Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

200 nya bostäder i Skellefteå

Skellefteå kommun planerar nu för ytterligare 200 bostäder, varav 50 förväntas kunna stå klara redan i slutet av 2024, och resterande under våren 2025. Det rör sig om hyreslägenheter med tillfälliga bygglov som uppförs som ett komplement till den bostadsproduktion som kommunens fastighetsbolag Skebo jobbar intensivt med. De områden som kan vara aktuella för placering av de nya lägenheterna är antingen Myckle, Degerbyn, Moröhöjden eller Bergsbyn. 

Bostäderna uppförs för att bidra till att Skellefteå kommun klarar sin kompetensförsörjning, men tillskottet av dessa lägenheter bidrar även till att totalt tillföra bostäder till marknaden. I processen med att besluta om ett eller två av dessa områden som blir aktuella för placering av bostäderna kommer det även att hållas informationsmöten med kringboenden.

- Vi kallar det för inledande bostäder, eftersom de i första hand ger en möjlighet för nya kommunanställda Skellefteåbor att kunna få en bostad i ett initialt skede när de flyttar till kommunen. Vi vet att det finns ett stort behov av boenden för inflyttande familjer. Där bostäderna placeras ska vi planera för att efterlikna ett mer permanent bostadsområde och hänsyn ska tas till att det finns tillgång till lekytor, kollektivtrafik och annan service i närområdet, säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

- I dagsläget finns en brist på bostäder som kan färdigställas inom det närmaste året. Kommunens prognoser visar också tydligt att bostadsunderskottet kommer att fortsätta öka under 2025. Dessa bostäder blir ett bra komplement till andra planerade byggen och kan uppföras på kortare tid, vilket är väldigt bra för att kunna klara både kompetensförsörjningen och bostadsförsörjningen i kommunen, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd. 

Bakgrunden till beslutet är att Skellefteå kommun står inför en stor samhällsomvandling med en hög inflyttning. Under 2023 ökade invånarantalet i kommunen med 2 140 personer, och takten är fortsatt hög hittills under 2024. Behovet av nya bostäder är därför stort och det behövs olika inslag av boendeformer och upplåtelseformer. Behovet av fler bostäder påverkar också kommunens egna rekryteringsmöjligheter av personal.

Kommunens bostadsbolag Skebo är mitt uppe i ett stort arbete med att producera fler bostäder, främst med upplåtelseformen hyresrätter i flerbostadshus. I den takt som bostadsbyggande behöver ske är det dock svårt för det egna bostadsbolaget att genomföra samtliga byggnationer i Skellefteå kommun. En stor samhällsutmaning är att bostadsmarknaden sedan ett par år är inne i en period med hög inflation, höga produktionskostnader och en stor osäkerhet, vilket gör det svårt för de privata bostadsbolagen att komma i gång med sina planerade projekt. 

Kommunen har under de här förutsättningarna utrett hur man kan förbättra möjligheten till bostadsförsörjningen för att också klara den egna kompetensförsörjningen på sikt. Utredningen har kommit fram till att kommunen kan upphandla hyresavtal för uppförande av bostäder under en period om 5–10 år, bostäder som kan vikas åt att klara kommunens kommande kompetensförsörjningsbehov.


Fakta:

  • Kommunen föreslås upphandla uppförande av 200 bostäder med 2 till 3 rum och kök. Lägenhetsytan är satt till mellan 50–60 kvm. En av de primära målgrupperna är familjer.
  • Upphandlingen genomförs enligt lagen om offentlig upphandling och föreslås utgå ifrån de kriterier och behov som finns, upp till ett värde om 183 miljoner kronor.
  • Bostäderna utgör ett första boende i Skellefteå för nyinflyttade medarbetare till Skellefteå kommun. Uthyrning av bostäderna ska ske på marknadsmässiga villkor, och kommer att följa Boverkets riktlinjer.
  • Personalnämnden får ett uppdrag att föreslå hur lägenheterna ska fördelas till medarbetare
  • De nya bostäderna förslås uppföras på kommunens mark under tillfälligt byggnadslov som hanteras av bygg- och miljönämnden.
  • Alternativa placeringar för dessa bostäder är Myckle, Degerbyn, Moröhöjden eller Bergsbyn, ett eller två av dessa områden kommer att bli aktuella.
  • Etableringen föreslås finansieras inom ramen för kommunens finansieringsbudget och plan 2024–2033 
  • Målsättningen är att kommunens driftskostnader ska täckas av hyresintäkter samt kommande statsbidrag som kommunen särskilt erhåller på grund av den starka befolkningstillväxten.


För mer information:

Evelina Fahlesson (S), kommunalråd, 070-523 09 94

Lorents Burman (S), kommunalråd, 070-243 07 00

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden