksamhet, utan inom kommunens samtliga verksamheter.

Många och stora investeringar och tuffare år väntar framöver

De senaste 5 åren har kommunkoncernens investeringar uppgått till nästan 9 miljarder kronor, och ungefär 70 procent har finansierats med kommunkoncernens egna pengar. Vid 2018 års slut pågick det 30 stora investeringsprojekt (med en budget på minst 20 miljoner kronor/projekt) i kommunkoncernen. Bara ett av dessa projekt har en prognos som pekar mot ett underskott. 10 investeringsprojekt slutfördes också under 2018. Sammantaget hade dessa projekt en budget på 281 miljoner kronor och de redovisade sammantaget en mindre avvikelse på under 2 procent.

Skellefteå kommun följer sin finansieringsplan när det gäller långsiktiga krav på soliditet och inlåning. I bokslut 2018 uppgick soliditeten till 67 procent (mål 60 procent) och inlåningen uppgick till omkring 1 miljard kronor (inlåningstak 2,9 miljarder kronor).

– Alla dessa investeringar till trots så är Skellefteå även fortsättningsvis en finansiellt stabil kommun, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunaldirektör i Skellefteå kommun. Den stabila finansiella grunden är avgörande när vi ser vilka utmaningar som Skellefteå och den offentliga sektorn står inför. I grunden handlar det om demografin. Antalet äldre invånare ökar medan antalet invånare i arbetsför ålder minskar. Det kommer att påverka såväl ekonomin som möjligheterna att få tag på arbetskraft. Vi kommer att behöva arbeta på helt nya sätt för att möta detta, säger Kristina Sundin Jonsson.

Fakta olika nyckeltal

 • Ökat antal gästnätter (campingar), ökat antal besök på badhus samt ökat antal teaterbesökare.
 • Ökad andel gröna lån bland de kommunägda bolagens låneskulder från 26 till 31 procent. Motsvarande siffra för kommunen själv var en ökning från 0 till 45 procent. Grön finansiering kan bara ges till hållbara projekt som uppfyller kreditgivarens krav.
 • Arbetslösheten fortsätter att minska och uppgick i november 2018 till 5,5 procent, vilket understiger rikets nivå med 1,4 procentenheter.
 • Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar för 4:e året i rad (674 hushåll 2015 till 580 hushåll 2018).
 • Ökat meritvärde för årskurs 9 (från 206 till 213) men samtidigt en något lägre andel behöriga till gymnasiet (från 86 till 85 procent).
 • Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år uppgick till 69 procent och det är bra i jämförelse med andra kommuner.
 • Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare (månadsavlönade) sjönk under 2018 för fjärde året i rad. Totalt sjönk sjukfrånvaron från 6,2 procent till 5,6 procent.
 • 2018 minskade antalet anställda med 100 personer. Den främsta orsaken är socialkontorets minskande behov av boende för ensamkommande flyktingbarn samt färre anställda inom måltidsverksamhet.
 • Skellefteå kommun har inte förändrat sin kommunalskatt. Kommunalskatten i Skellefteå ligger under genomsnittet i Västerbottens län med 0,27 procentenheter. 
 • Mer information:

  Maria Marklund, kommunalråd, Skellefteå kommun, tfn 070-673 11 46
  Lorents Burman, kommunalråd, Skellefteå kommun, tfn 070-243 07 00
  Kristina Sundin Jonsson, kommunaldirektör, Skellefteå kommun, tfn 070-608 89 69

  Här hittar du pressbilder på politker, tjäsntepersoner eller Skellefteå-bilder. Klicka på den flik du vill se bilder ifrån.

  Pressbilder 

  Ämnen

  Taggar

  Regioner

  Presskontakt

  Caroline Thorén

  Caroline Thorén

  Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun
  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden